Taas kaa­yo nga pre­syo sa lang­yawng mga tam­bal

,

Mas daghan ang pro­duk­to sa mga lang­yawng kum­pan­ya sa ta­nang ka­te­gor­ya sa tam­bal (an­ti­bio­tic, kontra-al­tap­re­syo­n, kontra-kan­ser ug uban pa) kum­pa­ra sa mga lo­kal nga kum­pan­ya. Sa pang­ki­na­ti­buk-an, gi­na­ba­lig­ya ki­ni sa 30%-80% nga mas ma­hal sa mga ge­ne­ric nga tam­bal.

Du­gang sa gra­be ka ma­hal nga pre­syo ang 25%-45% nga pa­tong sa lo­kal ug lang­yawng mga distrib­yu­tor alang sa mga tam­bal nga adu­nay ori­hi­nal nga ta­tak ug ha­los 60% sa mga ge­ne­ric nga adu­nay ta­tak (bran­ded ge­ne­ric). Re­sul­ta nii­ni ang ha­los usa ka li­bong be­ses nga mas taas nga pre­syo sa tam­bal sa Pi­li­pi­nas, kum­pa­ra sa ubang na­sud sa Asia.

Pa­nang­li­tan nii­ni ang usa ka bo­te sa 150mg nga 100 ka tab­le­tas sa Zan­tac (tam­bal sa ul­ser) sa GSK nga nag­kan­ti­dad og $95 sa Pi­li­pi­nas sam­tang $3 la­mang ki­ni sa India.

Mo­no­po­li­sa­do usab sa mga lang­yawng kum­pan­ya ang mga diag­nos­tic agent (mga tam­bal ug ke­mi­kal nga mo­ta­bang sa pag­su­ta sa sa­kit).

Taas kaa­yo nga pre­syo sa lang­yawng mga tam­bal