Kritika sa mga atakeng Trotskyista batok sa PKP ug sa rebolusyong Pilipino

Kritika sa mga atakeng Trotskyista batok sa PKP ug sa rebolusyong Pilipino

Interbyu kang Jose Maria Sison
Founding Chairman
Partido Komunista ng Pilipinas

1. Sayod na ang kadaghanan nga sukad pa 2017 ginaatake na ni Joseph Scalice ang imong mga sinulat ug pagkatawo gamit ang bangis nga pinulongang antikomunista ug anti-Stalin. Nganong niining niagi lang nimo siya gipuna? Kung imo na siyang naila kanhi, unsa ang imong panglantaw kaniya?

Jose Maria Sison (JMS): Kanhi lang natawag ang akong atensyon kang Joseph Scalice human magreklamo si Max Santiago, ang akong higala nga usa ka artistang Pilipino, nga gikawat ni Scalice ang iyang minugnang arte alang sa malisyosong katuyuan. Makita dinhi ang hulagway namo ni Duterte nga nang-awhag sa negosasyong pangkalinaw niadtong 2016. Gigamit ni Scalice ang maong obra aron ibato ang mosunod nga mga bakak: nga ang maong panaghisgot kalinaw pagluib sa katawhan ug sa duha ka tuig nga pagsuporta kuno nako ug sa PKP kang Duterte sukad nga mapili kini pagkapresidente niadtong 2016.

Dugay na nako nga nahibaloan ang lunod-patay nga antikomunista ug anti-Stalin nga mga sinulat ni Scalice. Wala nako siya gitagad tungod kay matud sa mga kauban ug higalang Amerikano, hilabihan na siyang nahikyad nga Trotskyista ug bayarang ahente sa Central Intelligence Agency, ug ginabayaran aron atakehon ang PKP ug ang akong mga sinulat ug pangwartahan ang mga pagpangatake ug pagtuis niini.

Ingon nila sa akoa, dayag nga sayop, walay lohika ug dili katuohan ang pagpangtuis ug bakak ni Scalice batok sa PKP ug sa akoa, busa dili kini epektibo ug tin-aw nga kontrarebolusyon. Busa gipili ko na lang nga igahin ang akong oras sa mas mahinungdanong tahas kaysa sayangon kini aron tubagon si Scalice.

2. Unsa ang imong tubag sa giingon niya nga usa ka porma sa pagluib sa katawhan ang pagsulod sa panaghisgot pangkalinaw sa rehimeng Duterte? Ug ang ginasulti niya nga ginasuportahan sa PKP ang “gyera sa droga” ni Duterte ug ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay?

JMS: Trotskyista lang ang nagaingon nga pagsuporta kang Duterte ug pagluib sa katawhan ang panaghisgot kalinaw. Dayag usab nga bakak ang pagsulting gisuportahan sa PKP ang rehimeng Duterte ug ang iyang ekstrahudisyal nga mga pagpatay sa mga kabus sulod sa duha ka tuig. Gani, Agosto 2016 pa lang nahuman na ang panaghisgot kalinaw tungod kay 19 lamang ka bilanggong pulitikal ang gibuhian ni Duterte ug gibawi ang iyang saad nga amnestiya ug pagpagawas sa tanang bilanggong pulitikal.

Hulyo 2016 pa lang, gikundena na sa PKP ug BHB ang “gyera sa droga” ni Duterte kung asa tin-aw nga ang mga kabus lamang ang target sa pagpamatay ug ang nagtinguhang hadlukon ang lapad nga masa sa katawhan. Independyente usab nga gitupag ug gikundena sa mga organisasyon sa katungod-tawo ug ligal nga demokratikong mga pwersa ang “kill, kill, kill” ni Duterte. Nahimong tin-aw usab nga ang pekeng gyera sa droga ni Duterte labaw lang nga mopaadunahan sa iyang kriminal nga sindikato ug nagbutang kaniya isip pinakagamhanang drug lord.

3. Nganong nagkahiusa karon ang lain-laing Trotskyistang grupo ug sikretong-Trotskyista, lakip kadtong nag-away-away sa ilang han-ay, sa pag-akusa sa PKP nga mitabang kini nga mahimong presidente si Duterte ug sa pagpatuman sa tanan niyang dakung krimen? Nganong ginaatake sa mga Trotskyista ang PKP ug tanang patriyotiko ug demokratikong pwersa sa panahon nga gipakusog nila ang pakigbisog batok sa tiranya ni Duterte ug nagtukod sa lapad nga nagkahiusang prente batok kaniya?

JMS: Espesyal nga mga ahente sa imperyalismong US ang mga Trotskyista. Kini na ang ilang papel sukad nga gitalikdan ni Trotsky ang partidong Bolshevik ug ang Soviet Union. Dugay na silang mga espesyalista sa pag-atake sa mga nagrebolusyon nga partido komunista, labaw sa ilang pormalistiko ug daw ritwal nga pagsalikway sa kapitalismo.

Dili katingalahan nga walay-puas ang pagpangatake nila sa PKP ug sa nasudnon-demokratikong kalihukan tungod kay walay ulaw nilang ginasuportahan ang brutal apan walay-pulos nga kampanya sa US ug sa papet nga rehimeng Duterte nga bungkagon ang PKP ug ang rebolusyonaryong kalihukan. Nagkahiusa ang mga Trotskyista, ang mga imperyalistang US ug si Duterte sa ilang kalagot sa PKP ug sa rebolusyonaryong kalihukan sa katawhang Pilipino.

4. Sa panglantaw ni Scalice, ang karaang Partido Komunista sa mga rebisyunistang maki-Lava ug ang PKP nga ginagiyahan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo natural nga magluib sa katawhan tungod kay pareho kuno silang Stalinista. Husto bang ikumpara ni Scalice ang pagsuporta sa partidong maki-Lava sa diktaduryang Marcos sa dayag nga bakak nga gitabangan ug gisuportahan sa PKP ang tiranya ni Duterte?

JMS: Gipanghinambog ni Scalice nga eksperto siya sa kasaysayan sa Pilipinas. Bakakong daku siya. Wala man gali siya nakahibalo nga rebisyunista na ug anti-Stalin ang mga maki-Lava sama sa mga Trotskyista dihang gisuportahan sa maong partido ang pasistang diktaduryang Marcos sukad niadtong 1972 hangtud nga natapos kini niadtong 1986. Ako nang nabutyag ang dakung bakak ni Scalice nga ang PKP mitabang ug misuporta kang Duterte sulod sa duha ka tuig human nga napili siya pagkapresidente.

Sayod ang tanan nga wala kanus-a man nahunong ang gubat sa katawhan nga gipangulohan sa PKP, sukwahi sa walay-puas nga lamlam sa mga Trotskyista. Apan gusto nakong tin-awon nga nagadayeg ang PKP kang Stalin tungod sa iyang mga bantugang tampo lakip ang pagtukod sa sosyalismo sa Soviet Union ug pagpukan sa pasismo. Apan kritikal ang PKP kang Stalin sa pagtuo nga nahanaw na ang mga hut-ong ug panagbangi sa mga hut-ong niadtong 1935 ug sa mga kasipyatan sa pagresolba sa mga panagbangi sulod sa sosyalistang katilingban.

Sa kaso ni Trotsky, dapat lang nga itiwalag siya sa mga Bolshevik tungod sa iyang kontra-rebolusyonaryong pusisyon. Ikadaghan na nga gipuna ni Lenin si Trotsky isip paling-paling nga suhetibista ug oportunistang petiburges. Gipasaylo nilang Lenin ug Stalin ang mga sayop nga ideya ug pausab-usab nga barog ni Trotsky. Apan gibalewala ni Trotsky ang pagkamailubon ug pasensya sa mga Bolshevik dihang nahimo kining walay-ulaw nga kontra-rebolusyonaryo ug gisupak niini ang sosyalistang rebolusyon ug konstruksyon sa Soviet Union tungod sa hungog nga ideya nga kinahanglan una ang permanente ug padayon nga pangkalibutanong rebolusyon.

5. Sa Trotskyistang World Socialist Web Site, gisubli sa usa ka Peter Symonds ang gisulti ni Scalice nga gihulga kuno nimo ang iyang kinabuhi tungod sa pagpuna nimo sa iya isip “lunod-patay nga anti-komunista ug ahenteng saywar sa CIA nga nagpakaaron-ingnong Trotskyistang akademiko?” Ug lambigit niini, iya pa kining gipadaku sa pagsulting ginapatay sa PKP ang nagakontra sa linya niini, sama kuno sa gihimo ni Stalin.

JMS: Nganong ako mang hulgaon ang kinabuhi sa usa ka masakitong tawo nga dugay na nakong wala gitagad? Bahala siyag malublob sa iyang kaugalingong laway. Gitapos sa PKP ang walay basehan nga mga pagpatay sa mga kumandista ug adbenturistang tipong-Trotsky human silang mapakyas sa pakana nilang ahat nga regularisasyon sa tibuok hukbong bayan. Gisalikway ug gipuna na sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id ang mga kasaypanan ug krimen sa tipong-Trostky nga mga tampalasan. Usa kini ka kampanya sa edukasyong pang-ideolohiya ug pangpulitika.

6. Unsa ang imong masulti sa pamahayag ni Scalice ug sa uban pang mga Trotskyista nga ang PKP ug mga “prenteng organisasyon” niini misuporta sa pasistang si Duterte niadtong midaug kini pagkapresidente niadtong 2016 ug naglunsad og mga rali isip pagsuporta kaniya? Makatarunganon ba nga tawagon ni Scalice ang mga patriyotiko ug demokratikong pangmasang organisasyon nga mga “prente” sa PKP?

JMS: Naglunsad kaniadto og mga rali ang BAYAN ug uban pang patriyotiko ug demokratikong organisasyon aron ihikyad ug ilatag ang gitawag nilang People’s Agenda ug mga katilingbanon, ekonomikanhon ug pulitikanhong reporma nga angayan lamang nga hisgutan sa panaghisgot kalinaw. Giasdang nila ang kalinaw alang-alang sa katawhan. Malisyoso ug bakakon si Scalice sa pagsulti nga pagsuporta kang Duterte ang panawagan nilang kalinaw. Sa pagtawag niini nga mag prenteng organisasyon sa PKP, mitumaw nga usa siya ka red-tagger (tigtawag og Pula), communist-baiter (tigtudlo sa komunista) ug anti-komunistang ahente. Sama si Scalice sa sabaan apan walay utok nga si General Parlade.

7. Tinuod ba nga nominado sa PKP sa gabinete ni Duterte nga si Rafael Mariano, chairman emeritus sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ug si Joel Maglungsod, ikaduhang lider para sa Mindanao sa Kilusang Mayo Uno (KMU) nga organisasyon sa mga unyon? Ug lain pay ato, wala ba nalambigit ang mga Trotskyista sa red-tagging alang sa benepisyo sa mga death squad ni Duterte?

JMS: Walay kinsamang nominado sa CPP isip representante niini sa gabinete o subgabinete. Dayag nako nga gisulti kang Duterte nga daghan siyang mapili nga bisan kinsa subay sa indibidwal nga merito subay sa patriyotismo, katakus, pagkamatinud-anon, ug pagkamakugihon apan dili siya pwedeng magtudlo sa kinsaman isip representante sa PKP samtang nagapadayon pa ang gubat sa katawhan ug panaghisgot kalinaw. Kalabot niini, parehong bakakon ug dili na mausab nga anti-komunistang ahente sa imperyalismo ug reaksyon si Scalice. Gani, mura na siya og impormer sa mga death squad ni Duterte.

8. Unsa ka tinuod ang gisulti sa mga Trotskyista nga ang PKP dili tinuod nga partido komunista kundili simpleng makinasudnong organisasyon sa Stalinismo ug ang pagpatuman niini sa “duha-ka-yugto nga teorya” mipadaplin sa sosyalismo ug aron suportahan sa hut-ong mamumuo ug masang mag-uuma ang “progresibong bahin” sa burgesya?

JMS: Ang PKP usa ka proletaryong rebolusyonaryong partido nga parehong patriyotiko ug proletaryong internasyunalista. Uyon sa mga tinudlo ni Lenin, ginalunsad sa PKP ang demokratikong rebolusyon sa katawhan nga may sosyalistang perspektiba ug anaa sa ilalum sa pagpangulo sa hut-ong mamumuo batok sa imperyalismong US, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo. Sa batakang pagkumpleto sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa pagsakmit sa pulitikanhong gahum, magsugod ang yugto sa sosyalistang rebolusyon sama sa Bantugang Sosyalistang Rebolusyong Okubre niadtong 1917 ug sa sosyalistang rebolusyon sa China niadtong 1949.

Hingpit nga walay-pulos ug bangkarote ang Trotskyistang mga panglantaw sa permanenteng rebolusyon nga supak paglunsad sa nagkadaiyang nasud og sosyalistang rebolusyon ug konstruksyon ug nagasalikway sa panginahanglan sa duha-ka-yugtong rebolusyon sa mga nasud sama sa Pilipinas nga dili pa lambo, walay pundasyon sa kapitalistang industriya. Wala usab nasabtan sa mga Trotskyista ang panginahanglan sa palisiya sa nasudnong nagkahiusang prente ug sa taktika sa pagsalig nag-una sa batakang alyansa sa mga mamumuo ug mag-uuma, pagkabig sa mga hatungang pwersa ug pagsakmit sa panagbangi sa mga reaksyunaryo.

Ang mga Trotskyista ang walay-ulaw nga tigsuporta sa mga imperyalista ug dagkung kumprador batok sa lehitimo ug maayong tinguha sa hatungang burgesya ug sa tanang katawhan alang sa nasudnong industriyalisasyon. Gani, dili na mudagangan pa ang daw kulto nga mga Trotskyistang pundok ug dili na makaangkon sa mahinungdanong ihap sa tigsunod. Tighimo na lang sila og sayop nga mga teorya ug propaganda batok sa rebolusyon.

9. Unsa ang imong masulti sa ginaduso ni Scalice nga ang klasikong sinulat nimo nga “Katilingban ug Rebolusyong Pilipino” (KRP) dili usa ka Marxistang Sinulat kundili usa lang ka nasyunalistang sinulat?

JMS: Wala sa pusisyon ang usa ka Trotskyista aron hukman kung Marxista o dili ang akong sinulat. Marxista-Leninista kaayo ang KRP busa gikapulikian sa mga Trotskyite nga atakehon kini sa walay-pulos nga pagsulay nga isabotahe ang rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas.

Dugay na nga giila sa mga tinuod nga komunista sa Pilipinas ug gawas sa nasud ang KRP isip tinuod nga pagtuki sa kasaysayan ug kongkretong kahimtang sa katawhang Pilipino ug produkto sa pagdapat sa Marxista-Leninistang materyalistang-siyentipikong panglantaw ug dayalektikong materyalismo.

Walay-pulos nga dauton sa mga Trotskyista ug sa uban pang kontrarebolusyonaryo ang maong libro tungod kay nagmuga kini og dugang mga sinulat subay sa proletaryong rebolusyonaryong linya ug ang mas mahinungdanon, padayon niining ginagiyahan ug ginaawhag ang mga Pilipinong rebolusyonaryo nga magrebolusyon ug mokab-ot og dagkung kadaugan.

10. Unsa katinuod ang gisulti sa mga Trotskyista nga ang PKP wala nay gakakuhang respeto o suporta sa lapad nga han-ay sa masang mamumuo sa Pilipinas dili sama niadtong dekada 1970 ug 1980 ug nga kini nagkasiak-siak nga magkaribal nga partido nga nag-unhanay sa pakig-alyansa sa usa o uban pang paksyon sa burgesya sa Pilipinas alang sa mumhong pribilehiyo ug gahum?

JMS: Dili matamay sa mga Trotskyista ang bantugang mga kadaugan sa PKP. Ginaila pa gihapon sa ilang mga among imperyalista ug reaksyunaryong kaubanan sa Pilipinas ang PKP ug ang rebolusyonaryong kalihukan isip nag-unang hulga sa dunot nga semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema, human sa kapin lima ka dekada sa sulayng pagpulbos sa rebolusyon.

Napuloan ka libo na ang myembro sa PKP nga lalum nga nakaugat sa masang kabus ug taas ang kadasig nga magrebolusyon. Gitukod niini ang Bagong Hukbong Bayan nga adunay liboan ka Pulang manggugubat, ginasuportahan sa milisyang bayan nga adunay napuloan ka libong myembro ug mga yunit depensa sa kaugalingon sa mga organisasyong masa nga anaa sa gatusan ka libo. Nakapalambo kini sa mga organisasyong masa sa lain-laing hut-ong ug mga sektor nga adunay myembro nga mikabat og milyon. Nakatukod kini og lain-laing tipo sa mga alyansa ilalum sa National Democratic Front of the Philippines. Gipangulohan niini ang mga lokal nga organo sa pulitikanhong gahum nga gilangkoban sa Demokratikong Gubyerno sa Katawhan.

Adunay duha ka nagtunhay nga gubyerno sa Pilipinas: usa dinhi ang rebolusyonaryong gubyerno sa mga mamumuo ug mag-uuma ug ang usa mao ang kontrarebolusyonaryong gubyerno sa mga dagkung burgesya kumprador, agalong yutaan ug burukrata. Human ang pipila ka dekada sa pakyas nga pagsulay nga isabotahe ang rebolusyon ug tabangan ang kontrarebolusyon, unsa na ang nakab-ot nga kadaugan sa mga Trotskyista sa natad sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon? Wala, kundili ang matag karon ug unya nga mangsamok sama sa langaw sa basurahan.

Kritika sa mga atakeng Trotskyista batok sa PKP ug sa rebolusyong Pilipino