Pla­nong pag­ba­ba­hay-ba­hay ng pu­lis, ili­gal

,

Isa na namang mi­li­ta­ris­tang hak­bang ang utos ni Department of Interior and Local Government Sec. Eduardo Año sa Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice na “mag­ba­hay-ba­hay” upang ha­na­pin at “hu­li­hin” ang mga nag­po­si­ti­bo sa Covid-19 upang sa­pi­li­tan si­lang dal­hin sa mga pa­si­li­dad pang­kwa­ran­ti­na.

Ang ba­gong utos na ito ni Año ay ibayong yuyurak sa mga ka­ra­pa­tang si­bil. Ta­li­was ito sa isi­na­sa­ad ka­hit sa reak­syu­nar­yong ba­tas na kai­la­ngan ng pu­lis ng isang man­dam­yen­to pa­ra pa­su­kin at ha­lug­hu­gin ang anu­mang pri­ba­dong ba­hay. La­bag din ito sa ba­ta­yang ka­ra­pa­tan sa pri­ba­si­ya, na iti­na­ta­gu­yod ka­hit sa mga sit­wa­syong me­di­kal. Una nang iniu­tos ni Año sa mga lo­kal na gub­yer­no ang pag-a­res­to sa si­nu­mang “lu­ma­la­bag sa kwa­ran­ti­na” pa­ra big­yan si­la ng lek­syo­n. Ha­los 900 ang ina­res­to at pi­nag­mul­ta sa loob la­mang ng isang araw noong Hul­yo 9. Hin­di na­man ba­ba­ba sa 300 ang hi­nu­li sa Navo­tas noong Hul­yo 16.

Pla­nong pag­ba­ba­hay-ba­hay ng pu­lis, ili­gal