Mga ka­ti­pu­ne­ro kan­hi, mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ka­ron

,

Sa pag­dum­dum sa gi­nai­lang pag­su­god sa ar­ma­dong re­bo­lu­syon sa Ka­ti­pu­nan niad­tong 1896, gii­la sa mga re­bo­lu­syo­nar­yo ang pag­ha­lad sa kau­ga­li­ngon ug sak­ri­pi­syo sa mga ba­ya­ni ug mar­tir sa ba­g-ong de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no niad­tong Agos­to 31. Si­la ang mga bag-ong Ka­ti­pu­ne­ro nga nag­pa­da­yon sa wa­la pa na­hu­man nga na­sud­non-de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syo­n.

Gi­kan Cor­dil­le­ra ngad­to sa Min­da­nao, gi­sa­lu­du­han sa ti­bu­ok re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan ang mga Pu­lang mang­gu­gu­bat nga nag­ha­lad sa ilang ki­na­bu­hi alang sa ka­taw­han ug sa ar­ma­dong pag­su­kol.

Gii­la sa Ka­ti­pu­nan sa mga Sa­ma­hang Mang­ga­ga­wa sa Cor­dil­le­ra si­lang Phil­bert Da­lang, Anto­nio Lica­wen (Ka Hicap), Wilfre­do Alu­ba (Ka Ho­ben), Ma­ri­tess Pa­yang­do (Ka Gi­gi)—mga ma­mu­muo ug se­mi-prole­tar­ya­do nga nag-a­la­gad sa huk­bong ba­yan—i­ngon­man ang uban pang Pu­lang ma­ngu­gu­bat nga nag­ha­lad sa ilang ki­na­bu­hi sa pa­kig­bi­sog sa mga mi­nor­ya ug ka­taw­han.

Gi­pa­da­yag usab ni Ka Ba­ya­ni Obre­ro sa Na­tio­nal De­mocra­tic Front-Neg­ros Island, nga mas nag­pa­di­la­ab sa pa­kig­bi­sog sa mga Neg­ro­sa­non ang du­go ug sak­ri­pi­syo sa mga mar­tir. Pi­na­kau­la­hi din­hi si Mitchel Fat (Ka Epi), nga na­ma­tay niad­tong Agos­to 31. Nag­sil­bi si­lang inspi­ra­syon ila­bi­na sa pa­na­hon ka­ron nga wa­lay hu­nong ang mga ata­ke, pag­pa­ma­tay ug pag­pang­had­lok sa mga ahen­te sa es­ta­do la­kip na ang 89 ka bik­ti­ma sa ekstra­hu­di­syal nga pag­pa­tay sa is­la.

Sa Ang Ka­li­hu­kan, re­bo­lu­syo­nar­yong pang­ma­sang man­ta­la­an sa North Central Min­da­nao, gipara­ngalan sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa re­hi­yon ang 23 ka mar­tir sa unang ka­tu­nga sa 2020. La­kip din­hi si­lang Rio Amor Yu­son (Ka Li­ma), myembro sa Ko­mi­teng Re­hi­yon sa Par­ti­do, Gladys Joy Hi­po­nia (Ka Andi), myembro sa Re­hi­yu­nal nga Istap sa Me­di­kal ug uban pang na­ma­tay niad­tong Ma­yo sa Gi­ngo­og City.

Gihatag usab sa Re­hi­yu­nal nga Ope­ra­syon sa Ko­mand sa BHB sa Sout­hern Min­da­nao ang pi­na­ka­ta­as nga re­bo­lu­syo­nar­yong pag­sa­lu­do kang Prince Wen­del Olofer­nes (Ka Do), Pu­lang ku­man­der ug re­bo­lu­syo­nar­yong ar­tis­ta.

Ka­du­ngan nii­ni, gi­pa­ra­nga­lan sa ka­taw­han si Andrea Ro­sal, kan­hing bi­lang­gong pu­li­ti­kal ug anak sa na­ma­tay nga tig­pa­ma­ba sa Par­ti­do nga si Gre­go­rio Ro­sal (Ka Ro­ger). Na­pa­tay si­ya sa usa ka pa­nag­sang­ka sa Broo­ke’s Point, Pa­la­wan, kau­ban si­lang Bo­nifacio Mag­ra­mo, Noel Sia­sico, Ro­na Ma­na­lo ug usa pa niad­tong Set­yembre 3.

Gi­pa­ra­nga­lan usab sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan ang mga ba­tu­gang ko­mu­nis­ta nga si­lang Ju­li­us Gi­ron (Ka Nars), Ran­dall Echa­nis, Fi­del Agcaoi­li ug uban pa nga na­ka­marka ang pa­nga­lan sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­say­sa­yan kau­ban ang mga ba­ya­ni sa re­bo­lu­syong Pi­li­pi­no.

Mga ka­ti­pu­ne­ro kan­hi, mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ka­ron