Ka­mangtas sa AFP sa mga Ae­ta sa Zam­ba­les

,

Nagpugos nga magbakwit ang 190 ka pa­mil­yang Ae­ta pa­du­long sa Ba­ra­ngay Aglao sa San Marce­li­no, Zam­ba­les niad­tong Agos­to 21 hu­man gi­bom­bahan sa mi­li­tar ga­mit ang upat ka he­li­kop­ter ang ilang ko­mu­ni­dad sa Ba­ra­ngay Bu­ha­wen. Mga ba­ta ang ka­dag­ha­nan sa mga mibak­wit.

Si­yam ka re­si­den­te, la­kip ang upat ka me­nor de edad, ang ili­gal nga gip­re­so sa mga sun­da­lo sa 703rd IBde sa pa­sa­ngil nga mga myembro si­la sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Si­la Wi­ti Ra­mos, Je­poy Ra­mos ug Na­lin Ra­mos ang gipanga­res­to ug gi­tortyur. Sa gra­beng kamangtas, gi­pu­gos sa mga sun­da­lo si Na­lin Ra­mos nga mo­ka­on og tae.

Gi­gu­ba sa pag­pa­mom­ba ang mga uma­han ug mga lu­gar sa pag­pa­nga­yam sa mga Ae­ta. Gi­pang-i­haw ug gi­pa­ngka­on usab sa mga sun­da­lo ang mga gia­li­ma­hang mananap sa mga ka­tu­tu­bo.

Gi­na­ha­wan sa mga sun­da­lo ang da­lan aron sub­ling ma­ka-o­pe­reyt ang upat ka hi­gan­teng kum­pan­ya sa mi­na nga gi­sus­pin­de niad­tong 2017 tu­ngod sa gra­beng ka­da­ut sa ki­nai­ya­han.

Ka­mangtas sa AFP sa mga Ae­ta sa Zam­ba­les