Utang ng ban­sa, uma­bot na sa P8.7 tril­yon

,

Sinasamantala ng adik sa utang na re­hi­meng Du­ter­te ang pan­dem­yang Covid-19 pa­ra ma­ka­ku­ha ng ma­la­la­king pau­tang sa ta­bing ng mu­ling pag­pa­pa­si­kad sa eko­nom­ya at pag­bi­bi­gay ng pang­ka­gi­pi­tang ayu­da. Sa loob la­mang ng tat­long bu­wan, umu­tang ang re­hi­men ng $5.5 bil­yon (P275 bil­yon) mu­la sa mga bang­ko at im­per­ya­lis­tang insti­tu­syong pam­pi­nan­sya. Da­hil di­to, uma­bot na sa P8.7 bil­yon ang pam­ban­sang utang na ba­ba­ya­ran ng ma­ma­ma­yan. Na­nga­nga­hu­lu­gan ito ng P79,945 na utang ng ka­da Pi­li­pi­no, mas ma­ta­as ng 27% kum­pa­ra noong unang mau­po si Du­ter­te sa poder.

Pi­na­ka­hu­li sa mga utang ang $750 mil­yon (P37.5 bil­yon) ng re­hi­men mu­la sa Asi­an Infrastructu­re Investment Bank at Asi­an Deve­lop­ment Bank (ADB). Nau­na na ri­to ang $1.7 bil­yon (P85 bil­yon) mu­la sa ADB at $700 mil­li­on (P35 bil­li­on mu­la sa World Bank. Na­ka­tak­da ring mag­ben­ta ang re­hi­men ng mga bo­no o pa­pe­les sa pa­ngu­ngu­tang nang hang­gang $2.35 bil­yon (P117.5 bil­yon).

Utang ng ban­sa, uma­bot na sa P8.7 tril­yon