Pang-aaresto, pambobomba sa panahon ng krisis ng Covid-19

,

Kahit sa panahon ng krisis pangkalusugan dulot ng pagkalat ng Covid-19, walang tigil ang mga pwersa ng estado sa mga paglabag sa karapatang-tao. Nitong Abril 6-19, hindi bababa sa 19 magsasaka ang inaresto sa iba’t ibang bahagi ng bansa. May isang magsasaka ang pinatay, samantalang isang ko­munidad sa Mindanao ang binomba sa mga araw na ito.

Na­gu­lan­tang ang mga re­si­den­te ng Sit­yo Ka­pa­nal, Ba­ra­ngay Ga­si sa Kiam­ba, Sa­rang­ga­ni noong alas-5 ng uma­ga, Abril 19, nang big­lang mag­hu­log ng hin­di ba­ba­ba sa apat na bom­ba ang isang erop­la­nong pan­dig­ma ng AFP ma­la­pit sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad. Nag­du­lot ito ng dag­dag na ta­kot sa mga re­si­den­te la­lu­pa’t oku­pa­do ng 27th IB ang ka­ni­lang sit­yo. Ma­ta­gal nang hi­na­ha­li­haw ng mga tro­pa ng AFP ang Ga­si at ka­la­pit na mga ba­ra­ngay. Sa ka­sa­lu­ku­yan may 300 tro­pa ng AFP sa lu­gar. Sak­law ng plan­ta­syon ng La­pan­day Cor­po­ra­ti­on ang Kiam­ba at mga ka­ra­tig nitong ba­yan.

Sa Miag-ao, Iloi­lo, pi­na­tay ng 61st IB noong Abril 18 si John Fa­rocil­lin, ta­ga­pa­ngu­lo ng Alyan­sa sang Ma­ngu­ngu­ma sa Miag-ao at myembro ng kon­se­ho ng Pa­mang­gas. Su­sing li­der si Fa­rocil­lin sa mga pa­ki­ki­ba­ka ng mga mag­sa­sa­ka sa is­la.

Bago ni­to, 12 si­bil­yan, kabilang ang limang menor de edad, ang ina­res­to ng mga ele­men­to ng 61st IB noong Abril 14. Sila ay mga re­si­den­te ng Barangay Igpa­nu­long, Si­ba­lom, Antique, na noo’y nag­haha­nap ng pulot para maibenta. Pina­bulaanan ng kumand ng BHB sa Southern Panay (Mt. Napulak Com­mand) ang kasinungalingan sa isang engkwentro nadakip ang naturang mga sibilyan. Anito, walang naganap na sagupaan sa lugar.

Sa Bu­tu­an City, ina­res­to ng mga sundalo at pulis si Proce­so Tor­ral­ba sa Pu­rok 3, Ba­ra­ngay Bon­bon noong Abril 11. Si Tor­ral­ba o Ta­tay Si­soy ay pre­si­den­te ng Unyon sa Mag-uu­ma sa Agu­san del Nor­te at tat­long de­ka­da nang na­ki­ki­ba­ka pa­ra sa ka­pa­ka­nan ng mga mag­sa­sa­ka. Ka­bi­lang si To­ral­ba sa lis­ta­han ng mga in­di­bid­wal na inimbwel­to ng AFP sa reyd ng mga Pu­lang man­di­rig­ma sa isang de­tatsment sa Agu­san del Sur noong 2018. Si­nam­pa­han si­ya ng ga­wa-ga­wang ka­song kid­nap­ping at se­rious il­le­gal de­ten­ti­on.

Da­la­wang mag­sa­sa­ka rin ang di­na­kip ng mga pwer­sa ng es­ta­do sa Sout­hern Ta­ga­log at pinalabas na mga su­mu­kong upi­syal ng BHB. Ina­res­to si­na Lam­ber­to Asi­nas sa Ba­ra­ngay Bun­du­kan, Na­sug­bu, Ba­ta­ngas noong Abril 16; at si No­me­ria­no Fuer­te sa Ba­rok Per­las sa Sit­yo Tag­ba­kin, Mag­say­say, Ge­ne­ral Lu­na, Quezon Province noong Abril 13.

Sa Nueva Vizca­ya, ina­res­to ng mga pu­lis si Ro­nal­do Pu­li­do, ta­ga­pa­ngu­lo ng Alyan­sa ng Novo Vizca­ya­no pa­ra sa Ka­li­ka­san noong Abril 6. Isi­na­bay ang pang-aa­res­to sa pag­bu­wag sa ba­ri­ka­da ng mga re­si­den­te la­ban sa ope­ra­syong ng Ocea­na­gold. Agad din si­yang na­pa­la­ya sa su­mu­nod na araw dala ng pa­gig­gi­it ng kan­yang mga ka­ba­bar­yo.

Pang-aaresto, pambobomba sa panahon ng krisis ng Covid-19