Parangal kay Kasamang Randall Echanis

Sa ngalan ng Partido Komunista ng Pilipinas, ipinaaabot ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral ang taos-pusong pakikiramay sa asawa, mga anak, pamilya, kaibigan at kasamahan ni Kasamang Randall Echanis.

Sumasaludo kami kay Kasamang Randall dahil sa kanyang buong-buhay na matapat at pursigidong pagtataguyod sa adhikain ng masang magsasaka para lubos na lumaya sa gapos ng pyudal at malapyudal na pambubusabos at pang-aapi, at gayundin ng buong sambayanang Pilipino mula sa paghahari ng imperyalismong US, katutubong pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Pagkatapos lumaya sa pagkakabilanggo noong 1992, nag-ukol si Ka Randall ng buong panahon sa ligal na demokratikong kilusan, una, sa mga organisasyon ng mga bilanggong pulitikal at mula 1998, sa loob ng 22 taon, sa ligal na kilusang magsasaka, manggagawa at anakpawis. Namuno siya sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), nanguna sa pagtatatag ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agikultura (UMA) at naging tagapangulo ng Anakpawis Partylist para isulong ang mga isyu at pakikibakang magsasaka sa larangang ligal at parlamentaryo.

Kasama ang mga kilalang pinuno at aktibistang gaya ni Kasamang Crispin Beltran, nagpursigi siya sa ligal na pag-oorganisa at pakikibaka, sa paggigiit sa mga demokratikong karapatan ng masang anakpawis, at pagtataguyod sa pagbabagong pambansang demokratiko sa larangang ligal at parlamentaryo.

Inilantad at sinalungat niya ang huwad na reporma sa lupa ng reaksyunaryong gobyerno at itinulak ang tunay na repormang agraryo sa panahong namamayani ang patakarang neoliberal at pundamentalismo ng “malayang pamilihan” kasabay ng “gera laban sa terorismo.” Ang mga nasabing pandaigdigang patakaran ng imperyalismo ay sinunggaban ng mga lokal na reaksyunaryong naghaharing uri para pigain nang sagad ang masang anakpawis at lalong paigtingin ang militarisasyon at pasismo. Sa kabila ng mga pag-atake, pananakot at panggigipit, pinangunahan ni Ka Randall ang pagsusulong ng Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) sa loob ng reaksyunaryong parlamento.

Aktibo ring lumahok si Ka Randall sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GPH. Isang pangunahing konsultant siya ng NDFP sa repormang agraryo at kagawad ng Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms (Mga Repormang Panlipunan at Pang-ekonomya.) Malaki ang iniambag niya sa pagbalangkas ng mga burador na dokumento ng kasunduan sa repormang agraryo at kaunlarang pangkanayunan at Comprehensive Agreement on Socioeconomic Reforms (CASER o Komprehensibong Kasunduan sa mga Repormang Panlipunan at Pang-ekonomya). Ang mga repormang sosyo-ekonomiko ang itinuturing na tunay na nilalaman ng usapang pangkapayapaan.

Malaki at matagalan ang kabuluhan ng mga kontribusyong ito sa pakikibaka ng sambayanan para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya.

Komprehensibo at malalim ang pag-unawa ni Ka Randall sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng lipunang Pilipino. Malinaw niyang sapol ang mga pangunahing problema sa lipunan at tunay na ugat sa kasaysayan ng matagalang krisis ng bansa. Walang-pagod siyang nag-aral, nagsagawa ng mga panlipunang pagsisiyasat, sumubaybay sa mga araw-araw na isyu at pangyayari, lumubog sa hanay ng masang magsasaka at manggagawa, at sumuong sa mga pakikibaka nila.

Nagmumula sa wasto at siyentipikong pag-unawa ang tatag at determinasyon ni Ka Randall, ang kakayahan niyang tumutok sa mga usaping esensyal, kumilala at hindi magpatangay sa mga buladas at kuskus-balungos, at gumawa ng mga tindig batay sa totoo at ayon sa prinsipyo. Banayad siyang magsalita pero matibay manindigan.

Noong kanyang kabataan, si Ka Randall ay kabilang sa mga unang aktibistang estudyante mula Kamaynilaan na tumungo sa kanayunan at sumali sa bagong-tatag na hukbong bayan. Mula 1970 hanggang 1982 gumanap siya ng mahalagang bahagi sa pagbubuo at pagpapalaganap ng hukbong bayan at kilusang magsasaka sa Isabela, Cagayan, Cordillera at Ilocos.

Namuno siya sa mga unang matagumpay na malawakang kampanyang masa sa malalaking asyenda at mga hayag na aksyong masa sa kanayunan laban sa mga pasistang pang-aabuso. Sa gawaing masa sa kanayunan lubos niyang nasapol ang krusyal na katuturan sa pulitika at lipunan ng antipyudal na kilusang magsasaka.

Gaya ng ibang beterano sa pakikibakang bayan, paulit-ulit na napreso si Ka Randall kaya likas na malapit sa kanya ang isyu at laban ng mga bilanggong pulitikal. Una siyang ibinilanggo noong 1983 at lumaya nang napabagsak ang pasistang diktadurang Marcos sa unang pag-aalsang EDSA. Muli siyang inaresto at ibilanggo noong 1990-1992 sa panahon ng rehimeng Corazon Aquino. At sa ikatlong pagkakataon noong 2007-2009, sa panahon ng malawakang atake ng rehimeng Macapagal-Arroyo sa ligal na demokratikong kilusan.

Pinatay si Ka Randall sa paraang walang pakundangan sa lupit at kabuhungan. Pinili ng mga pasistang utak at mamamatay-tao ng rehimeng Duterte na ibuhos sa pagpatay sa isang pinuno ng ligal na progresibong kilusan ang lahat ng kanilang arogansya at kawalan ng pangingimi. Hindi lamang walang armas si Ka Randall, protektado siya ng mga kasunduan sa pagitan ng NDFP at GPH na pirmado ng mga prinsipal ng dalawang panig. Protektado rin siya dapat ng mga demokratikong karapatan at kalayaang sibil na itinatadhana ng reaksyunaryong konstitusyon at mga batas na garapalang nilalapastangan ng rehimen at pinakamataas na mga pinuno nito.

Gustong gamitin ng pasistang rehimen ang makahayop na pagpatay kay Ka Randall para paralisahin sa takot ang ligal na demokratikong kilusan at mamamayan. Pero higit nilang inilalantad ang kanilang labis na pagkataranta sa mabilis na lumalawak na pagtutol at paglaban ng mamamayan. Labis nang nahihiwalay at kinasusuklaman ang tirano, mamamatay, mandarambong at tuta ng dayuhang rehimeng Duterte.

Hindi kayang patayin ng pasistang terorismo ng estado ang makabayan at demokratikong mithiin at pakikibaka na itinaguyod ni Ka Randall. Labis-labis nang pinahihirapan ang masa ng sambayanan ng kalupitan, pagkapapet, kasakiman at kapalpakan ng pasista at papet na rehimeng Duterte. Hindi magtatagal at aanihin ng uhaw-sa-dugong rehimen ang buong unos ng galit at paglaban ng sambayanan.

Maningning at kahanga-hanga ang buhay at pakikibaka ni Ka Randall. Dapat matuto sa kanyang dedikasyon, determinasyon at kagitingan ang lahat ng mga rebolusyonaryo at progresibo.

Mabuhay si Kasamang Randall!

Panagutin ang mga pasistang kriminal!

Ubos-kayang labanan at ibagsak ang pasista, papet at bulok na rehimeng Duterte!

Parangal kay Kasamang Randall Echanis