Kom­boy ng ICRC, gi­ni­pit ng mi­li­tar

,

Pinahinto at arbit­rar­yong idi­ne­ti­ne ng mga ele­men­to ng 9th Special Forces Com­pany at pu­lis ang kom­boy ng Inter­na­tio­nal Com­mit­tee of the Red Cross sa Lia­nga, Su­ri­gao del Sur noong Mar­so 29. Naiu­lat na lu­lan ni­to ang da­la­wang su­ga­tang Pu­lang man­di­rig­ma na si­na Jea Ange­les Pe­rez at Noel Da­dang. Ang gi­na­wang pag­ha­rang at pag­de­ti­ne sa anu­mang sa­sak­yan na may sa­gi­sag na pu­lang krus ay la­bag sa in­ter­na­syu­nal na ma­ka­ta­ong ba­tas.

Ma­ta­pos ang in­te­ro­ga­syo­n, ginwardyahan na ng mi­li­tar ang kom­boy sa pagbya­he ni­to tu­ngo sa isang pag­a­mu­tan sa Ta­gum City. Ka­sa­lu­ku­yan nang nag­pa­pa­ga­mot ang da­la­wa sa na­sa­bing lu­gar su­ba­lit ban­tay-sa­ra­do ng mi­li­tar.

Kom­boy ng ICRC, gi­ni­pit ng mi­li­tar