Mga sun­da­long per­wi­syo sa Mang­yan, bi­nig­wa­san ng BHB

,

Sunud-sunod na opensiba ang ini­lun­sad ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Min­do­ro la­ban sa Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice at mga pa­sis­tang sun­da­lo ng 4th at 76th IB. Anim na ope­ra­syong ha­ras ang isi­na­ga­wa ng BHB-Min­do­ro sa mga ba­yan ng Man­sa­lay, Bu­la­lacao, Socor­ro ng Ori­en­tal Min­do­ro at Rizal, Occi­den­tal Min­do­ro noong Ma­yo 6 hang­gang Ma­yo 18. Isa ang na­pa­tay at pi­to ang na­su­ga­tan sa mga pu­lis at sun­da­lo.

Sagot ang mga open­si­bang ito sa pag­pa­pa­la­yas ng mi­li­tar sa mga mag­sa­sa­ka at Mang­yan sa mga ba­yan ng Rizal at Ca­lin­ta­an da­hil sa mga ope­ra­syong kom­bat noong unang ling­go ng Ma­yo. Hi­git 600 pwer­sang mi­li­tar ang ipi­na­kat di­to at nag­pu­si­syon ng mga kan­yon sa Rizal.

Sa Neg­ros Ori­en­tal, pinarusa­han ng BHB ang isang ele­men­to ng CAFGU noong Hun­yo 11 sa Ba­ra­ngay Luz, Gui­hul­ngan City. Gi­ya si­ya sa mga Ope­ra­syong Sauron ng 62nd IB at kasama sa mga pag-atake, iligal na pag-aresto at pagpatay sa ma­sang magsasaka.

Noong Hunyo 16, dalawang ahenteng paniktik ng 94th IB ang inatake ng BHB sa Himamaylan City. Notoryus ang dalawa sa pambibintang sa mga sibilyan na “suporter ng BHB.” Sa parehong araw, dalawang beses na pinaputukan ng BHB ang nag-oope­rasyong mga sundalo sa Ba­rangay Mahalang at Buenavista.

Sa Pa­la­wan, pi­na­sa­bu­gan ng bom­ba ng isang yu­nit ng BHB ang de­tatsment ng 3rd Ma­ri­ne Bri­ga­de sa Ba­ra­ngay Ma­ga­ra, Roxas noong Ma­yo 22.

Mga sun­da­long per­wi­syo sa Mang­yan, bi­nig­wa­san ng BHB