Jus­tice Car­pio: Hin­di pwe­deng idek­la­rang te­ro­ris­ta ang PKP, BHB

,

Igi­ni­it ng isang da­ting upi­syal ng Kor­te Sup­re­ma na hin­di pwe­deng idek­la­rang te­ro­ris­ta ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) at ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa ila­lim ng ba­gong ba­tas na Anti-Ter­ror Act (ATA).

Ini­la­had ni da­ting Associa­te Jus­tice Anto­nio Car­pio ang pa­na­naw na ito bi­lang reak­syon sa si­na­bi ni Du­ter­te na “te­ro­ris­ta ang PKP da­hil iyon ang sa­bi ko” at sa gi­na­wa na­mang pag­li­li­naw ni Sen. Panfi­lo Lacson na kor­te lang ang pwe­deng gu­ma­wa ng por­mal na ha­tol na te­ro­ris­ta ang isang or­ga­ni­sa­syo­n. Ani Car­pio, ma­li kap­wa si Du­ter­te at Lacson da­hil mga “re­bel­de” at hin­di te­ro­ris­ta ang PKP at BHB.

Pi­nun­to ni Car­pio na sa ila­lim ng ATA, “ang mga re­bel­de ay hin­di te­ro­ris­ta at hin­di pwe­deng idek­la­rang mga te­ro­ris­ta.” Ti­nu­koy ni­ya na ang re­bel­yon ay hin­di iti­nu­tu­ring ng ATA na “pre­dica­te cri­me” o sa­la­la­yang kri­men ng te­ro­ris­mo. Naii­ba ito sa da­ting Hu­man Secu­rity Act (HSA) of 2007 na nag­sa­sa­ad na ang re­bel­yon ay isa sa kri­meng ka­bi­lang sa te­ro­ris­mo. Ipi­na­lit ang ATA sa HSA.

Dag­dag ni Car­pio, ang re­bel­yon, na may la­yu­ning “a­li­sin ang ka­ta­pa­tan ng alin­mang te­ri­tor­yo o pwer­sang mi­li­tar ng Pi­li­pi­nas mu­la sa gub­yer­no,” ay naii­ba sa de­pi­ni­syon ng te­ro­ris­mo sa ATA. “Ang mga re­bel­deng PKP/BHB, na kla­rong may la­yu­ning re­bel­yon, ay hin­di mga te­ro­ris­ta sa ila­lim ng ATA, at da­hil di­to, hin­di si­la pwe­deng itu­ring ng kor­te, bilang in­di­bid­wal man o gru­po, na mga te­ro­ris­ta sa ila­lim ng ATA,” dag­dag ni Car­pio.

Sa ga­yon, la­long ma­li­naw na ipi­na­sa ang ATA pa­ra su­pi­lin ang mga pwer­sa at ak­ti­bis­tang ha­yag na ku­mo­kontra sa re­hi­men. Ma­ra­pat la­mang na kwestyu­nin ni­la sa mga kor­te ang ba­tas, la­lu­pa’t ni­la­la­bag ni­to ang ka­ni­lang mga ka­ra­pa­tan sa ila­lim ng mga ba­tas ng ban­sa.

Ta­li­was sa pi­nala­la­ga­nap ng mga upi­syal ng re­hi­men, wa­la sa lis­ta­han ng mga te­ro­ris­ta ng Uni­ted Na­ti­ons Secu­rity Council, Austra­lia, Uni­ted King­dom at Ca­na­da ang Par­­ti­do at huk­bong ba­yan.

Jus­tice Car­pio: Hin­di pwe­deng idek­la­rang te­ro­ris­ta ang PKP, BHB