Ang Katipunan | August 2020

,

Sa ngalan ng milyun-milyong magsasakang nagsusulong ng Rebolusyong Agraryo, pinakamataas na pagpaparangal at malawakang pulang saludo ang pinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid kay Randall “Ka Randy” Echanis, martir at bayani ng uring magbubukid at masang maralita.

PDF

Ang Katipunan, is the official publication of the Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid.

Ang Katipunan | August 2020