Pa­ra­li­gal sang Anak­pa­wis, gin-a­res­to

,

Gin-aresto sang pulisya ang pa­ra­li­gal sang Anak­pa­wis Partylist nga si Pao­lo Co­lab­res sam­tang gi­na­ban­ta­yan ang bang­kay ni Ran­dall Echa­nis sa isa ka pu­ne­rar­ya sa Ba­ra­ngay Paang Bun­dok, La Lo­ma, Quezon City sang Agos­to 11. Gin­pa­sa­ka­an si Co­lab­res sang ka­so nga obstructi­on of jus­tice kag gin­de­ti­ne sang isa ka se­ma­na sa Camp Ka­ri­ngal. Isa ka ad­law an­tes ang pag-a­res­to, pwer­sa­han nga gin­ku­ha sang mga pu­lis ang bang­kay ni Echa­nis sam­tang na­ka­ha­ya ini sa Quezon Ave­nue.

Pa­ra ta­bu­nan ang pang­pu­li­ti­ka nga mo­ti­bo sang pag­pa­tay, gin­paggwa sang pu­li­sya nga ka­so lang sang pag­pa­nga­wat kag pag­pa­tay ang kri­men.

Pa­ra­li­gal sang Anak­pa­wis, gin-a­res­to