Tat­long magsasaka, ina­res­to sa Mas­ba­te

,

TATLONG MAGSASAKA ANG ina­res­to ng mga ele­men­to ng 2nd IB at mga pulis sa Ba­ra­ngay Ca­bas-an, Aro­roy, Mas­ba­te noong Abril 10. Di­na­kip si­na Rom­nick Var­gas, Juan Di­ki­no at Alden Javier ma­ta­pos na ma­ka­sa­gu­pa ang isang tim ng mga Pu­lang man­di­rig­ma. Pi­na­la­bas ng mga pa­sis­tang tro­pa na mga ka­sa­pi sila ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB).

Sa pa­re­hong araw, si­nu­nog ng mga sundalo at pulis ang ba­hay ni Ba­syon Me­ral­les. Sa­pi­li­tan din ni­lang pi­na­la­yas sa ba­ra­ngay ang mga re­si­den­teng si­na Jun Di­ki­no at Marven “ Bi­noy” Grazil.

Pi­na­mu­mu­nu­an ni 2Lt. Jay Zachary Tu­nguia ang mga pang-aatake.

Sa ta­bing ng Re­too­led Com­mu­nity Sup­port Prog­ram, pa­tu­loy na nag­lu­lun­sad ng mga ope­ra­syong kontra-in­su­r­hen­sya ang mi­li­tar at pu­li­s sa mga ba­yan ng Aro­roy, Man­da­on, Clave­ria, San Pascual, Ba­tu­an, Mon­re­al, San Fer­nan­do, San Jacin­to at Ca­wa­yan sa Mas­ba­te. Sak­law ng mga ope­ra­syon ang hin­di ba­ba­ba sa 24 na ba­ra­ngay.

Sa is­la ng Ticao, ti­nad­tad ng ba­la ng mga sundalo ang ka­ta­wan ni Ki­ko Ga­ra­may, 30, noong Mar­so 10. Ang bik­ti­ma ay re­si­den­te ng Ba­ra­ngay Rizal, Mon­re­al. Ki­na­bu­ka­san, pi­nas­lang ng mga pa­sis­ta si Nong­nong Her­mo­sa, 50, re­si­den­te ng Si­tyo Ela­wod, Ba­ra­ngay Macarthur sa pa­re­hong ba­yan.

Tat­long magsasaka, ina­res­to sa Mas­ba­te