Baktason ang dalan sa dakung pag-asdang

,

Sa tibuok tuig 2020, halos walay puas ang nasinati sa katawhang Pilipino sa sunud-sunod nga tamparus ug pag-antus nga gibunga sa militarista ug anti-katawhang tubag sa rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19 ug sa sunud-sunod nga kalamidad. Gitalikdan sa dunot nga rehimen ang obligasyon niining tubagon ang panginahanglan sa panglawas ug panginabuhian sa katawhan. Gipahamtang niini ang mga mapanumpuong lakang nga nagpagrabe sa kalisod ug kagutom.

Sa kabalakang magtunhay ang dakung pagbangon sa katawhan atubangan sa krisis sama sa mga panghitabo sa ubang nasud, ginagamit ni Rodrigo Duterte ang pagpanglingla ug pagpanghulga, ug ang kabangis ug armadong pagpanumpo sa pikas bahin. Niining miaging mga bulan, labaw pang gipagrabe ang pagsumpo sa masmidya ug kampanyang red-tagging ug pagpakaylap sa disimpormasyon, bakak ug mga basurang pamahayag.

Kadungan niini, gigamit ni Duterte ang pinakadugay nga “lockdown” ug pagpamig-ot sa lihok sa mga tawo, ug sarbeylans, pagpreso ug sunud-sunod nga mga pagpatay sa mga nailang pwersang rebolusyonaryo, lider masa ug mga aktibista. Mas grabe pa, gigamit ni Duterte ang bag-ong balaod sa terorismo nga nagapahamtang sa pasistang diktadurya bisan walay pagdeklara sa balaod militar.

Pinakatumong sa mga taktikang saywar ug pagpanumpo nga tay-ugon ang mga nasudnon-demokratikong pwersa ug ang mga organisasyong masa, ug pulikion sila sa pagpanalipod sa ilang katungod, kaluwasan ug kinabuhi. Plano niining pugngan silang moistorya aron ibutyag ang yangongo sa katawhan, piangan ang demokratikong kalihukang masa ug pugngang molapad ang mga demonstrasyon sa kadalanan.

Giliboglibog ni Duterte ang hunahuna sa katawhan para bahinbahinon ang ilang atensyon sa lain-laing mga hisgutanan aron isimang ang ilang kahimatngon sa mga nag-una ug hinanali nilang problema nga gibunga sa korapsyon, pagpasagad sa masa ug pagprayoridad sa interes sa pipila.

Niining milabayng mga bulan, napugngan sa pag-ulbo sa porma sa lapad nga protesta ang lalum nga kasuko sa katawhan sa mga salaod, krimen ug pagpasagad sa rehimeng Duterte sa obligasyon niini sa katawhan atubangan sa pandemya. Lakip niini ang pagkibhang sa badyet sa serbisyong panglawas ug tubag sa kalamidad, kawad-on sa libre ug masaligang testing sa Covid-19, labing kulang nga ayuda sa mga nawad-an og trabaho ug kita sa kasyudaran ug sa mga mag-uuma sa kabanikanhan, ubos nga suhulan sa mga nars ug wala pag-empleyo sa dugang nga nars sa mga pangpublikong ospital, pagprayoridad sa pagpalit sa helikopter, fighter jet, pribadong jet ni Duterte ug sa iyang mga heneral, bomba ug uban pang kahimanang iggugubat, pagtugot nga kibhangan ang suhulan sa mga mamumuo, sa korapsyon sa pagpalit sa mga personal protective equipment ug kahimanang medikal, korapsyon sa PhilHealth, pagtugyan pagpangulo sa pag-atubang sa pandemya ngadto sa mga heneral imbes nga sa mga duktor, sobra-sobrang pagpangutang alang sa negosyong imprastruktura sa pipilang oligarko, planong pagpahamtang og dugang buhis ug mga lakang ug programang pabug-at ug paantus sa katawhan.

Subay sa unod sa anti-katawhan ug anti-kabus nga badyet sa 2021 nga nakatakdang isumite sa reaksyunaryong kongreso, mas mograbe pa ang pag-antus nga nasinati sa katawhan. Magpadayon ang pagprayoridad sa militar ug sa hugaw nga gyera batok sa katawhan, sa negosyo sa mga oligarko, sa korapsyon ug pagpabor sa mga alipures ug mga matinud-anong pulitiko, sa pagpangandam sa eleksyong 2022; samtang padayon nga ginapasagdan ang panginabuhian, pangpublikong panglawas ug edukasyon.

Kinahanglang ihimugso sa katawhang Pilipino ang lapad ug subsub nga kalihukang protesta sa mga umaabot nga bulan batok sa mga palisiyang paantus ug pabug-at. Ang pagprotesta ang yawe aron pugngang mapatuman ang bag-ong mga buhis ug uban pang mga palisiya ug lakang nga labaw pang magpahagba sa panginabuhian sa masa.

Kinahanglang labaw pang pakusgon sa mga nasudnon-demokratikong pwersa ang gimbuhaton sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kabatan-onan, mamumuong panglawas, mga walay panginabuhian, propesyunal ug uban pang sektor nga ginagun-ub sa krisis sa ekonomiya ug panginabuhian.

Samtang nanalipod batok sa pasistang pagpangaatake sa rehimeng Duterte, kinahanglang hugot nga huptan ang nagdilaab nga isyu sa katawhan. Paningkamutang tibuk-on ang panaghiusa sa tibuok katawhan sa usa ka tin-aw ug simpleng hugpong sa mga hinanali nga pangayo atubangan sa pandemya, kalamidad ug krisis sa ekonomiya. Ibutyag ang anti-katawhan ug anti-kabus nga rehimeng US-Duterte ug ang nagnana nga kadunot sa nagharing sistema.

Kinahanglang subsub nga magpropaganda gamit ang mga pormang direktang moabot sa masa samtang nagpakahanas sa pagkontra sa disimpormasyon sa masmidya ug social media. Kinahanglang palapdon sa makadaghan ug pakusgon ang mga organisasyong masa aron hatagag kusog ang masa nga ihikyad ang ilang mga mulo ug pangayo.

Kinahanglang tun-an, aseson, sumadahon ug patigbabawan ang mga kahuyangan sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa gatusa ka libo o milyong katawhan taliwala sa pandemya ug kalamidad ug atubangan sa walay hunong nga pasistang pagpanumpo ug brutalidad sa tiranikong rehimen.

Sa basihan sa pag-ases sa mga gimbuhaton sa milabayng tuig ug pagtantya sa kasamtangan kusog, kinahanglang ihikyad ang mga tahas ug planuhon ang mosunod nga mga lakang sa umalabot nga tuig. Kinahanglang gamiton kini sa pagkab-ot sa tinguhang hugpungon ang lapad nga katawhan ug ihimugso ang malukpanong pagsulbong sa protesta ug mga pakigbisog aron iasdang ang interes sa masa.

Kinahanglang palig-onon ang panaghiusa ug determinasyon sa tanang pwersang nasudnon-demokratiko nga abagahon ang lisud nga katungdanan luyo sa hulga sa pagpanumpo ug mga pagpamig-ot sa takuban sa pandemya.

Sulod sa pipila ka semana, pagasaulugon sa Partido ang ika-52 anibersaryo niini. Gipaabot sa lapad nga masa ug sa ilang mga rebolusyonaryong pwersa ang maong okasyon aron saulugon ang mga nakab-ot sa milabayng tuig, tantyahon ang ilang kusog, ug ihikyad ang mga tahas aron makab-ot ang labaw pang mga rebolusyonaryong kadaugan sa 2021.

Baktason ang dalan sa dakung pag-asdang