Parangal kang Kaubang Randall Echanis

Sa ngalan sa Partido Komunista ng Pilipinas, gihatag sa Komiteng Tigpatuman sa Komite Sentral ang tibuok-kasingkasing nga pakig-unong sa asawa, mga anak, pamilya, higala ug kaubanan ni Ka Randall Echanis.

Nagasaludo kami kang Kaubang Randall tungod sa iyang tibuok-kinabuhi nga matinud-anon ug pursigidong pag-asdang sa tinguha sa masang mag-uuma aron hingpit nga molingkawas sa gapos sa pyudal ug semipyudal nga pagpanglupig ug pagpangdaugdaug, ug ingonman sa tibuok katawhang Pilipino gikan sa paghari sa imperyalismong US, pyudalismo ug burukratang kapitalismo.

Human nakagawas gikan sa pagkapreso niadtong 1992, naggahin si Ka Randall og tibuok panahon sa ligal nga demokratikong kalihukan, una, sa mga organisasyon sa mga bilanggong pulitikal ug gikan 1998, sulod sa 22 ka tuig taon, sa ligal nga kalihukan sa mag-uuma, mamumuo ug masang kabus. Nangulo siya sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), nanguna sa pagtukod sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) ug nahimong tsirman sa Anakpawis Partylist aron iasdang ang mga isyu ug pakigbisog sa mga mag-uuma sa ligal ug parlamentaryong natad.

Kauban ang mga iladong lider ug aktibista sama ni Kaubang Crispin Beltran, nagpursigi siya sa ligal nga pag-organisa ug pakigbisog, sa pagduso sa mga demokratikong katungod sa masang kabus, ug pag-asdang sa nasudnon-demokratikong kausaban.

Gibutyag ug gibabagan niya ang mini nga reporma sa yuta sa reaksyunaryong gubyerno ug giduso ang tinuod nga repormang agraryo sa panahon nga nagdomina ang neoliberal nga palisiya ug pundamentalismo sa “gawasnong merkado” kadungan sa “gyera batok sa terorismo.” Ang mga nahisgutang pangkalibutanong palisiya sa imperyalismo ang gisakmit sa mga lokal nga reaksyunaryong nagharing hut-ong aron pugaon pag-ayo ang masang anakpawis ug labaw pang pasubsubon ang militarisasyon ug pasismo. Luyo sa mga pag-atake, pagpanghadlok ug pagpamig-ot, gipangunahan ni Ka Randall ang pag-asdang sa Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) sulod sa reaksyunaryong parlamento.

Aktibo usab nga misalmot si Ka Randall sa panaghisgot pangkalinaw tali sa NDFP ug GPH. Usa siya sa nag-unang konsultant sa NDFP sa repormang agraryo ug kagawad sa Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms (Katilingbanon ug Ekonomikanhong mga Reporma.) Daku ang iyang gitampo sa paggambalay sa mga burador nga dokumento sa kasabutan sa repormang agraryo ug kalamboan sa kabanikanhan ug Comprehensive Agreement on Socioeconomic Reforms (CASER o Komprehensibong Kasabutan sa Katilingbanon ug Ekonomikanhong mga Reporma). Ang mga repormang sosyo-ekonomikanhon ang ginaila nga tinuod nga unod sa panaghisgot kalinaw.

Daku ug malungtaron ang kahulugan sa iyang mga kontribusyon sa pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong pagpalingkawas.

Komprehensibo ug lalum ang pagsabot ni Ka Randall sa kasaysayan ug kasamtangang kahimtang sa katilingbang Pilipino. Tin-aw nga natuhup niya ang mga nag-unang problema sa katilingban ug tinuod nga ugat sa kasaysayan sa malungtarong krisis sa nasud. Walay kakapoy siya nga nagtuon, naghimo og mga katilingbanong panukiduki, misubaybay sa mga adlaw-adlaw nga isyu ug panghitabo, nakisandurot sa han-ay sa masang mag-uuma ug mamumuo, ug misuong sa ilang mga pakigbisog.

Naggikan sa husto ug siyentipikong pagsabot ang kalig-on ug determinasyon ni Ka Randall, ang katakus niyang mututok sa mga hisgutanang esensyal, moila ug dili magpadala sa mga yawyaw ug kuskus-balungos, ug mibarog subay sa tinuod ug subay sa prinsipyo. Kalma siya nga moestorya ug may lig-ong baruganan.

Niadtong batan-on pa si Ka Randall, lakip siya sa mga unang aktibistang estudyante gikan Kamaynilaan nga miadto sa kabanikanhan ug misampa sa bag-ong tukod nga hukbong bayan. Mula 1970 hangtud 1982 mipituman siya sa mahinungdanong gimbuhaton sa pagtukod ug pagpalapad sa hukbong bayan ug kalihukang mag-uuma sa Isabela, Cagayan, Cordillera ug Ilocos.

Nangulo siya sa mga unang malampuson nga malukpanong kampanyang masa sa dagkung asyenda ug mga dayag nga aksyong masa sa kabanikanhan batok sa mga pasistang pagpangabuso. Sa gimbuhatong masa sa kabanikanhan hingpit niyang nasabtan ang krusyal nga kahulugan sa pulitika ug katilingban sa antipyudal nga kalihukan sa mag-uuma.

Sama sa ubang beterano sa pakigbisog sa katawhan, makadaghan na nga napreso si Ka Randall busa natural nga suud kaniya ang isyu ug pakigbisog sa mga bilanggong pulitikal. Una siyang gipreso niadtong 1983 ug nakagawas dihang napalagpot ang pasistang diktaduryang Marcos sa unang pag-alsa sa EDSA. Subli siyang giaresto ug gipreso niadtong 1990-1992 sa panahon sa rehimeng Corazon Aquino. Ug sa ikatulong higayon niadtong 2007-2009, sa panahon sa malukpanong atake sa rehimeng Macapagal-Arroyo sa ligal nga demokratikong kalihukan.

Bangis ug walay kalooy nga gipatay si Ka Randall. Gipili sa mga pasistang utok ug mamamatay-tawo sa rehimeng Duterte nga ipunting sa pagpatay sa usa ka lider sa ligal nga progresibong kalihukan ang tanan nilang arogansya ug kawalay ulaw. Dili lamang walay armas si Ka Randall, “protektado” usab siya sa mga kasabutan tali sa NDFP ug GPH nga pirmado sa mga prinsipal sa duha ka partido. Dapat usab nga protektado siya sa mga demokratikong katungod ug gawasang sibil nga gihatag sa reaksyunaryong konstitusyon ug mga balaod nga dayag nga ginalapas sa rehimen ug sa pinakataas nga mga alipures niini.

Gustong gamiton sa pasistang rehimen ang brutal nga pagpatay kang Ka Randall aron paralisahon sa kahadlok ang ligal nga demokratikong kalihukan ug katawhan. Apan labaw nilang gibutyag ang ilang grabe nga pagkataranta sa paspas nga pagbabag ug pagsukol sa katawhan. Labaw na nga nahimulag ug gikasilagan ang tirano, mamamatay-tawo, kurakot ug tuta sa langyaw nga rehimeng Duterte.

Dili kayang patyon sa pasistang terorismo sa estado ang patriyotiko ug demokratikong laraw ug pakigbisog ni Ka Randall. Hilabihan na nga gipaantus ang masa sa katawhan sa kabangis, pagkapapet, kahakog ug kapalpak sa pasista ug papet nga rehimeng Duterte. Dili magdugay maangkon sa uhaw-sa-dugong rehimen ang daw bagyo nga kasuko ug pagsukol sa katawhan.

Magilakon ug dalayegon ang kinabuhi ug pakigbisog ni Ka Randall. Angayang mokat-on sa iyang dedikasyon, determinasyon ug kaisog ang tanang mga rebolusyonaryo ug progresibo.

Mabuhi si Kaubang Randall!
Panubagon ang mga pasistang kriminal!
Tibuok-kusog nga batukan ug ibagsak ang pasista, papet ug dunot nga rehimeng Duterte!

Parangal kang Kaubang Randall Echanis