Ka Ran­dall Echa­nis, baganihan sang ma­sang anak­bal­has

,

Gin­ha­ta­gan sang pi­na­ka­ma­ta­as nga pa­si­du­ngog sang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ka­hub­la­gan kag pu­mu­lu­yo ang kon­sul­tant sang Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes (NDFP) kag tsir­man sang Anak­pa­wis Partylist nga si Ran­dall Echa­nis (Ka Randy) sang Agos­to 17. Nag­hi­wat sang ka­ra­ban ang mga hi­ma­ta, kaup­da­nan kag iya mga su­por­ter ha­lin Quezon City pa­kad­to Ma­ri­ki­na City kon sa diin si­ya gin­lu­bong.

Bru­tal nga gin­pa­tay si Ka Randy kag iya kai­ngod-ba­lay sang Agos­to 10 sa Nova­liches, Quezon City. Gin­la­rag­way ni Da­ni­lo Ra­mos, tsir­man sang Ki­lu­sang Mag­bu­bu­kid ng Pi­li­pi­nas, ang pag­pa­tay sa iya kag iban pa nga kon­sul­tant sang NDFP bi­lang “pi­na­ka­ma­la­ut nga pag­pa­tay sa ka­li­nu­ngan sa Pi­li­pi­nas”.

Ya­bi si Ka Randy sa pag­ba­lay sang bu­ra­dor kag pi­nal nga ber­syon sang Compre­hen­sive Agree­ment on Socio-eco­no­mic Reforms (CASER) sa tu­nga sang NDFP kag Government of the Re­pub­lic of the Phi­lip­pi­nes. Bi­lang myembro sang Recip­rocal Wor­king Com­mit­tee for Social ang Eco­no­mic Reforms sang NDFP, gin­pa­ngu­na­han ni Ka Randy ang pag­ba­lay sang mga pru­bi­syon sang Agra­ri­an Reform and Ru­ral Deve­lop­ment nga sek­syon sang CASER. “Gi­nga­mit ni­ya ang iya ma­sang­kad nga ki­naa­lam pa­ra idu­so ang lib­re nga pag­pa­nag­tag sang du­ta sa mga ma­ngu­ngu­ma bi­lang ka­ba­hin sang tu­nay nga re­por­ma sa du­ta kag pung­sod­non nga in­dustri­ya­li­sa­syo­n,” su­no sa NDFP.

Gin­nombrar si Ka Randy sang Pam­ban­sang Ka­ti­pu­nan ng mga Mag­bu­bu­kid bi­lang isa ka “res­pe­ta­do nga re­bo­lu­syo­nar­yo nga ha­lin sa pag­ka­ba­ta tub­tob sa ka­ta­pu­san nga gin­ha­wa nag­hi­ma­kas pa­ra sa ka­hil­wa­yan kag de­mok­ra­sya­.” Sang ba­ta­on si­ya, na­ki­la­la si­ya bi­lang Ka Ma­kar sa kaum­han.

Gin­sa­lu­du­han sang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta sang Pi­li­pi­nas ang iya ma­la­ba kag mang­ga­ra­non nga ser­bi­syo sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag sig­ni­pi­kan­te nga pa­pel sa pag­pa­su­long sang ka­li­nu­ngan ba­se sa hus­ti­sya. Gin­la­rag­way si­ya sang Par­ti­do bi­lang isa ka “wa­la sang ka­ma­ta­yon nga re­bo­lu­syo­nar­yo”.

Si Ka Randy gin­la­rag­way sang iya mga kaup­da­nan bi­lang isa ka ma­si­nad­ya­hon, ma­taw­hay kag ma­pai­nu­bu­son nga li­der nga la­bi nga gi­na­pa­lang­ga sang mga ma­ngu­ngu­ma. “Ta­tang” ang ta­wag sa iya sang mga ba­ta­on nga ak­ti­bis­ta.

“Indi na­pa­tay nga wa­la sang ka­hu­lu­gan si Ka Randy. Si­ya na­pa­tay nga isa ka gi­na­pa­lang­ga nga ba­ga­ni­han kag mar­tir sang ma­ngu­ngu­ma kag ka­hub­la­gang ma­sa. Ang iya bi­log nga ka­bu­hi nga pag­hi­ma­kas pa­ra sa du­ta, hus­ti­sya kag ka­li­nu­ngan na­ga­ka­da­pat lang nga sun­dan,” pa­nay­sa­yon sang iya nga asa­wa nga si Lin­da sa ad­law sang lu­bong.

Ka Ran­dall Echa­nis, baganihan sang ma­sang anak­bal­has