Sino si Michel­le Silver­ti­no?

,

Isa si Michelle Silvertino sa milyun-milyong Pilipinong nagpasyang maghanap ng trabaho sa ibang bansa para mabuhay ang kanyang pamilya. Nang hindi siya nakaalis, namasukan siya bilang kasambahay sa Metro Manila. Dahil ora-orada ang pagpataw ng lockdown sa Metro Manila, hindi siya nakauwi ng prubinsya. Nang magsimula nang luwagan ang pagbyahe, nag­pasya siyang umuwi sa Bicol pa­ra ma­ka­sa­ma ang kan­yang apat na anak.

Wala siyang nadatnang bus sa Cubao, Quezon City kaya naglakad siya nang 17 kilometro papuntang Pa­say City para doon maghintay. Da­hil sa arbitraryo at pabagu-bagong mga desisyon ng IATF, wala rin siyang naabutang bus doon. Dahil walang masakyan papunta kahit saan, sumukob siya sa ilalim ng tulay. Nau­bos ang kan­yang pe­ra at pag­ka­in. Nag­ka­sa­kit si­ya sa pa­ngatlong araw, pero sa halip na ospital, dinala siya ng mga pulis sa presinto. Nang makitang may sintomas siya ng Covid-19, inilipat siya sa isang barangay hall. Dahil wala namang tao sa upisina, bumalik si Silvertino sa ilalim ng tulay. Na­ma­tay siya sa sumunod na araw (Hunyo 5) at ibinaon sa isang mababaw na libingan. Malinaw na namatay siya sa kriminal na kapabayaan.

Ilang ki­lo­met­ro mu­la kay Silver­ti­no, mahigit 700 mig­ran­teng mang­ga­ga­wa at mga locally stranded individual (LSI) ang tu­mi­ra din sa ila­lim ng isang tu­lay ma­la­pit sa pa­li­pa­ran ha­bang nag­hi­hin­tay ng bya­he sa erop­la­no pau­wi sa ka­ni-ka­ni­lang mga pru­bin­sya. Nag­ti­is si­la sa ka­ka­ram­pot na pag­ka­in at mga hi­ga­an. Na­big­yan lamang si­la ng aten­syon at nai­li­pat sa isang evacua­ti­on cen­ter ma­ta­pos inu­lan ng ba­ti­kos ang ka­pa­ba­ya­an ng gub­yer­no.

Si Silver­ti­no at ang 700 na­ni­ra­han sa pa­li­pa­ran ay ilan la­mang sa hi­git 4.1 milyong naistranded na indibidwal na pi­na­ba­ya­an na la­mang ng rehimen. Bu­kod sa li­mi­ta­do at ma­ba­gal na prog­ra­ma ng gub­yer­no pa­ra iu­wi ang mga nai­pit na Pi­li­pi­no, pinagkakaperahan pa si­la sa na­paka­raming pa­pe­les at re­ki­si­to ang ki­na­kai­la­ngang ihan­da ng mga uu­wi gaya ng ser­ti­pi­ka­syon ng ba­ra­ngay, re­sul­ta ng tsek-ap at la­bo­ra­tor­yong me­di­kal, ID at travel au­tho­ri­za­tion mula sa pu­lis.

Sino si Michel­le Silver­ti­no?