Ka Jethro, lider ng Partido sa Southern Tagalog

,

Isang lokal ng Batangas na naging pinuno ng armadong kilusan sa Southern Tagalog ang pinaslang ng Armed Forces of the Philippines noong Agosto 8. Tulog ang sugatan at wala nang kakayahang lumaban na si Mario Caraig (Ka Jethro) nang barilin siya ng mga sundalo ng 1st IB sa tinuluyan niyang bahay sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna.

Malubha siyang nasugatan sa naging engkwentro ng kanyang yunit at ng militar sa parehong lugar noong Agosto 4 kung saan napatay ang tatlo pang Pulang mandirigma. Labag sa mga internasyunal na alituntunin ng digma ang paslangin ang isang mandirigmang sugatan at walang kakayahang lumaban.

Si Ka Jethro ay isa sa mga upisyal ng Panrehiyong Komite ng Partido sa Southern Tagalog at ng Komiteng Tagapagpaganap nito. Naging lider siya ng rebolusyonaryong kilusan sa Batangas, kung saan siya naorganisa laban sa diktadurang Marcos. Sa prubinsya niya iginugol ang hindi bababa sa 27 taon ng kanyang 36-taong pagkilos sa pagpupundar ng rebolusyonaryong kilusan ng prubinsya. Mula sa pagiging kalihim at upisyal pampulitika ng isang yunit sa gawaing masa sa Batangas, naging kalihim siya ng komite ng Partido sa prubinsya noong 2017.

Sa kanyang mahabang panunungkulan, nailunsad at naipagtagumpay sa Batangas ang mga pakikibaka para sa lupa at kabuhayan ng masang anakpawis. Ang mga pakikibakang ito ay nakatuon laban sa mga burgesya-kumprador at panginoong maylupa tulad ng mga pamilyang Sy, Ayala, Roxas, Ang at Campos. Kabilang dito ang reyd sa mga armadong tauhan at ari-arian ni Henry Sy sa Nasugbu noong Enero 2017.

Pinahirapan din ng mga sundalo ang mga kaanak nina Ka Jethro, gayundin ng mga Pulang mandirigmang napaslang na sina Rey Macinas at Alex Perdeguera na bawiin ang kanilang bangkay. Inabot pa ng ilang araw bago ibigay ang mga katawan sa kanila. Hanggang ngayon ay inililihim pa rin ng mga sundalo kung saan nila inilibing si Dioscoro Cello. Tahasang paglabag ang mga kasong ito sa alituntunin ng digma.

Hindi pa rin inililitaw ng militar ang pamilyang kumupkop kay Ka Jethro. Ayon sa mga saksi, huling nakitang dinala sa presinto ng pulis ng Laguna sina Virgilio Asedillo, ang kanyang anak na si Chloe, 19, at kanyang asawang si Marknel.

Sa Ilocos Sur, isa pang mandirigmang wala na sa katayuang lumaban ang pinatay ng AFP. Binaril ng mga sundalo ng 7th ID si Pamela Ocliaso Peralta (Ka May-may) sa Barangay Suagayan, Santa Lucia noong Agosto 8.

Ka Jethro, lider ng Partido sa Southern Tagalog