Ma­mu­mu­gon me­di­kal, gin­pa­tay sa Baco­lod

,

Ginluthang kag napatay sang mga ele­men­to sang es­ta­do sa isa ka ma­ta­wo nga lu­gar ang ma­mu­mu­gon sa ikaa­yong la­was nga si Za­ra Alva­rez, 39, sa Ero­reco Sub­divi­si­on, Ba­ra­ngay Man­da­la­gan, Baco­lod City sang Agos­to 17.

Akti­bo nga ka­ta­pu si Alva­rez sang Neg­ros Island Integ­ra­ted Health Prog­ram, isa ka or­ga­ni­sa­syon nga na­ga­ha­tag sang ser­bi­syo kag pag­ha­nas me­di­kal sa mga imol nga ko­mu­ni­dad sa is­la. Isa si­ya nga ki­la­la nga ta­ga­pa­nga­pin sang taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung in­di lang sa Neg­ros kun­di sa in­ter­na­syu­nal nga ko­mu­ni­dad. Sa nag­ta­li­wan nga du­ha ka de­ka­da, gin-a­la­ga­ran ni­ya ang mga ma­ngu­ngu­ma kag ma­mu­mu­gon sa uma di­ri. Na­ngin ka­ba­hin si­ya sang prog­re­si­bo nga prog­ra­ma sang sim­ba­han Ka­to­li­ko.

La­kip sa mga nag­kun­de­nar sa ekstra­hu­di­syal nga pag­pa­tay ang upi­si­na sang Uni­ted Na­ti­ons Special Rap­por­te­ur on the Si­tua­ti­on of Hu­man Rights Defen­ders, Amnesty Inter­na­tio­nal kag Sa­mi­du­on.

Isa si Alva­rez sa gin­tu­yo sang re­hi­men nga ipa­dek­la­rar nga te­ro­ris­ta. Wa­la ini nag­ma­di­na­lag-on pe­ro pa­li­wat-li­wat gi­ha­pon si­ya nga ma­li­syo­so nga gi­naa­ngut sa ar­ma­do nga ka­hub­la­gan. Antes si­ni, ili­gal si­ya nga gin­da­kup kag gin­ku­long sa ida­lum sang re­hi­meng Aqui­no III ha­lin 2012 tub­tub 2014 sa hi­mu-hi­mo nga ka­so sang pag­pa­tay kag pag­pa­nga­wat. Si Alva­rez ang ika-13 nga ta­ga­pa­nga­pin sang taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung nga gin­pa­tay sa ida­lum sang re­hi­meng Du­ter­te.

Ma­mu­mu­gon me­di­kal, gin­pa­tay sa Baco­lod