Li­der-lu­mad, gi­pa­tay sa North Co­ta­ba­to

,

Bru­tal nga gi­pa­tay si Bae Imel­da Ansa­bo, 50, sa gi­du­da­hang mga myembro sa pa­ra­mi­li­tar nga Ba­ga­ni ug Black Fighters sa Ba­ra­ngay Ma­hong­kog, Mag­pet, North Co­ta­ba­to niad­tong Agos­to 23, alas-2 sa ha­pon.

Pa­du­long sa iyang uma­han si Ansa­bo kau­ban ang iyang mab­dos nga anak di­hang giam­bus si­la sa mga kri­mi­nal. Hu­man gi­pu­sil sa li­kod, gi­tig­bas-tig­bas pa ang bik­ti­ma. Ila­dong li­der-Ma­no­bo si Ansa­bo nga mai­su­gong mi­su­kol sa pag­pa­ngaw­kaw ug ili­gal nga pag­pang­tro­so sa ilang yu­tang ka­bi­lin.

Niad­tong Agos­to 17, gia­res­to sa mga pu­lis ug sun­da­lo sa 72nd IB si Glo­ria La­nu­tan, 62, sa pa­re­hong lung­sod. Gia­ku­sa­han si­yang adu­nay ka­lam­bi­gi­tan sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan ug gi­tam­nan og ebi­den­syang eksplu­si­bo ay­ha gi­pa­sa­ka­han og inim­ben­tong ka­so ug gip­re­so.

Kay­lap usab sa is­la sa Neg­ros ang ili­gal nga pag-a­res­to sa mga si­bil­yan tu­ngod sa pa­sa­ngil nga myembro si­la sa BHB. Sa Neg­ros Ori­en­tal, du­ha ka si­bil­yang re­si­den­te sa Gui­hul­ngan City ang bik­ti­ma sa 62nd IB niad­tong Agos­to 24. Sa Neg­ros Occi­den­tal, upat ka mag-uu­ma ang gi­pa­sa­ngin­lan sa 94th IB nga myembro sa BHB hu­man pa­but­han ang ilang mga ba­lay ug gika­wa­tan niad­tong Agos­to 26 sa Ba­ra­ngay Ca­ra­ba­lan, Hi­ma­may­lan City.

Mi­li­ta­ri­sa­do usab ang Moun­ta­in Province. Li­ma ka ba­ra­ngay sa Sa­ga­da, du­ha sa Bau­ko, ug tu­lo sa Bon­toc ang oku­pa­do sa mga sun­da­lo sa 54th IB sukad Oktub­re 2019. Nag­tu­kod usab og kam­po sa ut­la­nan sa Sa­ga­da ug Be­sao. Pa­da­yon usab ang mga ope­ra­syong kom­bat sa mga lu­gar nga na­his­gu­tan.

Li­der-lu­mad, gi­pa­tay sa North Co­ta­ba­to