Ka Jethro, lider sa Partido sa Southern Tagalog

,

Usa ka lokal sa Batangas nga nahimong lider sa armadong kalihukan sa Southern Tagalog ang gipatay sa Armed Forces of the Philippines niadtong Agosto 8. Tulog ang samaron ug wala nay katakus mosukol nga si Mario Caraig (Ka Jethro) dihang gipusil siya sa mga sundalo sa 1st IB sa gipuy-an niyang balay sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna.

Grabe ang iyang nahiagumang samad sa nahimong engkwentro sa iyang yunit ug sa militar sa parehong lugar niadtong Agosto 4 kung asa napatay ang tulo pa ka Pulang manggugubat. Lapas sa mga internasyunal nga lagda sa gubat ang pagpatay sa usa ka manggugubat nga samaron ug walay katakus nga mosukol.

Usa si Ka Jethro sa mga upisyal sa Komite sa Rehiyon sa Partido sa Southern Tagalog ug sa Komiteng Tigpatuman niini. Nahimo siyang lider sa rebolusyonaryong kalihukan sa Batangas, kung asa siya naorganisa batok sa diktaduryang Marcos. Sa prubinsya niya gigahin ang dili moubos sa 27 ka tuig sa iyang 36 ka tuig nga paglihok sa pagpundar sa rebolusyonaryong kalihukan sa prubinsya. Gikan sa pagka-kalihim ug upisyal sa pulitika sa usa ka yunit sa gimbuhatong masa sa Batangas, nahimong kalihim siya sa komite sa Partido sa prubinsya niadtong 2017.

Sa iyang taas nga pag-alagad, nalunsad ug napalampus sa Batangas ang mga pakigbisog alang sa yuta ug panginabuhian sa masang kabus. Ang maong mga pakigbisog nakapunting batok sa mga burgesya-kumprador ug agalong yutaan sama sa mga pamilyang Sy, Ayala, Roxas, Ang ug Campos. Lakip dinhi ang reyd sa mga armadong ginsakpan ug kabtangan ni Henry Sy sa Nasugbu niadtong Enero 2017.

Gipig-ot usab sa mga sundalo ang mga pamilya nilang Ka Jethro, ingonman sa mga Pulang manggugubat nga napatay nga silang Rey Macinas ug Alex Perdeguera nga bawion ang ilang patayng lawas. Nikabat pa og pipila ka adlaw ayha gihatag ang ilang patayng lawas. Hangtud karon gitago pa gihapon sa mga sundalo kung asa nila gilubong si Dioscoro Cello. Dayag nga paglapas ang maong mga kaso sa lagda sa gubat.

Wala pa gihapon gipakita sa militar ang pamilyang miako kang Ka Jethro. Matud sa mga saksi, ulahing nakitang gidala sa presuhan sa pulis sa Laguna silang Virgilio Asedillo, ang iyang anak nga si Chloe, 19, ug iyang asawang si Marknel.

Sa Ilocos Sur, usa pa ka manggugubat nga wala na sa kundisyon nga mosukol ang gipatay sa AFP. Gipusil sa mga sundalo sa 7th ID si Pamela Ocliaso Peralta (Ka May-may) sa Barangay Suagayan, Santa Lucia niadtong Agosto 8.

Ka Jethro, lider sa Partido sa Southern Tagalog