Su­nud-su­nod na BKP, ini­lun­sad sa Bi­kol

,

Apat na bats ng pag-aa­ral sa Ba­ta­yang Kur­so ng Par­ti­do (BKP) at isang bats ng pag­sa­sa­nay sa mga instruk­tor ng BKP ang ini­lun­sad sa isang pru­bin­sya ng Bi­kol. “Mas na­pa­la­lim ng BKP yung ka­gus­tu­han ko na su­mapi. Na­tu­tu­nan at mas na­li­na­wan a­ko sa mga gi­na­ga­wa di­to sa huk­bo,” ani Ka Troy, isa sa mga es­tud­yan­te sa pag-aa­ral.

Isi­na­gawa ang koor­di­na­dong mga pag-aa­ral bi­lang pag­kon­so­li­da sa ba­seng ma­sa at huk­bo. Tu­gon din ito sa pa­sis­tang kontra-in­sur­hen­sya ng re­hi­meng Du­ter­te. Iti­na­on ito sa pa­na­hong hin­di na­ka­po­kus ang ope­ra­syon ng kaa­way sa la­ra­ngan.

Sa loob ng li­mang ling­go, si­mu­la Mar­so hang­gang unang ling­go ng Abril, 84 ang na­ka­pag­ta­pos ng BKP mu­la sa ha­nay ng ma­sa at huk­bong ba­yan.

Bu­nga ng pag-aa­ral

Ka­sa­pi si Ka Troy ng sa­ma­hang ma­sa ng ka­ba­ta­an at ka­lau­nan ay na­ging su­sing katu­wang ng Ba­gong Huk­­bong Ba­­yan (BHB) sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad. Isa si­ya sa 70 mag­sa­sa­ka na na­kag­rad­weyt ng BKP. “Mas na­la­man ko ang mga pa­ta­ka­ran… doon ko na­gus­tu­han ang pa­ma­ma­la­kad sa huk­bo,” ko­men­to ni­ya pag­ka­ta­pos ng pag-aa­ral.

Sa tu­long ng BKP, nag­de­si­syon si Ka Troy na su­ma­pi sa BHB. Isa la­mang si­ya sa ilang nag­pa­syang mag-pul­taym sa huk­bong ba­yan pag­ka­ta­pos ng pag-aa­ral.

Na­dag­da­gan ng 18 ba­gong instruk­tor pa­ra sa BKP ang la­ra­ngang ge­ril­ya pag­ka­ta­pos ng isang bats ng pag­sa­sa­nay pa­ra sa mga instruk­tor. Isi­na­ga­wa ito sa pa­gi­tan ng su­nud-su­nod na mga pag-aa­ral ng BKP. Kag­yat si­lang isi­na­bak sa pag­tu­tu­ro at ig­ri­nu­po pa­ra mag­tu­ro ng kan­ya-kan­yang pak­sa.

“Sa una, ta­la­gang hin­di pa ma­sya­dong nai­pa­li­li­wa­nag ang pak­sa… Med­yo na­hi­hi­ya pa sa pag­tu­tu­ro,” pag­sa­sa­lay­say ni Ka Na­ti, isa sa mga ba­gong instruk­tor. Na­ka­tu­long ang iti­nu­rong tek­nik sa pag­tu­tu­ro tu­lad ng pag­gu­hit, dag­dag pa ni­ya.

Ma­pag­pa­syang pag­lu­lun­sad

Noong na­ka­ra­ang taon, hin­di na­ging ma­bu­nga ang pag­lu­lun­sad ng mga Pam­par­ti­dong pag-aa­ral sa sak­law na er­ya ng la­ra­ngan da­hil nag­ku­lang sa pag­pap­la­no at tu­lak. Nga­yong taon, ma­pag­pa­syang ti­nu­tu­kan ng pa­mu­nu­an ng pru­bin­sya ang pag­lu­lun­sad ng pag-aa­ral sa na­tu­rang la­ra­ngan.

Simpleng pag­pap­la­no at ka­gus­tu­hang ma­ka­pag­pa­ta­pos ng pag-aa­ral, ito ang isi­na­lay­say na su­si sa pag­lu­lun­sad ng BKP at ibang edu­ka­syong pam­par­ti­do.

Kag­yat na ipi­na­ta­wag ng la­ra­ngan ang ko­mi­te ng mga lo­kal na sa­ngay ng Par­ti­do at ipi­na­ha­nay ang pa­nga­lan ng mga bi­big­yan ng pag-aa­ral. Iki­no­or­di­na din ito sa mga ka­sa­pi ng Par­ti­do sa ur­ban pa­ra ma­ka­pag­pa­da­lo. Ti­ni­yak ang mga ben­yu na pag­da­dau­san ng pag-aa­ral at ang ka­ram­pa­tang pag­tu­gon sa se­gu­ri­dad di­to.

Isang pag-aa­ral sa ba­wat ling­go ang abe­reyds ng pag-aa­ral. Koor­di­na­do ang na­ging mga pag-aa­ral sa iba’t i­bang ba­ra­ngay. Ma­bi­lis na na­ka­tu­gon ang instruk­tor ng ibang bats ng BKP sa iba pang mga bats na ini­lun­sad sa ibang er­ya.

Su­nud-su­nod na BKP, ini­lun­sad sa Bi­kol