Protesta sa Bantayog sa mga Bayani

,

Kapin 500 ka ak­ti­bis­ta ug tig­pa­na­li­pud sa ka­tu­ngod-ta­wo ang nag­ta­pok sa Ban­ta­yog sa mga Ba­ya­ni niad­tong Agos­to 31 isip pag­dum­dum sa Adlaw sa Na­sun­dong mga Ba­ya­ni.

Gi­kun­de­na ni­la ang pa­da­yon nga ata­ke sa re­hi­men sa mga ak­ti­bis­ta, ila­dong kri­ti­ko sa gub­yer­no ug mga myembro sa opo­si­syo­n.

Bit­bit usab ni­la ang pa­na­wa­gan alang sa la­lum ug in­de­pendyen­teng im­bes­ti­ga­syon sa mag­ka­su­nod nga pag­pa­­tay sa mga ak­ti­bis­tang si­la Ran­dall Echa­nis, Za­ra Alva­rez, Car­li­to Ba­di­on, Jory Porquia ug uban pang bik­ti­ma sa ekstra­hu­di­syal nga pag­pa­tay.

Ka­du­ngan nii­ni, gi­dum­dum usab sa lain-la­ing sek­tor ang pa­kig­bi­sog sa mga mar­tir nga nag­ha­lad sa ilang ki­na­bu­hi alang sa ka­taw­han. Gi­pa­ra­nga­lan ni­la ang mga ma­mu­mu­ong pang­la­was ug ka­taw­han nga pa­da­yon nga na­kig­bi­sog ta­li­wa­la sa ka­da­ut nga dala sa pan­dem­yang Covid-19 ug sa pa­sis­mo sa re­hi­men.

Protesta sa Bantayog sa mga Bayani