Pag­pang­pre­syur sa mga li­der-ma­sa, su­nod-su­nod

,

Gin-aresto sang gintingub nga mga pwer­sa sang pu­lis kag mi­li­tar si Nelsy Rod­ri­guez, ta­ga­pa­ngu­lo sang Ba­gong Alyan­sang Ma­ka­ba­yan (Ba­yan)- Ca­ma­ri­nes Sur sa su­lod sang upi­si­na sang gru­po sa Ba­gum­ba­yan, Na­ga City sang gab-i sang Septyembre 6.

Nag­pa­ki­la­la nga ma­mu­mu­gon sa ikaa­yong la­was sang ba­ra­ngay ang isa ka ahen­te nga ba­bae pa­ra ma­ka­su­lod sa upi­si­na. Gin­sun­dan si­ya sang wa­lo nga na­ka­si­bil­yan nga pu­lis nga nagplas­tar sang man­dam­yen­to de ares­to sa hi­mu-hi­mo nga ka­so sang pag­pa­tay. Gin­da­la si Rod­ri­guez sa ban­wa sang La­bo pa­ra ia­tu­bang sa kor­te. Ikat­lo na si­ya sa mga li­der-ma­sa sang Bicol nga in­di ma­ta­rung nga gin-a­res­to.

Sa Pa­nay, hi­mu-hi­mo nga ka­so man sang ka­so nga pag­pa­tay kag na­pas­la­wan nga pag­pa­tay ang gin­pa­sa­ka kay Elmer For­ro, pang­ka­bi­lu­gan nga sek­re­tar­yo sang Ba­yan-Pa­nay sang Septyembre 5. Pi­lit nga gi­na­pag­wa sang mi­li­tar nga may kaang­ta­nan si­ya sa isa ka am­bus sang Pu­lang ha­nga­way sa mga tro­pa sang 301st IBde sang Abril 7 sa Lam­bu­nao, Iloi­lo.

Sam­tang, gin­pa­sa­ka­an sang Ka­da­may sang ka­so nga pag­pa­nga­wat kag gross miscon­duct sang Agos­to 28 ang he­pe sang PNP-Central Luzon kag 11 pa nga pu­lis sa Pan­di, Bu­lacan. Kaa­ngut ini sang ar­bit­rar­yo nga pag­pa­ngum­pis­ka sang mga pu­lis sa dyar­yong Pi­noy Weekly sa upi­si­na sang Ka­da­may sa Pan­di sang Hul­yo. Antes ini, nag­kad­to ang mga myembro sang gru­po sa Quezon City Hall pa­ra ipaa­bot ang ila nga mga rek­la­mo sa ida­lom sang lockdown.

Pag­pang­pre­syur sa mga li­der-ma­sa, su­nod-su­nod