2 li­der ma­sa, bru­tal na pi­nas­lang sa Eas­tern Vi­sa­yas

,

Da­la­wang li­der ma­sa ang mag­ka­su­nod at bru­tal na pi­nas­lang ng mga ahen­te ng es­ta­do sa Eas­tern Vi­sa­yas noong Ma­yo. Pa­re­hong pi­nag­ban­ta­an at bi­nan­sa­gang mga kri­mi­nal at te­ro­ris­ta ng Na­tio­nal Task Force to End Local Com­mu­nist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ang mga bik­ti­ma.

Noong Ma­yo 28, na­tag­pu­an ang bang­kay ni Car­li­to Ba­di­on (Ka Kar­lets), pam­ban­sang pang­ka­la­ha­tang ka­li­him ng Ka­li­pu­nan ng Da­ma­yang Ma­hi­hi­rap (Ka­da­may), sa Pag­sa­nga-an, River­si­de, Ormoc City, Ley­te. Di­nu­kot ng mga ar­ma­dong la­la­ki si Ba­di­on noong Ma­yo 26 at pi­na­ni­ni­wa­la­ang di­na­la sa Ba­ra­ngay Guin­ti­gui-an at doon ti­nortyur. Ayon sa mga nakakita sa ka­tawan, posibleng namatay ang biktima sa hampas ng kahoy sa ulo. Si Badion ay may kapansanan sa paa dahil sa polio.

Ki­la­la si Ba­di­on bi­lang li­der sa pa­ki­ki­ba­ka ng mga ma­ra­li­tang lun­sod, ka­bi­lang sa mga ba­ri­ka­dang ba­yan la­ban sa de­mo­li­syo­n, oku­pa­syon ng ti­wang­wang na mga pa­ba­hay at sa mga kam­pan­ya pa­ra sa pa­ba­hay. Na­ngu­na rin si­ya sa pag­ba­ti­kos sa Oplan Tok­hang at kontra-ma­ra­li­tang “ge­ra kontra-dro­ga” ni Du­ter­te.

Pinalabas ng mga pulis ang kaso bilang simpleng pagnanakaw at pag­paslang para pagtakpan ang pampulitikang motibo sa pagpatay sa kilalang lider masa

Noong Ma­yo 29, pi­nas­lang ng mga ele­men­to ng 43rd IB ang li­der mag­­sa­sa­ka na si Allan Agui­lan­do (Ma­no Boy), ta­ga­pa­ngu­lo ng Northern Sa­mar Small Far­mers Associa­ti­on, sa Ba­ra­ngay New Rizal, Ca­tar­man, Nor­thern Sa­mar. Bi­na­ril si­ya sa li­kod ng kan­yang u­lo. Tinaga rin ang kan­yang mukha.

Pi­na­mu­nu­an ni Agui­lan­do ang mga kam­pan­ya la­­ban sa mi­li­ta­ri­sa­syon at mag­ka­ka­su­nod na de­lub­yong na­na­la­sa sa pru­bin­sya. Na­ngu­na rin si­ya sa mar­tsa ng mga Sa­ma­reñong mag­sa­sa­ka tu­ngong May­ni­la no­ong 2016 at 2018 pa­ra pa­nagutin ang kapabayaan ng rehimen at ma­na­wa­gan ng ayu­da. Pa­ra ma­ka­kub­ra ng pa­bu­ya, pi­na­la­bas ng 43rd IB na li­der uma­no ng huk­bong ba­yan ang bik­ti­ma at na­ba­ril sa isang eng­kwentro.

Pag-aresto. Sa Las Navas, pi­ni­ri­ngan, gi­na­pos at ina­res­to ng mga ele­men­to ng 803rd IBde ang mag­sa­sa­kang si­na Car­los Ba­lu­yot, Alvi­no Luca­pa at isang me­nor-de-e­dad sa Ba­ra­ngay Log­ging noong Hun­yo 1. Si Ba­lu­yot ay li­der ng Alyan­sa san mga Pa­rag-u­ma Kontra-ka­gu­tom san Las Navas­non na ak­ti­bong bu­ma­ba­ti­kos sa mi­li­ta­ri­sa­syon sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad.

Sa Western Samar, dinakip ng mga sundalo ang mga magsasakang sina Cosme Cabangunay at kanyang mga anak na sina Jevie at Jason noong Mayo 27 sa Barangay Canvais, Motiong.

Sa­man­ta­la, di­nu­kot ng mga ele­men­to ng 85th IB ang mag­sa­sa­kang si­na Marvin Lo­te­ro at Wil­mar Ma­ri­nas sa Ba­ra­ngay Ma­bi­ni, Lo­pez, Quezon noong Hun­yo 2. Hin­di pa rin si­la na­ta­tag­pu­an hang­gang sa ka­sa­lu­ku­yan.

Lahat ng dinakip ay inakusahang kasapi ng hukbong bayan.

2 li­der ma­sa, bru­tal na pi­nas­lang sa Eas­tern Vi­sa­yas