Pa­nu­nu­nog sa Opol at iba pang ka­si­nu­nga­li­ngan

,

Nilinaw ng Bagong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Mi­sa­mis Ori­en­tal na hin­di sang­kot ang Pulang hukbo sa ibi­na­li­tang pa­nu­nu­nog ng ar­ma­dong tau­han sa apat na ba­hay at isang sim­ba­han sa Ba­ra­ngay Li­mon­da, Opol noong Ma­yo 28. Ma­la­ki ang po­si­bi­li­dad na ang pa­nu­nu­nog ay ka­ga­ga­wan ng 403rd IB na nag­ba­li­tang su­mi­gaw pa diu­ma­no ng “Ma­bu­hay ang NPA” ang mga sa­la­rin. Ta­nging ang mga sun­da­lo ang na­sa lu­gar sa pa­na­hong iyon.

Pi­na­bu­laa­nan na­man ng BHB ng North­eastern Min­da­nao Re­gi­on na na­sa­wi si­na Ka Ma­ria Ma­la­ya at Ka Joaquin Jacin­to, pa­re­hong ta­ga­pag­sa­li­ta ng re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san, sa “ser­ye ng la­ba­nan” noong Ma­yo 14-19. Pi­na­la­bas ng 401st IB na na­sa­wi ng da­la­wang ka­sa­ma, ka­sa­bay ng 18 pa, pa­ra pa­taa­sin ang ma­ku­ku­ha ni­lang pa­bu­ya noong Ma­yo 28. Ba­go ni­to, ina­lok ni Du­ter­te ng P2 mil­yon ang si­nu­mang “ma­ka­pag­tu­tu­ro” ng mga “ku­man­der” ng ki­lu­san.

Pa­nu­nu­nog sa Opol at iba pang ka­si­nu­nga­li­ngan