FMO sa NCMR, ak­ti­bo nga gin­ba­tu­an

,

Naglunsar sang anom nga su­nud-su­nod nga open­si­ba ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan-North Central Min­da­nao (BHB-NCMR) ba­tuk sa focu­sed mi­li­tary ope­ra­ti­ons (FMO) sang Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes sa re­hi­yon sang Agos­to. Indi mag­nu­bo sa 10 sul­da­do ang na­pa­tay sa mga open­si­ba, la­kip ang du­ha ka upi­sya­l.

Gin-a­ta­ke sang BHB ang na­gao­pe­ra­syon nga mga sul­da­do sa Sit­yo Trak­tor, Ba­ra­ngay Ma­hag­say, San Luis, Agu­san del Sur sang Agos­to 2; Sit­yo Ka­la­su­ngay, Ba­ra­ngay San Vicen­te, Espe­ranza sang Agos­to 7 kag li­wat sa Sit­yo Trak­tor sang Agos­to 18; kag du­ha ka be­ses sa Sit­yo Ta­la­baw sa kai­ping nga ba­ra­ngay sang Bi­ni­ka­lan sang Agos­to 19.

Pa­re­ho nga tin­yen­te ang na­pa­tay sa mga open­si­ba sa Ba­ra­ngay Bal-a­son, Gi­ngo­og City, Mi­sa­mis Ori­en­tal sang Agos­to 14 kag sa Sit­yo Ka­la­su­ngay sang Agos­to 26. Isa ka Pu­lang ha­nga­way ang na­pa­tay sa isa sa mga engkwentro.

FMO sa NCMR, ak­ti­bo nga gin­ba­tu­an