Pro­duk­syon ng la­ngis, ki­nal­ta­san

,

MATAPOS BRASUHIN AT pag­ban­ta­an ni US Pres. Do­nald Trump, pu­ma­yag noong Abril 12 ang Orga­niza­ti­on of Pet­ro­le­um Expor­ting Countri­es (OPEC), Rus­sia at iba pang mga ban­sa na nag­pop­rod­yus ng la­ngis na pa­lii­tin ang ka­ni­lang pro­duk­syon nang 10% o 9.7 mil­yong ba­ri­les/a­raw mu­la Ma­yo hang­gang Hun­yo. Ang na­sa­bing kal­tas ang pi­na­ka­ma­ta­as na nai­ta­la sa ka­say­sa­yan.

La­yu­nin ng pagkaltas na pi­gi­lan ang pag­bu­lu­sok ng pre­syo ng la­ngis sa pan­da­ig­di­gang pa­mi­li­han du­lot ng pan­dem­yang Covid-19. Lalong bu­mag­sak ang de­mand pa­ra sa la­ngis ka­sa­bay ng pag­ti­gil ng ope­ra­syon ng mga pa­ga­wa­an at empre­sa sa iba’t ibang ba­ha­gi ng mun­do. Bun­sod ni­to, bu­mag­sak ang abe­reyds na pre­syo ng kru­dong la­ngis noong Mar­so tu­ngong $20.09 kada ba­ril­es, pi­na­ka­ma­ba­ba mu­­la 2002. Nag­re­re­sul­ta ito sa pag­bag­sak ng ki­ta ng dam­bu­ha­lang mga kum­pan­ya sa la­ngis. Lu­gi ang mga kum­pan­ya sa la­ngis lalu na sa US kung mas ma­ba­ba pa sa $30/ba­ril­es ang pre­syo ng krudong langis sa pan­da­ig­di­gang pamilihan.

Pro­duk­syon ng la­ngis, ki­nal­ta­san