Pag­ba­ba­yad-u­tang, inuu­na kay­sa ka­pa­ka­nan ng ma­ma­ma­yan

,

BINATIKOS NG PARTIDO Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) ang re­hi­meng Du­ter­te sa pag­tang­gi ni­tong kan­se­la­hin ang pag­ba­ba­yad-u­tang ng ban­sa sa mga im­per­ya­lis­tang insti­tu­syong pam­pi­nan­sya sa ha­rap ng pan­dem­yang Covid-19.

Pag­ma­ma­ti­gas ni De­part­ment of Fi­nance Sec. Sonny Do­mi­nguez, hindi man lang sumagi sa isip nila na gawin ito. Ito ay ka­hit pa pal­pak ang ka­ni­lang mga prog­ra­ma at wa­lang ini­la­la­an na sa­pat na ayu­da pa­ra sa ma­ma­ma­yan. Ipi­na­ha­yag ni­ya ito ma­ta­pos sus­pen­di­hin ng Inter­na­tio­nal Mo­ne­tary Fund ang pag­ba­ba­yad-u­tang ng 25 ban­sang apek­ta­do ng pan­dem­ya.

Anang PKP, ang pu­si­syon ni Do­mi­nguez ay nag­papa­tu­nay sa kontra-ma­ma­ma­yang mga pa­ta­ka­ran at pra­yo­ri­dad ng re­hi­men. Im­bes na una­hin ang pa­nga­nga­i­lang­an at ka­pa­ka­nan ng ma­­ma­ma­yan na nga­yo’y sad­­lak sa kri­sis, mas inuu­na ng re­hi­men na pa­na­ti­li­hin ang ma­ta­as na tiwala ng mga insti­tu­syong nag­pa­pa­u­tang nang sa ga­yo’y pa­tu­loy pa itong ma­ka-utang sa hi­na­ha­rap. Nga­yong taon, nag­la­an ang re­hi­men ng P285.8 bil­yon bi­lang pamba­yad sa mga dayong utang ni­to. Pi­na­ka­ma­la­ki ri­to ang ma­pu­pun­ta sa Asi­an Deve­lop­ment Bank (P37.7 bil­yon) at World Bank (P23.8 bil­yon), at sa mga gubyerno ng Ja­pan (P22.4 bil­yon), Chi­na (P1.2 bil­yon), at US (P950 mil­yon).

Pag­ba­ba­yad-u­tang, inuu­na kay­sa ka­pa­ka­nan ng ma­ma­ma­yan