Ma­la­wa­kang pag-emple­yo ng mga nars, igi­ni­it

,

 

IGINIIT NG FILIPINO Nur­ses Uni­ted na da­pat kag­yat at ma­la­wa­kang pag-eemple­yo at pag­sa­sa­nay ng mga nars at hin­di la­mang pag­ku­ha sa ka­ni­la bi­lang mga bo­lun­tir ang ipa­tu­pad ng re­hi­meng Du­ter­te pa­ra aga­pan ang kri­sis na du­lot ng pan­dem­yang Covid-19. May­ro­on la­mang 90,308 nars sa buong ban­sa, ka­ra­mi­han na­ka­kon­sentra sa Met­ro Ma­ni­la. Na­sa 31,000 la­mang sa mga ito ang na­sa mga pam­pub­li­kong os­pi­tal. Lub­hang ku­lang ang bi­lang na ito ka­hit bago pa kumalat ang sa­kit na Covid-19.

Da­pat big­yan ng ma­ka­ta­ru­ngang sa­hod, mga be­ne­pi­syo at ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho ang mga nars. Da­pat ga­win nang re­gu­lar ang li­bu-li­bong mga nars na na­na­na­ti­ling kontraktwal sa mga pri­ba­do at pam­pub­li­kong os­pi­tal.

Ayon sa ulat ng World Health Orga­niza­tiion, may­ro­ong 536,331 na rehistradong nars sa Pi­li­pi­nas ni­tong 2020. Na­sa 200,000 sa ka­ni­la ang wa­lang tra­ba­ho. Ma­la­lim itong ba­lon na ma­pag­ku­ku­nan ng mga pro­pe­syu­nal na mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan. Kaug­nay ni­to, igi­ni­it ng gru­po na hin­di kai­la­ngan, at hin­di na­ra­ra­pat, na pag­ba­wa­lan ng re­hi­men ang mga nars at duk­tor na ma­ngi­bang-ba­yan sa pa­na­hon ng pan­dem­ya. La­bag ito sa ka­ni­lang ka­ra­pa­tang bum­ya­he at magtra­ba­ho. Da­pat si­lang su­por­ta­han sa pa­na­hon ng pan­dem­ya da­hil hin­di la­mang sila nawalan ng kita, wala ring ka­ti­ya­kan kung ma­ka­ba­ba­lik pa sila sa ka­ni-ka­ni­lang mga os­pi­tal.

Dag­dag di­to, da­pat big­yan pan­sin ang pag­ta­as ng sa­hod, ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho at mga be­ne­pi­syo ng ma­ra­ming bo­lun­tir sa mga ba­ra­ngay health cen­ter, ang mga frontli­ner sa ka­na­yu­nan. Sa nga­yon, pi­na­ka­ma­ta­as nang na­ta­tang­gap ng isang bo­lun­tir di­to ang P4,000/bu­wan. Ang iba pang mga bo­lun­tir, la­lu­na sa ma­la­la­yong bar­yo, ay tu­ma­tang­gap la­mang ng P50 hang­gang P150 ka­da bu­wan.

Ma­la­wa­kang pag-emple­yo ng mga nars, igi­ni­it