Dili magpabuntog ang katawhan sa terorismo sa estado

,

Si Ka Randall Echanis, 72, beteranong rebolusyonaryo ug alagad sa katawhan, tigpanalipod sa masang kabus, ug tig-asdang sa makatarunganong kalinaw, ang walay kalooy nga gitortyur ug gipatay. Gisulod sa mga pasistang berdugo ang iyang giabangang balay sa Quezon City niadtong Agosto 10 sa kaadlawon. Gigapos, gidunggab ug gihapak siya sa ulo. Gipatay usab ang miresponde niyang silingan nga maoy bugtong saksi sa panghitabo.

Unsa pa kundili mga pasistang hayop nga alipures sa Duterteng halimaw ang naghimo sa maong krimen? Kinsa pa ang magsaulog sa pagpatay kang Echanis kundili ang mga madaugdaugon ug mapahimuslanon nga walay kapuol ug walay kakapoy niyang gibatikos ug gisuklan kauban ang masang kabus? Aduna pa bay laing laraw ang maong makalilisang nga krimen kung dili iduslak ang kahadlok sa dughan sa katawhan? Unsa pa kundili kasuko, pagpanimalus, ug dugang kaisog ug pagbatok ang tubag sa katawhan?

Ang brutal nga pagpatay kang Echanis kabahin sa nagkagrabe ug walay hunong nga teroristang pag-atake sa estado ilalum sa rehimeng Duterte. Partikular nga ginatarget ang iladong mga personahe ug pwersang patriyotiko ug demokratiko nga aktibo sa dayag nga kalihukang masa nga pinakalagsik sa pagbutyag ug pagsukol sa anti-katawhang rehimeng Duterte ug sa pagpaasdang sa demokratikong mga pakigbisog sa masa.

Usa ka semana lamang human sa pagpatay kang Echanis, subling miatake ang mga pasistang hayop. Gipatay sa Bacolod City si Zara Alvarez, 39, tigpanalipod sa karatungod-tawo ug aktibo sa paghatag og mga serbisyong panglawas sa mga komunidad. Sama ni Echanis, lakip si Alvarez sa 600 ka aktibistang giakusahan sa Department of Justice nga “terorista” sa kaso batok sa PKP ug BHB. Niadtong Mayo, gidagit ug gitortyur usab si Carlito Badion, 52, pangkinatibuk-ang kalihim sa organisasyong Kadamay. Pipila ka adlaw ayha niini, gipatay sa Iloilo City si Jory Porquia, 58, iladong aktibista ug koordinador sa syudad sa partidong Bayan Muna.

Ang padayon nga pasistang atake batok sa mga iladong aktibista sa kasyudaran ginahimo sa mga armadong ahente sa estado sa mando ni Duterte ug sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Bisan walay ligal nga basehan, dugay na nga ginalambigit sa mga pasista ang mga aktibista sa armadong rebolusyonaryong kalihukan. Ginatarget bisan ang mga artista, kritikal nga masmidya, tawong-simbahan ug ordinaryong katawhan nga kritikal kang Duterte. Ang mga target sa ilang pagpatay, pag-aresto, pagdagit o pagdetine dugay na nga ginaakusahan sa AFP ug PNP sa mga tarpolin ug yawyaw sa masmidya, aron pagawasong husto o makatarunganon ang ginahimo nilang pagpasaka og mga gama-gamang kasong kriminal o dayag nga pagpatay sa mga lider-masa ug mga aktibista.

Kung walay hunong ang pasistang pag-atake sa kasyudaran, labaw pang bangis ug walay hunong ang pagpanumpo sa AFP sa kabanikanhan, kung asa layo sa mata sa midya ug hinay ang daloy sa impormasyon. Ilalum sa paghari ni Duterte, dili moubos sa 264 ka mag-uuma ang gipatay sa mga sundalo, pulis, paramilitar ug mga armadong ahente sa rehimen.

Wala silay ginatahod nga katungod o mga lagda kundili ang gahum ug balaod sa militar. Asaman ang masang mag-uuma mobarog ug nanalipod sa ilang katungod o mosukol alang sa yuta, anaa ang mga pasista aron pahilumon ug sumpuon sila. Terorismo sa estado ang gikaatubang nila sa adlaw-adlaw.

Kinsamang nakakat-on nga modepenssa sa ilang interes giakusahang nagasuporta sa armadong kalihukan. Gipailalum nila sa mga kontrol sa militar ang mga komunidad, lakip ang curfew, tsekpoynt, pagkontrol sa pagpalit og pagkaon, pagbawal sa pag-uma ug uban pang lakang nga ginaingong kontra sa BHB, apan sa tinuuray lang paantus kini sa masa. Pugos nga ginagamit sa AFP ang mga sibilyang residente sa ilang maduguon ug mapanumpuong gyera. Giparada sila sa publiko isip mga “misurender,” pugos nga ginarekrut sa CAFGU, ginapagiya sa mga operasyong militar, ginahakot sa mga rali nga nagadayeg sa militar ug uban pa.

Sa paglunsad sa gyera, wala usay balaod nga ginasunod ang AFP. Sa pagsulsul ni Duterte, pipila ka mga rebolusyonaryong lider ug pwersa na ang brutal nga gipatay bisan og wala silay katakus nga mosukol. Si Ka Mario Caraig, usa sa mga lider sa Partido sa Southern Tagalog, ang gipusil niadtong Agosto 8 sa Laguna bisan og tulog siya. Samaron siya ug nagpaayo unta. Niadtong Marso, si Ka Julius Giron, 71, usa sa lider sa Partido ug nag-unang konsultant sa panaghisgot pangkalinaw, ang walay kaluoy nga gipatay sa Baguio City, lakip ang iyang duktor ug usa pa ka kauban sa balay.

Paglapas usab sa mga internasyunal nga makitawhanong balaod ang sagunson nga pagpanghulog sa AFP og 500-libras nga bomba ug buta nga pagpanganyon sa gidudahang kampo sa BHB nga nagbutang sa peligro sa kinabuhi ug panginabuhian sa masang mag-uuma ug minoryang katawhan sa mga kasikbit nga komunidad.

Kining tanan—gikan sa pulitikanhong pagpamatay sa kasyudaran hangtud sa militarisasyon sa kabanikanhan—ang dagway sa terorismo sa estado ni Duterte. Taliwala sa pandemya, ginaprayoridad ni Duterte ang pagpagrabe sa terorismo sa estado. Ginagamit niya ang pinakabrutal nga klase sa pasismo sa laraw nga lukupon sa kahadlok ang tibuok katawhan, pahilumon ang ilang mga protesta ug sumpuon ang ilang mga pakigbisog.

Samtang hubog sa gahum, mas lapad pa nga poder ang ginapahimuslan ni Duterte aron padayon nga makahakop og bahandi gikan sa pagkurakot sa pangpublikong pondo, aregluhan sa mga kontrata, suhol sa mga sindikato sa droga ug uban pa. Sobra-sobra ang kabalaka ni Duterte ug sa iyang mga alipures nga matangtang sila sa poder ug mapugos nga atubangon ang dili maihap nga kasong kriminal ug paglapas sa katungod-tawo, mabutyag ang gitagong bahandi, ug mapanubag sa tanang salaod sa katawhan. Walay hunong ang mga iskema ni Duterte aron magpabilin sa poder pinaagi sa pag-usab sa konstitusyon, pagmanipula sa resulta sa eleksyong 2022 aron makalingkod ang iyang mga pinili, o dayag pa nga pagpahamtang sa diktaduryang paghari.

Ang nagkagrabeng terorismo sa estado timailhan sa desperasyon sa rehimeng US-Duterte nga mokapyot sa poder atubangan sa nagkakusog ug nagkalapad nga panawagan alang sa iyang pagluwat o pagpalagpot.

Labaw nga misubsub ang determinasyon sa katawhan nga mosukol atubangan sa palpak nga militaristang pag-atubang sa rehimen sa pandemya, nagkagrabeng korapsyon ug pagpangawat, pagpaantus ug pagpangdaugdaug sa katawhan.

Imbes nga mapukan, dugang pang kasuko, determinasyong mosukol ug kaisog ang natibuok sa dughan sa katawhan. Imbes nga mohilum, labaw nga napukaw ang katawhan sa panginahanglang motingog, moprotesta ug mobangon. Imbes nga motalikod, andam ang katawhan nga atubangon ang mga gikinahanglang dagkung sakripisyo aron suklan ug pildihon ang pasistang terorismo ug kab-oton ang gitinguhang kagawasan.

Dili magpabuntog ang katawhan sa terorismo sa estado