Abot-la­ngit nga pre­syo sang du­mu­lu­ong nga mga bu­long

,

Mas madamo ang hi­mo sang mga du­mu­lu­ong nga kum­pan­ya sa ta­nan nga ka­te­gor­ya sang bu­long (an­ti­bio­tic, kontra-al­tap­re­syo­n, kontra-kan­ser kag iban pa) kum­pa­rar sa mga lo­kal nga kum­pan­ya. Sa pang­ka­bi­lu­gan, gi­na­ba­lig­ya ang mga ini sang 30%-80% nga mas ma­hal sa mga ge­ne­ric nga bu­long.

Du­gang sa tu­man ka­ta­as na nga pre­syo ang 25%-45% nga du­gang sang lo­kal kag du­mu­lu­ong nga distrib­yu­tor pa­ra sa mga bu­long nga may ori­hi­nal nga mar­ka kag ha­los 60% sa mga ge­ne­ric nga may mar­ka (bran­ded ge­ne­ric). Re­sul­ta si­ni ang ha­los isa ka li­bo ka pi­lo nga mas ma­ta­as nga pre­syo sang bu­long sa Pi­li­pi­nas, kum­pa­rar sa iban nga pung­sod sa Asia.

Ha­lim­ba­wa si­ni ang isa ka bo­te sang 150mg nga 100 tab­le­tas sang Zan­tac (bu­long sa ul­ser) sang GSK nga na­ga­ba­lor sang $95 sa Pi­li­pi­nas sam­tang $3 lang ini sa India.

Mo­no­po­li­sa­do man sang mga du­mu­lu­ong ang mga diag­nos­tic agent (mga bu­long kag ke­mi­kal nga pang­bu­lig sa pag­tu­mod sang ba­la­ti­an).

Abot-la­ngit nga pre­syo sang du­mu­lu­ong nga mga bu­long