Ka­pin­tas sang AFP sa mga Ae­ta sa Zam­ba­les

,

Napilitan nga magbakwit ang 190 pa­mil­ya nga Ae­ta pa­kad­to sa Ba­ra­ngay Aglao sa San Marce­li­no, Zam­ba­les sang Agos­to 21 pag­ka­ta­pos bom­ba­hon sang mi­li­tar ga­mit ang apat nga he­li­kop­ter ang ila ko­mu­ni­dad sa Ba­ra­ngay Bu­ha­wen. Ka­dam-an sa mga bak­wit mga ba­ta.

Si­yam nga re­si­den­te, la­kip ang apat nga me­nor de edad, ang ili­gal nga gin­ku­long sang mga sul­da­do sang 703rd IBde sa aku­sa­syon nga myembro si­la sang Ba­gong Huk­bong Ba­yan. San­day Wi­ti Ra­mos, Je­poy Ra­mos, kag Na­lin Ra­mos gin-a­res­to kag gin­tortyur. Sa sob­ra nga ka­pin­tas, ginpwer­sa sang mga sul­da­do si Na­lin Ra­mos nga mag­ka­on sang tae.

Gi­ngu­ba sang pag­pa­mom­ba ang mga ulum­han kag mga lu­gar nga gi­na­pa­nga­ya­man sang mga Ae­ta. Gin-i­haw kag gin­pang­ka­on man sang mga sul­da­do ang mga gin­sa­god nga ka­sa­pa­tan sang mga tu­man­dok.

Gi­na­ha­wa­nan sang mga sul­da­do ang da­lan pa­ra li­wat nga ma­kao­pe­reyt ang apat nga hi­gan­te nga mga kum­pan­ya sa mi­na nga gin­sus­pen­dir sang 2017 ba­ngud sa gra­be nga ka­ha­li­tan sa ka­pa­li­bu­tan.

Ka­pin­tas sang AFP sa mga Ae­ta sa Zam­ba­les