Ka­si­nu­nga­li­ngan ng 8th ID

,

Wa­lang ti­gil ang pag­ha­ha­bi ng AFP ng ga­wa-ga­wang mga kwen­to pa­ra big­yang kat­wi­ran ang kam­pan­yang kontra-in­sur­hen­sya ni­to sa pa­na­hon ng pan­dem­yang Covid. Isa sa pi­na­ka­ma­la­king ka­si­nu­ngal­li­ngan ni­to ang pa­ha­yag ng 8th ID na “nang-a­gaw” ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ng ayu­da sa Sit­yo Ba­ngon, Guin­maa­yo­han sa Ba­la­ngi­ga, Sa­mar noong Abril 7.

Pi­na­bu­laa­nan mis­mo ng mga upi­syal ng ba­yan ang ka­si­nu­nga­li­ngang ito. Ayon sa ulat ng Eas­tern Sa­mar News Service noong Abril 11, mismong mga upi­syal ka­bi­lang ang me­yor, upi­syal na na­ma­ha­gi ng ayu­da at ma­ging ang he­pe ng pu­lis ang nagsabing wa­lang na­ga­nap na ga­yong in­si­den­te.

Sa ka­bi­la ni­to, ipi­ni­lit pa rin ng 8th ID ang kwen­to. Noong Abril 13, binraso ni­to ang lo­kal na gub­yer­no ng Ba­la­ngi­ga ng re­so­lu­syon na nag­kun­de­na sa ak­syon ng BHB. Ga­yun­pa­man, tu­mang­gi ang mga upi­syal di­to sa ipi­ni­pi­lit ng mi­li­tar na “nam­wer­sa” o “nag­na­kaw” ang mga Pu­lang man­di­rig­ma at si­na­bing “ku­mu­ha” la­mang ang mga ito ng re­lief goods.

Sa­man­ta­la, gi­na­ga­mit ng AFP bi­lang sang­ka­lan sa kontra-in­sur­hen­sya ang pa­mi­mi­gay ng ayu­da. Sa Sor­so­gon, igi­ni­it ng 31st IB na umoo­ku­pa sa isang ba­ra­ngay sa Bu­lu­san na si­la ang ma­ma­ha­gi ng mga re­lief goods na na­ka­lap ng mga upi­syal ng ba­ra­ngay. Bi­na­lak ng mga sun­da­lo na ku­nan ng lit­ra­to ang mga be­ne­pi­sya­ryo at pa­la­ba­sing mga sun­da­lo ang tu­mu­tu­long. Tu­mang­gi ang mga upi­syal ng ba­ra­ngay na ibi­gay ang nai­pong ayu­da at sa ha­lip ay ki­numpron­ta ang mga sun­da­lo.

Ka­ba­lig­ta­ran ang na­ga­nap sa Bu­kid­non. Sad­yang hin­di bi­nig­yan ng ayu­da ang 25 ba­ra­ngay at ko­mu­ni­dad ng Lu­mad sa Ca­bang­la­san at San Fer­nan­do da­hil iti­nu­tu­ring ang mga ito ng AFP na mga ba­se ng BHB. Ba­go ang pan­dem­ya, gi­na­mit ng NTF-ELCAC ang mga lu­gar na ito bi­lang “showca­se” ng prog­ra­mang E-CLIP. Sa ha­lip na ayu­da, dag­dag na pag­hi­hig­pit ang ipi­na­tu­pad ng mga sun­da­lo sa lu­gar.

Ka­si­nu­nga­li­ngan ng 8th ID