Sam­pung hak­bang kontra pin­sa­la at pan­dem­yang ha­tid ni Du­ter­te sa ma­ma­ma­yan

,

Pal­pak ang tu­gon ng re­hi­meng Du­ter­te sa pan­dem­yang Covid-19. Lug­mok sa gu­tom at ka­wa­lang tra­ba­ho ang ma­ma­ma­yan habang pa­tu­loy na na­na­na­la­sa ang bay­rus ma­ta­pos ang ha­los tat­long bu­wang lockdown.

Wi­nal­das nito ang mga sak­ri­pi­syo ng ma­ma­ma­yan sa isa sa pi­na­ka­ma­ta­gal na lockdown sa buong mun­do. Hin­di ni­to pi­na­la­kas ang sis­te­ma sa ka­lu­su­gan. Wa­lang isi­na­ga­wang mass tes­ting at con­tact tracing. Na­na­ti­li itong bu­lag sa la­wak ng im­pek­syo­n. Gi­na­mit la­mang ni­to ang lockdown pa­ra ibul­sa ang bil­yun-bil­yong pon­do, gi­pi­tin ang ma­ma­ma­yan at irat­sa­da ang neo­li­be­ral na mga pa­ta­ka­ran at pa­sis­tang hak­bang na hin­di ni­to mai­pa­sa ba­go ang lockdown.

Da­pat nang si­ngi­lin ang re­hi­men sa kai­nu­ti­lan, ko­rap­syo­n, mi­li­ta­ris­mo at ma­ling pag­pa­p­ra­yo­ri­dad ni­to sa git­na ng pan­dem­ya. Da­pat mag­kai­sa ang ma­ma­ma­yan pa­ra igi­it ang ka­ni­lang mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at in­te­res.

1) Igi­it ang lib­reng mass tes­ting sa gub­yer­no sa ha­lip na ma­la­wa­kang mga kwa­ran­ti­na. Ma­la­wa­kang mag­pa­ki­los ng mga mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan at bo­lun­tir pa­ra sa con­tact tracing.

2) Igi­it ang kag­yat na pon­do pa­ra pa­la­ka­sin at ita­yo ang mga pam­pub­li­kong os­pi­tal at mga pa­si­li­dad me­di­kal, big­yan ng sa­pat na ga­mit-pro­tek­syon ang mga mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan at ita­as ang ka­ni­lang sa­hod. Igi­it ang lib­reng pag­pa­pa­os­pi­tal sa mga pa­sye­nteng may Covid-19 pa­ra maeng­gan­yo ang mga na­ha­wa na mag­pa­ti­ngin.

Igi­it ang pag­po­pon­do sa mga ne­go­syong ma­la­wa­kang mag­popro­dyus ng mga tes­ting equip­ment at mga ga­mit pang­ka­lig­ta­san.

Dag­da­gan ang pon­do ng mga siyen­tis­tang Pi­li­pi­no pa­ra sa pag­pa­pa­un­lad ng ba­ku­na.

3) Igi­it ang ma­bi­lis at kumple­tong pag­bi­bi­gay ng ayu­dang pag­ka­in at pi­nan­syal at pa­ba­li­kin sa tra­ba­ho at ha­nap­bu­hay ang ma­ma­ma­yan pa­ra pi­gi­lan ang ma­la­wa­kang gu­tom. Igi­it ang pan­sa­man­ta­lang pag­ti­gil ng pag­ba­yad sa si­ngil sa kur­yen­te, tu­big, upa at iba­wal ang pag­pu­tol at pag­pa­pa­la­yas.

4) Igi­it ang pag­bi­bi­gay ng tum­pak at na­sa-pa­na­hon na da­tos at kri­ti­kal na im­por­ma­syon tung­kol sa pan­dem­ya. Ilun­sad ang ma­la­wa­kang kam­pan­yang edu­ka­syon sa mga ko­mu­ni­dad pa­ra ita­as ang syen­ti­pi­kong kaa­la­man ng ma­ma­ma­yan. La­ba­nan ang pang­gi­gi­pit ng es­ta­do sa ma­la­yang pa­ma­ma­ha­yag na bu­ma­ba­ra sa da­loy ng im­por­ma­syo­n.

5) Igi­it ang pag­ha­rap sa pin­sa­lang idi­nu­lot ng lockdown sa bul­ne­rab­leng mga sek­tor tu­lad ng ma­ta­tan­da, may mga ka­pan­sa­nan (ka­bi­lang ang ka­pan­sa­nan sa isip), mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan, bun­tis at ka­ba­bai­han sa pang­ka­la­ha­tan, ga­yun­din ang mga bak­wit na na­pa­la­yas du­lot ng mi­li­ta­ri­sa­syon at mga sa­ku­na.

Igi­it ang pag­pa­pa­la­ya sa mga bi­lang­gong pu­li­ti­kal at mga ina­res­to dahil sa umano’y paglabag sa lockdown.

6) Tang­ga­lin ang an­ti-ma­ma­ma­yang mga restrik­syon sa pag­bya­he at tra­ba­ho. Tang­ga­lin ang pa­­hi­rap na mga tsek­poynt. Igi­it ang ka­la­ya­an sa pag­ti­ti­pon sa lig­tas na pa­ra­an sa mga ko­mu­ni­dad at pam­pub­li­kong es­pa­syo.

Igi­it na ga­wing angkop, na­ka­tar­get at ma­bi­li­san ang pag­pa­pa­taw ng mga kwa­ran­ti­nang pangka­lu­su­gan sa pi­na­ka­ma­li­it na kayang saklaw. Isa­ga­wa ito sa de­mok­ra­ti­ko at ka­tang­gap-tang­gap na pa­ra­an, at hikayatin ang ak­ti­bong par­ti­si­pa­syon ng ma­ma­ma­yan.

Tang­ga­lin ang mga restrik­syon sa ki­los ng mga mag­sa­sa­ka. Igi­it ang pag-at­ras ng mga yu­nit ng mi­li­tar sa mga ko­mu­ni­dad sa ka­na­yu­nan na nag­da­da­la hin­di la­mang ng ta­kot, kun­di pa­ti ng bay­rus.

7) Igi­it na mag­ka­ro­on ng lig­tas na tra­ba­hu­an ng mga mang­ga­ga­wa at emple­ya­do at igi­it na big­yan si­la ng mga kum­pan­ya ng ga­mit-pang­ka­lig­ta­san at ka­li­ni­san, ipai­la­lim si­la sa re­gu­lar na tes­ting at big­yan ng karagda­gang hazard pay.

Big­yan ng sub­sid­yo ang mga dyip, tray­si­kel, bus at iba pa pa­ra mai­sa­ga­wa ang pag­ba­ba­go sa ka­ni­lang mga sa­sak­yan at big­yan si­la ng kum­pen­sa­syon.

8) Igi­it na pon­do­han ang mga eskwe­la­han pa­ra lig­tas na itong ma­buk­san. Dag­da­gan ang mga klas­rum at eskwe­la­han at mga tit­ser. Mag­ka­ro­on ng mas ma­lu­lu­wag na es­pa­syo pa­ra sa is­ports at pag­la­la­ro.

9) Pa­si­ka­rin ang eko­nom­ya sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­bi­bi­gay ng sub­sid­yo at tu­long sa mga mang­ga­ga­wa, manggagawang bukid at mga pa­mil­yang ma­ba­ba ang ki­ta pa­ra pa­sig­la­hin ang de­mand at lo­kal na pro­duk­syo­n.

Ita­as ang sa­hod at itak­da ang pam­ban­sang mi­ni­mum. Iba­su­ra ang Labor Advisory 17 na ipinatupad ng rehimen noong Mayo 16 at na nag­pa­pa­hin­tu­lot sa mga kum­pan­ya na ba­wa­san ang sa­hod ng mga mang­gagawa sa nga­lan ng pan­dem­ya. Big­yan ng su­por­ta ang umuu­wing mga OFW.

Igi­it ang pan­sa­man­ta­lang pag­ti­gil sa pa­ni­ni­ngil ng upa sa lupa, at pag­kan­se­la sa utang ng mga mag­sa­sa­ka. Big­yan ng su­bsidyo ang ma­li­li­it na mag­sa­sa­ka pa­ra sa pro­duk­syon ng pag­ka­in. Lib­reng ipa­ma­ha­gi ang lu­pa sa mga nag­bu­bung­kal.

10) Su­por­ta­han ang ma­li­li­it na ne­go­syo at mga pro­pe­syu­nal pa­ra ma­ka­ba­lik si­la sa tra­ba­ho sa lig­tas na pa­ra­an at pa­tu­loy na ku­mi­ta.

Pansamantalang itigil ang pag­ba­ba­yad-utang ng gub­yer­no. Iti­gil ang pag­wa­wal­das sa mo­der­ni­sa­syon ng AFP at pag­bi­li ng mga ar­mas pa­ra sa kon­tra-in­sur­hen­sya. Iti­gil ang pa­ni­ni­ngil ng bu­wis sa ila­lim ng TRAIN, iba­su­ra ang 10% bu­wis sa mga pro­duktong pet­rol­yo at iba­ba ang pre­syo ng mga bi­li­hin. Iti­gil ang pag­bi­bi­gay ng dag­dag na in­sen­ti­ba sa ma­la­la­king ne­go­syo ha­bang pi­ni­pi­ga ang ma­ma­ma­yan. Pa­ta­wan ng bu­wis ang pag-aa­ri ng mga bilyun­aryong kapitalistang Pi­li­pi­no.

Sam­pung hak­bang kontra pin­sa­la at pan­dem­yang ha­tid ni Du­ter­te sa ma­ma­ma­yan