Tibuok-kusog nga molihok aron tapuson ang kangitngit sa bag-ong balaod militar

,

Sulod sa pipila ka adlaw, pagahandumon sa katawhang Pilipino ang ika-48 nga katuigan sa pagpahamtang sa balaod militar sa diktaduryang Marcos. Adunay dugang hinungdan ang pagdumdum sa maong adlaw tungod kay daghan ang managsusamang sitwasyon kanhi sa kasamtangang kahimtang. Lalum ang kapuslanan sa mga pagtulun-an sa 14 ka tuig nga pakigbisog batok sa diktadurya nga kinahanglang himoong giya sa pag-atubang ug pagbatok sa pasistang tirano ni Duterte.

Daw gibira paatras ni Duterte ang nasud sa dulom nga panahon sa balaod militar ni Marcos sa dagway sa walay-puas nga pagpangatake sa demokrasya ug kagawasan. Sama kanhi, sistematikong gihikaw ang mga katungod sa katawhan ug gisumpo ang ilang mga pakigbisog aron padayon nga magdomina si Duterte ug ang iyang mga kroni ug alipures.

Sama sa kanhing diktador, dili mahuwasan ang pagkauhaw sa gahum ug bahandi ni Duterte. Gamit ang armadong pwersa sa estado aron pabahaon ang dugo ug hadlukon ang tanan, gitukod niya ang iyang dili pwedeng hagiton nga awtoridad. Kinahanglang moluhod ug mangamuyo. Si Duterte usa ka walay kabusgan nga halimaw nga dili matopngan ang kabangis sa pagpukan sa mga mohagit sa iyang paghari-hari.

Nakalingkod siya sa abaga sa mga pulis ug sundalo. Hari siya sa kabangis ug brutalidad. Giluwaan ug giyatakan niya ang mga katungod sa katawhan. Walay pagtagad ang mga pagpatay ug lain-laing dagway sa terorismo ug kabangis batok sa katawhang kabus ug sa kinsamang mibarog ug misukol alang sa katawhan. Sa upat lamang ka tuig, gilabwan na ni Duterte ang kanhing diktador sa kadaghan sa gipatay sa mga armadong ahente sa estado.

Walay laing laraw ang walay-katapusan niyang mga gyera kundili ang sumpuon ug pahilumon ang katawhan ug aron pabusugon sa gyera ang iyang mga sundalo ug pulis. Labaw nga makasisilag ang malukpanon nga kapalpakan, kainutilan ug krisis sa panginabuhian nga gibunga sa iyang pasistang pag-atubang sa pandemyang Covid-19.

Si Duterte karon ang hari sa burukrata-kapitalismo. Siya ang nag-unang agalon sa droga sa Pilipinas. Siya ang pinakadakung traydor sa kagawasan ug soberanya sa Pilipinas, ug kakunsabo sa China sa pagpangawkaw sa bahandi sa nasud. Walay pulos sa pagka-anti-Amerikano nga walay nahimo kundili moyukbo sa imperyalistang amo.

Sa pagdumdum sa balaod militar ni Marcos atubangan sa todong pasismo ni Duterte, atong dumdumon ug kutloan og inspirasyon ug kaisog ang pagkamabayanihon sa katawhang Pilipino, sa liboan ka mga anak sa katawhan nga walay pagduhaduha nga milatas sa malisud ug makuyaw nga dalan sa pakigbisog, nagsakripisyo ug naghalad sa kinabuhi aron tapuson ang diktadurya. Lakip kanila ang daghang misaka sa kabanikanhan, aron ipugas ug ipalabong ang armadong rebolusyon.

Sa mangitngit nga tuig sa balaod militar nag-alsa ang mga mamumuo aron panalipdan ang ilang mga katungod ug kaayuhan, ingonman ang tinguha sa tibuok katawhan alang sa kagawasan. Nagmartsa sa gatusan ka kilometro ang mga mag-uuma ug kabus. Nahimong dagkung eskwelahan alang sa mga estudyante ang mga plasa ug kadalanan kung asa namatuto ang ilang kahibalo ug nagkat-on sa mga pagtulun-an sa kasaysayan ug pakigbisog. Ang kabanikanhan ug mga kabukiran midilaab sa kaylap nga armadong pagsukol ug nagsilbing kota sa demokratikong gahum sa katawhan. Ang tanang sapa sa pagsukol miipon sa gamhanang suba sa pakigbisog ug miresulta sa dakung pagbangon.

Ang kanhing tinguha sa katawhan nga makalingkawas gikan sa balaod militar ni Marcos mao usab ang tinguha karon sa katawhan nga makalingkawas gikan sa pagpanumpo ug pagpangdaugdaug sa tiranong Duterte. Ilalum sa tampalasan nga rehimeng Duterte, naglunang karon ang mayorya sa katawhang Pilipino sa wala pay katugbang nga krisis sa panginabuhian, kalisud ug panglawas, samtang nagdomina ang mga kroni ug langyawng kakunsabo ni Duterte sa korapsyon, pasismo ug pagpangawat.

Gamit ang kabangis sa bag-ong Anti-Terror Law, mga pagpamatay, pagpangdagit ug pagpangaresto, ginapahilum ug ginapiangan sa rehimeng Duterte ang demokratikong pagsukol sa katawhan. Gigamit ang tanang taktika aron unhan ang unsamang paningkamot sa katawhan nga matibuok sa usa ka lapad nga prente ang tanang demokratikong pwersa ug dungan-dungan nga molihok sa usa ka gamhanang pagbangon.

Ginaawhag sa Partido ang katawhang Pilipino ug ang ilang demokratikong kalihukang masa nga makugihong molihok ug pakyason ang pagsulay sa rehimeng Duterte nga hingpit silang puuhon. Kinahanglang gamiton ang tanang posibleng pamaagi aron malukpanong palihukon ang katawhan.

Kinahanglang patigbabawan ang mga pagpamig-ot sa katungod nga gipahamtang ni Duterte sa takuban sa pag-atubang sa pandemyang Covid-19. Ang paglimita sa pangpublikong transportasyon, ang pagbawal sa mga kabatan-onan nga mogawas sa balay ug mga restriksyon sa pangmasang panagtapok ang nagsilbing praktikal nga babag sa malukpanong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa.

Kinahanglang timan-an nga walay restriksyon nga hingpit nga makababag sa paglihok sa katawhang matngon ug determinadong mosukol aron tapuson ang paghari sa kadautan ni Duterte. Ang yawe mao ang pagpukaw sa katawhan ug pagpataas sa ilang kahimatngon ug kaandamong molihok.

Kinahanglang padayon nga pakusgon ang gimbuhatong propaganda ug edukasyon sa masa nga ginapahimuslan pareho ang pagpadaloy sa impormasyon, mga pamahayag ug panawagan pinaagi sa internet kung asa naa, kadungan sa pagpakusog ug pagpakaylap sa paggula sa regular nga mga mantalaan ug mga polyeto isip solidong daluyan sa propaganda.

Paningkamutan nga itransporma ang mga pabrika ug komunidad ngadto sa mga sentro sa pulitikanhong aktibidad pinaagi sa paglunsad sa mga pangmasang diskurso mahitungod sa mga inadlaw-adlaw nga hisgutanan nga ginaatubang sa masa, kung paunsa nakasumpay ang ilang mga problema sa kasamtangang dagan sa nasud ug kung nganong kinahanglang molihok. Sa mga lugar nga militarisado, kinahanglang gamiton ang mga mamugnaong pamaagi aron liyukan ang pagpaniktik ug pagpamig-ot sa mga ahente sa estado.

Kinahanglang tibuok-kusog nga iasdang ang demokratikong pakigbisog sa masa sa batakang mga hut-ong ug sektor. Ang kusog ug kaisog sa masang kabus ang mag-aghat sa uban pang mga hut-ong ug pwersa nga mobarog ug mosukol, lakip ang mga anaa sa konserbatibong oposisyon ug mga alyado niini sulod sa militar ug pulis nga napul-an na kang Duterte. Kinahanglang pakusgon ug labaw pang palapdon ang nagkahiusang prente sa tanang demokratikong pwersa sa pagpanawagan alang sa pagluwat ni Duterte o pagpalagpot kaniya sa poder.

Kinahanglang padayon nga pasubsubon ug palapdon sa Bagong Hukbong Bayan ang gerilyang pakiggubat sa tibuok nasud. Kaabag ang milisyang bayan ug mga yunit sa depensa-sa-kaugalingon, kinahanglang paduguon sa liboan ka mga samad ang pasistang rehimen aron makatabang pareho sa pagbwelo sa mga pakigbisog sa masa ug dugang nga pagpakusog sa hukbo ug sa mga organo sa demokratikong gahum sa katawhan.

Kinahanglang dili pasagdan nga walay-puas nga maghari ang pasistang rehimeng Duterte. Samtang nagdugay ug nagkabangis, labaw niining ginapaypayan ang kasuko ug determinasyon sa katawhan nga mosukol, ug labaw nga miduul ang adlaw sa pagkahanaw sa bag-ong pagharing militar ni Duterte.

Tibuok-kusog nga molihok aron tapuson ang kangitngit sa bag-ong balaod militar