Hi­rap at du­sa, pa­ma­na ni Dan­ding

,

Pumanaw noong Hunyo 16 ang pa­ngi­no­ong may­lu­pa at kumpra­dor na si Edu­ar­do “Dan­ding” Cojuangco, Jr. Ki­la­la si­ya bi­lang pi­na­ka­ma­lapit na kro­ni ng da­ting dik­ta­dor na si Fer­di­nand Marcos, at sa pangungu­limbat sa pon­dong coco levy at pa­nga­ngam­kam ng lu­pa. Ka­wa­lan ng lu­pa at pang-aa­pi ang pa­ma­na ni­ya sa ma­hi­hi­rap na mag­sa­sa­ka at mang­ga­ga­wang bu­kid.

Sa Neg­ros Occi­den­tal, mi­no­no­pol­yo ni­ya ang 11 as­yen­da na su­ma­sak­law sa 4,461-hek­tar­yang lu­pa­in na kin­yang ki­nam­kam mu­la sa mga mag­sa­sa­ka. No­tor­yus si­ya sa pag­pa­nig sa si­nu­mang na­sa po­der pa­ra ma­pa­ti­bay ang kan­yang kontrol sa mga as­yen­da. Si­ya rin ang utak sa pag­pa­pa­la­yas at pag­sa­sam­pa ng ga­wa-ga­wang mga ka­so la­ban sa mga mag­sa­sa­ka sa na­sa­bing mga as­yen­da na nag­gi­gi­it ng ka­ni­lang ka­ra­pa­tan sa lu­pa.

No­tor­yus si­ya sa pag­na­kaw sa pon­dong coco levy mu­la sa mga mag­ni­ni­yog na gi­na­mit ni­ya sa pag­bi­li sa San Mi­gu­el Cor­po­ra­ti­on. Hin­di pa rin nai­ba­ba­lik sa mga mag­ni­ni­yog ang P105-bil­yong pon­dong kan­yang ki­nam­kam. Ma­la­wa­kan ni­yang pi­nai­ral ang kontraktwa­li­sa­syon at iba pang por­ma ng plek­sib­leng pag­ga­wa sa kan­yang mga kum­pan­ya.

Hi­rap at du­sa, pa­ma­na ni Dan­ding