Pro­tes­tang mang­ga­ga­wa pa­ra sa sa­hod, ka­ti­ya­kan at pro­tek­syon

,

LUMALAGANAP SA iba’t ibang ba­ha­gi ng mun­do ang pro­tes­ta ng mga mang­ga­ga­wa pa­ra sa dag­dag na sa­hod, ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho at pro­tek­syon sa ka­ni­lang mga lu­gar ng pag­ga­wa. Ito ay sa git­na ng mga ba­li­ta ng pag­ka­lat ng Covid-19 sa mga pa­ga­wa­an at ne­go­syo na na­na­nati­ling bu­kas ka­hit na­na­na­la­sa ang pan­dem­ya.

Sa US, nagpro­tes­ta ang mga mang­ga­ga­wa ng Amazon, Who­lefoods at Instacart noong Mar­so pa­ra igi­it na big­yan si­la ng ma­ka­ta­ru­ngang sa­hod, dag­dag na hazard pay at per­so­nal pro­tecti­on equip­ment. Pa­ngu­na­hing ne­go­syo ng Amazon at Instacart ang pag­be­ben­ta at de­li­be­ri ng mga sup­lay di­ret­so sa ta­ha­nan o upi­si­na ng mga ma­mi­mi­li. Tu­ma­ta­bo ang mga ito ng bil­yun-bil­yon nga­yong na­ka­pai­la­lim sa kwa­ran­ti­na ang sang­kat­lo ng ma­ma­ma­yan sa mun­do. Ang Who­lefoods ay isang ma­la­king tindahan ng pag­kain na pag-aari rin ng Ama­zon. La­hat si­la ay kla­si­pi­ka­dong “e­sen­sya­l” na ne­go­syo at pi­na­ya­gang ma­na­ti­ling bu­kas sa pa­na­hon ng pan­dem­ya. Li­bu-li­bo pang ibang mang­ga­ga­wang Ame­ri­ka­no ang nag­sa­ga­wa ng sa­ma-sa­mang mga pag­ki­los pa­ra igi­it na big­yan si­la ng angkop na pro­tek­syon ma­ta­pos mai­sa­pub­li­ko na ma­ra­mi nang mga ma­nga­ga­ga­wa ang na­ma­tay da­hil sa Covid-19.

Nag­ka­ro­on din ng pag­ki­los sa bo­de­ga ng Amazon sa Italy at mga kum­pan­yang US sa Mexico. Sa Brazil, nag­wel­ga ang mga duk­tor at nars pa­ra hi­li­ngin ang angkop na ga­mit pampro­tek­syo­n. Ito rin ang giit ng nag­pup­ro­tes­tang mga mang­­ga­ga­wa sa India, Bur­ma at Austra­lia.

Pro­tes­tang mang­ga­ga­wa pa­ra sa sa­hod, ka­ti­ya­kan at pro­tek­syon