Po­pe Francis: Pon­do sa pag­bi­li ng ar­mas, ilaan sa pananaliksik

,

Nanawagan noong Mayo 31 si Po­pe Francis na “ma­an­tig na­wa ang kon­sen­sya ng mga li­der nang sa ga­yo’y ang na­pa­ka­la­king ha­la­gang pa­ra sa pag­bi­li ng mga ar­mas ay ila­an sa pag­su­su­long ng pa­na­na­lik­sik nang sa ga­yo’y mai­wa­san ang mga sa­ku­na sa hi­na­ha­rap.”

Ani­ya, ki­na­kai­la­ngan ng mga li­der na “tu­ma­naw nang ma­la­yo, tu­lu­ngan ang mga nag­hi­hi­ka­hos nga­yon at mag­pa­tu­pad ng pang­ma­ta­ga­lang mga so­lu­syong so­syo­e­kon­mi­ko.”

Si­nu­por­ta­han ng PKP ang pa­na­wa­gan ni Po­pe Francis. Anang Par­ti­do, isa itong kag­yat na pa­na­wa­gan la­lu­na sa ha­rap ng pa­pa­tin­ding mi­li­ta­ris­mo at pa­sis­mo ng mga gub­yer­no sa iba’t ibang pa­nig ng mun­do ha­bang na­na­na­la­sa ang pan­dem­ya.

Ka­bi­lang di­to ang re­hi­men ni Rod­ri­go Du­ter­te na nag­tu­lak sa pag­bi­li ng ba­gong mga he­li­kop­ter, bom­ba, kan­yon at iba pang ga­mit pan­dig­ma la­ban sa na­ki­ki­ba­kang ma­ma­ma­yan. Sang-a­yon sa pa­na­wa­gan ng San­to Pa­pa, da­pat ipa­na­wa­gan ng ma­mama­yang Pi­li­pi­no na iba­ling ang pon­dong pan­dig­ma ni Du­ter­te sa pa­na­na­lik­sik at pag­pa­pa­tu­pad ng mga hak­bang sa ka­lu­su­gan at eko­nom­ya pa­ra maib­san ang hi­rap na di­na­ra­nas ni­la.

Po­pe Francis: Pon­do sa pag­bi­li ng ar­mas, ilaan sa pananaliksik