PKP, pi­na­la­wig ang ti­gil-pu­tu­kan

,

Iniu­tos ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) noong Abril 15 sa la­hat ng ku­mand at yu­nit ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) at ng mi­li­syang ba­yan ang pag­pa­pa­la­wig ng uni­la­te­ral na dek­la­ra­syon ni­to ng ti­gil-pu­tu­kan hang­gang Abril 30. Ito ay para matiyak ang “mabilis at wa­lang sagabal na pag-abot sa lahat ng mamamayang nangangailangan ng kag­yat na tulong, suporta at hakbang medikal, pangkalusugan at pang­ka­bu­ha­yan sa harap ng malubhang kagipitang pampubliko bunga ng kasalukuyang pan­da­ig­digang pandemyang Covid-19.”
Inianunsyo ang pagpapalawig sa ka­bi­la ng mga ka­hi­ra­pan at pe­lig­rong du­lot ng pa­tu­loy na oku­pa­syon at ope­ra­syon ng mga tro­pa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa ka­na­yunan.

Kaug­nay ni­to, su­mu­lat ang Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes sa Uni­ted Na­ti­ons noong Abril 14 pa­ra ipaabot ang mga pag­la­bag ng re­hi­meng Du­ter­te sa ti­gil-pu­tu­kan na idi­nek­la­ra ni­to noong Mar­so 16, at nag­ka­bi­sa mu­la Mar­so 19 hang­gang Abril 15.
Ba­tay sa ini­syal na mga ulat na na­ti­pon ng Ang Ba­yan mula Marso 16 hang­gang Abril 14, nag­sa­ga­wa ang mi­li­tar at pu­li­sya ng mga ope­ra­syong kontra-in­sur­hen­sya sa 104 ba­yan at syu­dad, sak­law ang 219 ba­ra­ngay.

Nag­re­sul­ta ang mga ope­ra­syong ito sa 14 na ar­ma­dong engkwentro sa iba’t ibang pa­nig ng ban­sa. La­bin­tat­lo ri­to ay mga reyd la­ban sa pansamantalang kam­puhan ng mga yunit ng BHB. Tig­tat­lo ang nai­ta­la sa Quezon Province, Bu­kid­non at Zam­boa­nga at da­la­wa na­man sa Davao.
Pi­na­ka­hu­ling ka­so ang reyd ng mga ele­men­to ng 67th IB sa mga Pu­lang man­di­rig­ma sa Ma­han-ub, Ba­ga­nga, Davao Ori­en­tal noong Abril 11. Isang araw ba­go ni­to, nag­­ka­ro­on din ng engkwentro sa Ba­­ra­ngay Ca­bas-an, Aro­roy, Mas­ba­te sa Bicol ma­ta­pos tang­ka­in ng isang pla­tun ng 2nd IB at PNP na tu­gi­sin ang tim ng BHB na noo’y ka­ta­ta­pos la­mang mag­lun­sad ng kam­pan­yang edu­ka­syon hing­gil sa Covid-19.

Pi­na­ka­ma­ra­mi ang nai­ta­la sa mga ba­ra­ngay sa Quezon Province (29) sa Southern Tagalog, kasunod sa Bu­kid­non (27), at Neg­ros Occi­den­tal (25). Sa Mas­ba­te, 24 na ba­ra­ngay ang sinaklaw ng mga ope­ra­syong kontra-in­sur­hen­sya ng mi­li­tar at pulis.
Ka­lak­han sa mga sun­da­long pu­ma­pa­sok sa mga ko­mu­ni­dad sa ka­na­yu­nan ay mga ta­ga-la­bas at hin­di nag­su­su­ot ng face mask. Sa Abra, ini­rek­la­mo ng mga re­si­den­te na la­ging naiis­tor­bo ang ka­ni­lang pag­tu­log du­lot ng ga­bi-ga­bing pag-ii­kot ng mga tro­pang mi­li­tar sa loob at pa­li­bot ng pi­tong ba­ra­ngay sa ba­yan ng Ma­licbong.

Noong huling linggo ng Marso, niransak ng mga elemento ng 24th at 69th IB ang tinutuluyan ng mga maliitang minero sa Barangay Guin­guinabang, Lacub, Abra. Sinu­nog ang kanilang mga kagamitan sa pag­mimina. Sinunog din ng mga sun­dalo ang malaking bahagi ng kagubatan sa pagitan ng mga bayan ng Lacub at Malicbong. Ninakaw at kinatay din mga sundalo ang alagang baka ng mga magsasaka.

Ini­rek­la­mo na­man ng mga re­si­den­te sa Negros Zam­boa­nga Mi­sa­mis Occi­den­tal ang pag­pa­pa­si­mu­no ng mga sun­da­lo ng sa­bong at inu­man.

Sa ulat na isi­nu­mi­te ng BHB-Sout­hern Ta­ga­log noong Abril 15, ini­la­had ni­to na umaa­bot na sa 157 ba­ra­ngay ang sak­law ng mga ope­ra­syong mi­li­tar sa buong re­hi­yon. Sa Quezon pa la­mang, uma­bot na sa 105 ba­ra­ngay ang sak­law ng mga ope­ra­syong kontra-­in­sur­hen­sya sa pru­bin­sya. Sa­man­ta­la, hin­di ba­ba­ba sa 13 ba­ra­ngay ang inoo­pe­ra­syon ng AFP sa Pa­la­wan.

PKP, pi­na­la­wig ang ti­gil-pu­tu­kan