Kritika sa mga atake nga Trotskyista  kontra sa PKP kag sa rebolusyong Pilipino

Kritika sa mga atake nga Trotskyista  kontra sa PKP kag sa rebolusyong Pilipino

Interbyu kay Jose Maria Sison
Tagapundar nga Tagapangulo
Partido Komunista ng Pilipinas

1. Nahibal-an sang madamo nga halin pa 2017 ginaatake ni Joseph Scalice ang mga sinulatan kag pagkatawo mo gamit ang makahas nga mga lenggwahe nga anti-komunista kag anti-Stalinista. Ngaa sining ulihi mo lang siya ginsaway? Kon daan mo siya nga nahibal-an, ano ang nangin paglantaw mo sa iya?

Jose Maria Sison (JMS): Nagsaylo ang atensyon ko sini lang kay Joseph Scalice pagkatapos magreklamo si Max Santiago, isa ka abyan nga artista nga Pilipino, nga ginkawat ang iya obra nga arte para sa malisyoso nga tuyo. Didto ang mga imahen namon ni Duterte nga nagaganyat sang negosasyon pangkalinungan sang 2016. Gingamit ni Scalice ang obra nga ini agud ipalapta ang masunod nga mga kabutigan: nga ang sugilanon pangkalinungan pagtraidor sa pumuluyo kag duha ka tuig nga ginsuportahan ko kag sang PKP si Duterte halin nga magpungko siya sa pagkapangulo sang 2016.

Daan ko na nga nahibal-an ang masupog nga antikomunista kag anti-Stalinista nga mga sinulatan ni Scalice. Wala ko siya ginsapak bangud siling sang mga kaupod kag abyan nga Amerikano, hayag nga nahublasan siya nga Trotskyista kag bayaran na ahente sang Central Intelligence Agency, kag ginbayaran agud tum-ukan ang PKP kag ang mga sinulatan ko kag mangin pangabuhian ang pag-atake kag pagpangtiko sa mga ini.

Siling nila sa akon, maathag nga sala, wala sang lohika kag indi mapatihan ang pagpangtiko kag kabutigan ni Scalice batuk sa PKP kag sa akon, gani indi ini epektibo kag maathag nga para sa kontra-rebolusyon. Gani ginpakamaayo ko nga ibuhos ang oras ko sa mas malahalon nga mga hilikuton sangsa mag-uyang sa pagsulat agud sabton si Scalice.

2. Paano mo pagasabton ang hambal niya nga porma sang pagtraidor sa banwa ang pagsulod sa sugilanon pangkalinungan sa rehimeng Duterte? Kag ang hambal niya nga ginsuportahan sang PKP ang “gera kontra droga” ni Duterte kag ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay?

JMS: Trotskyista lang ang magahambal nga ang mga sugilanon pangkalinungan sa tunga sang duha ka bahin sang gera pagsuporta kay Duterte kag pagtraidor sa pumuluyo. Hayagan nga kabutigan man nga ginsuportahan sang PKP ang rehimeng Duterte kag iya ekstrahudisyal nga mga pagpamatay sa mga imol sa sulod sang duha ka tuig. Kon usisaon, Agosto 2016 pa tapos na ang sugilanon pangkalinungan bangud 19 lang ang ginhilway ni Duterte kag ginbawi niya ang promisa nga amnestiya kag hilwayon ang tanan nga bilanggong pulitikal.

Hulyo 2016 pa lang, ginkundenar na sang PKP kag BHB ang “gera kontra droga” ni Duterte sang nangin maathag na nga ang mga imol ang target sang pagpamatay kag ang katuyuan nga kugmaton ang malapad nga masa sang pumuluyo. Separado nga nagsabat kag ginkundenar sang mga organisasyon sa tawhanong kinamatarung kag ligal nga demokratiko nga mga pwersa ang “kill, kill, kill” ni Duterte. Nangin maathag man nga ang peke nga gera sa droga ni Duterte para labing magpamanggad ang kriminal nga sindikato ni Duterte kag himuon siya nga puno nga drug lord.

3. Ngaa nagaisa subong ang nagkalainlain nga grupo nga Trotskyista kag sikreto nga Trotskyista, lakip ang nagailinaway, sa pag-akusar sa PKP nga nagbulig kay Duterte nga mangin presidente kag himuon ang tanan nga malala niya nga krimen? Ngaa ginaatake sang mga Trotskyista ang PKP kag tanan nga mga patriyotiko kag demokratiko nga pwersa sa panahon nga ginapaigting nila ang paghimakas batuk sa tiraniya ni Duterte kag nagatukod sang nagahiliugyon nga prente kontra diri?

JMS: Ang mga Trotskyista espesyal nga mga ahente sang imperyalismong US. Ina na ang papel nila halin nga gintalikdan ni Trotsky ang partido nga Bolshevik kag ang Soviet Union. Sadto pa man espesyalista na sila sa pag-atake sa mga nagarebolusyon nga partido komunista, labaw sa pormalistiko kag daw ritwal nga pagsikway nila sa kapitalismo.

Indi gid katingalahan nga labing malaut ang pag-atake nila sa PKP kag sa pungsodnon demokratiko nga kahublagan bangud tuso nila nga ginasuportahan ang brutal pero walay pulos nga kampanya sang US kag papet nga rehimeng Duterte nga waskon ang PKP kag ang rebolusyonaryo nga kahublagan. Nagahiliusa ang mga Trotskyista, ang mga imperyalistang US kag si Duterte sa pagkangil-ad sa PKP kag sa rebolusyonaryo nga kahublagan sang pumuluyong Pilipino.

4. Sa paglantaw ni Scalice, ang daan nga Partido Komunista sang mga rebisyunistang maki-Lava kag ang PKP nga ginaubayan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo natural nga magatraidor sa pumuluyo bangud pareho kuno sila nga Stalinista. Husto bala si Scalice nga ikumparar ang pagsuporta sang partidong Lava sa diktaduryang Marcos sa hayag nga kabutigan nga ginabuligan kag ginasuportahan sang PKP ang tiraniya ni Duterte?

JMS: Ginapabugal ni Scalice nga eksperto siya sa kasaysayan sang Pilipinas. Butigon gid siya. Wala gani niya nahibal-an nga pareho sang mga Trotskyista, rebisyunista kag anti-Stalin nga mga Lava sang magsuporta ang partido nila sa pasista nga diktaduryang Marcos halin 1972 tubtob matapos ini sang 1986. Ginpakita ko na, nga daku nga kabutigan ni Scalice nga duha ka tuig nga kabulig kag tagasuporta ni Duterte ang PKP umpisa nga mapilian siya nga presidente.

Nahibal-an sang tanan nga wala san-o man nagtapos ang inaway banwa nga ginapamunuan sang PKP, baliskad sa walay kamatayon nga satsat sang mga Trotskyista. Pero luyag ko nga athagon nga ang PKP nagadayaw kay Stalin bangud sa mga dungganon nga nahimuan lakip ang pagtukod sang sosyalismo sa Soviet Union kag paglutos sa pasismo. Pero kritikal ang PKP kay Stalin sa pagsigahum nga nadula na ang mga sahi kag banggianay sang mga sahi sang 1935 kag sa mga kasaypanan sa pagresolbar sa mga banggianay sa sulod sang sosyalista nga katilingban.

Sa kaso ni Trotsky, bagay nga ginsipa siya sang mga Bolshevik bangud sa iya kontra-rebolusyonaryo nga pusisyon. Madamo ka beses nga ginsaway ni Lenin si Trotsky bilang pahabyog-habyog nga suhetibista kag oportunista nga petiburges. Ginpatawad nanday Lenin kag Stalin ang madamo nga buron nga ideya kag pabag-o-bag-o nga tindog ni Trotsky. Ugaling gin-ubos ni Trotsky ang paumod kag pasensya sang mga Bolshevik sang nangin hayagan nga kontra-rebolusyonaryo kag pamatukan sini ang sosyalista nga rebolusyon kag konstruksyon sa Soviet Union bangud siya may binuang nga ideya nga kinahanglan anay ang permanente kag sige-sige nga pangkalibutanon nga rebolusyon.

5. Sa Trotskyista nga World Socialist Web Site, ginliwat sang isa ka Peter Symonds ang ginahambal ni Scalice nga ginhingabot mo ang iya kabuhi bangud sa pagsaway mo sa iya bilang isa ka “buang nga masupog nga anti-komunista kag ahente nga saywar sang CIA nga nagapostura nga Trotskyista nga akademiko?” Kag kaangut sini, ginpadaku pa niya ang halambalanon sa pagsiling nga ginapamatay sang PKP ang nagakontra sa linya sini, pareho kuno sa ginhimo ni Stalin.

JMS: Ngaa pahugon ko ang kabuhi sang isa nga may balatian nga madugay ko nga wala ginasapak? Pabay-an mo na lang siya nga malunod sa kaugalingon niya nga laway. Gintapna sang PKP ang wala sang basehan nga mga pagpatay sang mga kumandista kag adbenturista nga tipong-Trotsky pagkatapos sila mapaslawan sa ila padihut nga prematyur nga regularisasyon sang bilog nga hangaway sang banwa. Ang mga kasaypanan kag krimen sang tipong-Trotsky nga mga tampalasan nga ato ginsikway kag ginsaway sang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong. Isa ini ka kampanya sang edukasyon pang-ideolohiya kag pangpulitika.

6. Ano ang mahambal mo sa ginapahayag ni Scalice kag sang iban nga mga Trotskyista nga ang PKP kag mga “prente nga mga organisasyon” sini nagsuporta sa pasista nga si Duterte sang nagdaog siya nga presidente sang 2016 kag naglunsar sang mga rali bilang pagsuporta sa iya? Matarung bala nga bansagan ni Scalice ang mga patriyotiko kag demokratiko nga pangmasang organisasyon nga mga “prente” sang PKP?

JMS: Naglunsar sadto sang mga rali ang BAYAN kag iban pa nga patriyotiko kag demokratiko nga organisasyon agud ihayag kag ipresentar ang ginatawag nila nga People’s Agenda kag mga reporma pangkatilingban, pang-ekonomya kag pangpulitika nga nagakadapat talakayon sa sugilanon pangkalinungan. Ginasulong nila sadto ang kalinungan sa ngalan sang pumuluyo. Malisyoso kag butigon si Scalice sa paghambal ang pagpasulong sang kalinungan nga pagsuporta kay Duterte. Sa pagtawag sa mga ini nga prente nga organisasyon sang PKP, nagatuhaw nga siya tagabansag nga Pula, tagatudlo sa komunista kag anti-komunista nga ahente. Pareho ni Scalice ang magahod pero wala sang utok nga si General Parlade, lunsay sila nga malisyoso nga wakalan.

7. Matuod bala nga nominado sang PKP sa kabinete si Rafael Mariano, chairman emiritus sang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) kag Joel Maglungsod, bise presidente sa Mindanao sang Kilusang Mayo Uno (KMU) nga nagapayong sa mga unyon? Labay man akon, indi bala imbwelto ang mga Trotskysista sa red-tagging para sa benepisyo sang mga death squad ni Duterte?

JMS: Wala sang sin-o nga nominado sang PKP bilang tiglawas sini sa kabinete o sub-kabinete. Hayagan ko nga ginhambal kay Duterte nga mahimo siya nga magnombrar bisan sin-o base sa indibidwal nga merito sa patriyotismo, ikasarang, katampad kag pagka-mapisan pero indi siya pwede magnombrar sin-o man bilang tiglawas sang PKP samtang nagapadayon pa ang inaway banwa kag sugilanon pangkalinungan. Sa sini, si Scalice pareho nga butigon kag indi mabag-o nga anti-komunista nga ahente sang imperyalismo kag reaksyon. Sa kamatuoran, daw isa na siya ka impormer sang mga death squad ni Duterte.

8. Ano ka matuod ang ginahambal sang mga Trotskyista nga ang PKP indi tunay nga partido komunista kundi simple nga makabanwa nga organisasyon sang Stalinismo kag ang pagtib-ong sini sa “duha-ka-halintang nga teorya” nagatuyo nga ipahigad ang sosyalismo kag para suportahan sang sahing mamumugon kag masang mangunguma ang “progresibo nga bahin” sang burgesya?

JMS: Ang PKP isa ka proletaryo nga rebolusyonaryo nga partido kag lunsay patriyotiko kag proletaryo nga internasyunalista. Sandig sa sinulatan ni Lenin, ginalunsar sang PKP ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa nga may sosyalista nga perspektiba kag sa idalum sang pagpamuno sang sahing mamumugon batuk sa imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Sa sandigan nga pagkumpleto sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pag-agaw sang gahum pangpulitika, magaumpisa ang halintang sang sosyalistang rebolusyon pareho sa Dungganon nga Sosyalistang Rebolusyong Oktubre sang 1917 kag sa sosyalistang rebolusyon sa China sang 1949.

Walay pulos kag bangkarote ang Trotskyista nga mga panan-awan sang permanente nga rebolusyon sang pagpamatuk sa paglunsar sang paisa-isa nga pungsod sang sosyalistang rebolusyon kag kontruksyon kag nagakadlaw sa kakinahanglanon sang duha-ka-halintang nga rebolusyon sa mga pungsod pareho sang Pilipinas nga wala napauswag, wala sang pundasyon sa kapitalista nga industriya. Indi man mahangpan sang mga Trotskyista ang kakinahanglanon sa polisiya sang pungsodnon nga nagahiliugyong prente kag taktika nga nagasandig pangunahon sa basehang alyansa sang mga mamumugon kag mga mangunguma, paghabig sa mga nahanunga nga pwersa kag paghingalit sa mga banggianay sang mga reaksyunaryo.

Ang mga Trotskyista tuso nga tagasuporta sang mga imperyalista kag mga daku nga burgesya kumprador batuk sa lehitimo kag maayo nga handum sang nahanunga nga burgesya kag bilog nga pumuluyo para sa pungsodnon nga industriyalisasyon. Kon amo, indi na magdaku pa ang mga mala-kulto nga Trotskyista kag indi makakuha sang daku nga sumulunod. Tagahimo lang sila sang mga paltik nga teorya kag propaganda batuk sa rebolusyon.

9. Ano ang mahambal mo ginapamilit ni Scalice nga ang klasiko nga sinulatan mo nga “Katilingban kag Rebolusyong Pilipino” (KRP) indi isa ka Marxista nga sinulatan kundi isa ka makabanwa nga salaysay?

JMS: Wala sa pusisyon ang isa ka Trotskyista para husgahan kon Marxista ukon indi ang akon sinulatan. Napaka-Marxista-Leninista ang KRP gani himakasan sang mga Trotskyista nga atakehon ini sa walay pulos nga katuyuan nga isabotahe ang rebolusyonaryo nga kahublangan sa Pilipinas.

Madugay na nga ginkilala sang mga tunay nga komunista sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod nga ang KRP bilang pag-analisa sa kasaysayan kag kongkreto nga kahimtangan sang pumuluyong Pilipino kag produkto sang aplikasyon sang Marxista-Leninista nga materyalista-syentipiko nga panan-awan kag diyalektikong materyalismo.

Walay pulos nga samaron sang mga Trotskyista kag iban nga kontra-rebolusyonaryo ang libro nga ini bangud nagtuga ini sang dugang nga mga sinulatan sandig sa proletaryo nga rebolusyonaryong linya kag mas malahalon nga padayon sini nga ginaubayan kag ginaganyat ang mga Pilipino nga rebolusyonaryo sa paglunsar sang rebolusyon kag mag-angkon sang daku nga mga kadalag-an.

10. Ano kamatuod ang hambal sang mga Trotskyista nga ang PKP wala na sang makuha nga respeto ukon suporta sang malapad nga kubay sang masang mamumugon sa Pilipinas indi pareho sang dekada 1970 kag 1980 kag ini nagapahat-pahat nga magkaribal nga mga partido nga nagaunahay sa pagpakig-alyansa sa isa o iban nga paksyon sang burgesya sa Pilipinas para sa mumho nga pribilehiyo kag gahum?

JMS: Ang mga daku nga kadalag-an sang PKP indi mabasta-basta sang mga Trotskyista. Ginabilang gihapon sang ila mga amo nga imperyalista kag reaksyunaryo nga kaupdanan sa Pilipinas nga ang PKP kag ang rebolusyonaryo nga kahublagan bilang pangunahon nga katalagman sa garuk nga malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema, pagkatapos sang masobra lima ka dekada nga pagtinguha nga waskon ang rebolusyon.

Pila ka pulo ka libo ang myembro sang PKP nga madalom nga nakaugat sa masang anakbalhas kag mataas ang kapagsik nga magrebolusyon. Gintukod sini ang Bagong Hukbong Bayan nga may pila ka libo nga Pulang hangaway, ginasuportahan sang mga milisyang bayan nga may pila ka pulo ka libo nga myembro kag kag mga yunit pangdepensa-sa-kaugalingon sang mga organisasyong masa nga may myembro nga pila ka gatos ka libo. Nakapauswag ini sang mga organisasyong masa sang nagkalainlain nga sahi kag mga sektor nga may katapuan nga nagalab-ot sang minilyon. Nakatukod ini sang nagkalainlain nga mga alyansa sa idalom sang National Democratic Front of the Philippines. Ginapamunuan sini ang mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika nga nagabug-os sang Demokratiko nga Gubyerno sang Banwa.

May duha ka gubyerno subong sa Pilipinas: isa diri ang rebolusyonaryo nga gubyerno sang mga mamumugon kag mangunguma kag ang isa amo ang kontra-rebolusyonaryo nga gubyerno sang mga daku nga kumprador, agalon nga mayduta kag burukrata. Makaligad ang pila ka dekada nga napaslawan nga pagtinguha nga isabotahe ang rebolusyon kag buligan ang kontra-rebolusyon, ano ang napadaog sang mga Trotskyista sa Pilipinas sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon? Wala, kundi pulupanahon nga nagapangtublag kaangay sang langaw.

Kritika sa mga atake nga Trotskyista  kontra sa PKP kag sa rebolusyong Pilipino