Kusganong suklan ang walay puas nga pasistang terorismo sa kabanikanhan

,

Walay puas ang pasistang terorismo sa rehimeng US-Duterte sa kabanikanhan. Walay katugbang ang kabangis sa mga armadong gaway ni Duterte batok sa masang mag-uuma ug kabus. Taliwala sa kadaut sa pandemya ug sa mga kalamidad, nagpadayon ang saywar, pagpanghadlok ug pagpaniktik sa mga baryo ug komunidad nga kidudahan nilang adunay mga organisasyong masa ug sangay sa Partido o kaha nagasuporta ug nagasimpatya sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang maong mga kampanya sa pagsumpo sa masa ilalum sa Joint Campaign Plan-Kapanatagan kadungan ang dagku, sugunson ug padayon nga operasyong kombat nga nakapukos sa mga natarang gerilya sa BHB.

Gidumog, gisakop ug gihari-harian sa Retooled Community Support Program (RCSP) sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga baryo. Pasistang laraw niini nga tangtangon ang unsamang lama sa impluwensya sa rebolusyonaryong kalihukan. Kasagarang molungtad sa 3-6 ka bulan sa pinakamubo ang RCSP, o hangtud sa tulo ka tuig sa pagsulay nga pukanon ang pagsukol sa masa.

Pasistang tumong niini nga bungkagon ang panaghiusa ug pagtinabangay sa masa. Ginaisa-isa ug ginadumog nila ang mga gidudahang myembro sa mga organisasyong masa, ang mga adunay paryenteng Pulang manggugubat o kadre sa Partido, kanhing manggugubat o kinsamang mobalibad nga moduko, motahan o magbutang sa ilang kababaryo sa kadaot.

Ginagamit sa mga pasista ang red-tagging. Ginasangyaw ang mga pangalan sa radyo o ginabutang sa mga tarpolin. Ginaekisan og pula ang mga balay sa mga gidudahan. Ginapatawag sa mga kampo sa militar o ginasundo aron magreport ug “magpa-clear sa ilang pangalan”, ug “mosurender” o magpagamit sa mga pagpaniktik, o mosalmot sa mga proyekto nga ginapangwartahan sa militar.

Kalit lang nga ginapreso o kaha ginahulgang patyon ang mga mosupak. Ginabalik-balikan, hangtud nga ginaliyukan, ginasaka, o ginareyd ug ginautingkay ang balay bisan disoras sa gabii. Ginapatay ang mga “nagmagahi.” Sunud-sunod ang mga kaso sa pagmasaker nga ginapagawas sa balita nga engkwentro sa BHB. Niining 2020, dili moubos sa 290 ka mga mag-uuma ang gipatay sa mga pasista.

Pugos nga ginapasunod ang masang mag-uuma sa mga arbitraryong palisiya nga gipahamtang sa mga pasista, sama sa paglimita sa pwedeng palitong pagkaon ug suplay, o kaha pagbawal nga magtrabaho sa ilang uma sa takuban sa “social distancing.” Kining tanan walay ligal nga sukaranan, lapas sa katungod ug hilabihan nga pabug-at sa masa.

Gitugaw ang kahilum sa mga baryo. Nagpasiugda ang mga tampalasan sa mga sabong, paghuboghubog, droga, pornograpiya ug pagpahimulos sa mga kababahin-an. Nagpabuto sila bisan gabiing daku aron lang manghadlok. Namomba ug nanganyon sa mga bukid nga duul sa baryo nga miguba sa mga uma ug kabtangan sa masa, ug nagdala og grabeng kahadlok, ilabina sa mga bata.

Nagpakaylap ang kaaway og mga intriga sa masa aron bungkagon ang ilang pagsinaligay ug mga organisasyon. Ginadaut nila ang hukbong bayan ug ginabaharan ang tagabaryo nga sila ang pahimungtan kung maglunsad ang BHB og taktikal nga opensiba sa ilang lugar.

Lalum ang gibungang kadaut sa hugaw nga gyera sa pasistang rehimen sa ilang natarang gerilya. Nahimong pasibo ug nadisorganisa ang masa ug nahikawang makasukol atubangan sa pagpangatake ug abuso sa kaaway. Tungod kini sa pipila ka kahuyangan sa mga komite sa Partido ug yunit sa hukbo nga paspas nga mihaum sa estilong dumog sa kaaway ug mipatuman sa kinahanglang mga lakang aron ipabilin ang hugot nilang panaglambigitay ug pagtinabangay sa masa.

Sa mas daghang natarang gerilya, luyo sa walay puas nga pasistang kabangis, maisugon nga mibarog ug misukol ang masa katimbayayong ang ilang hukbo. Nakasinati man sila og pipilang kadaut, padayon silang mibarog ug nakigbisog.

Sa hugot nga pagtabang ug giya sa Partido ug hukbo, nahimo sa masa nga ipabilin ang panaghiusa ug hiniusang molihok ug makigdutdut sa kaaway. Kung kaduyog nila ang hukbo, dili sila mahadlok. Mibarog sila alang sa ilang mga katungod ug gipakigbisog ang ilang kaayuhan. Wala nilagitalikdan ang usag-usa. Ang kaayuhan sa matag usa gipanalipdan sa tanan. Kolektibo ug maisugon nilang giatubang ang kabangis ug pagpamig-ot. Mahandianon ang kasinatian sa pagsukol sa masa, direkta man o uban pang mamugnaong paagi. Hiniusa nilang ginasupak ang mando sa kaaway, giliyukan o ginabalewala. Wala sila nahutdan og pamaagi tungod kay tass ang ilang determinasyong ug diwang masukulon.

Padayon nga ginapakusog ug ginapalapad ang mga organisasyon masa aron hugpungon ang panaghiusa ug iangat ang ilang diwa ug katakus nga mosukol. Bisan anaa sa baryo ang kaaway, mahimo pa gihapong magtigum ug mag-asembliya nga dili makita o madungog sa mga pasista. Ang pinakalig-ong organisasyon aktibo sa propaganda ug edukasyon. Subsub nilang gimakmak ang teroristang mga krimen sa AFP ug rehimeng Duterte ug gibutyag ang mga pasistang bakak niini.

Atubangan sa hampak sa kampanyang pagpanumpo sa rehimen, wala gipasagdang maputol ang paghugpong sa masa ug hukbo. Tungod kay kinahanglan, daghang pamaagi sa pakighinabi ug pagdugtong sa masa. Walay hunong ang pagtabang sa hukbo sa mga antipyudal nga pakigbisog sa masa. Aktibo usab ang hukbo sa pagsukol sa armadong galamay sa kaaway. Ginabungkag ang kutay sa mga espiya sa kaaway. Ginapadangop ug ginapangitaan og masilungan ang mga giinitan sa kaaway. Ginasilutan ang mga pasistang kriminal sa baryo.

Gipamatud-an sa tibouk nasud nga dili kanus-aman hingpit nga mapukan ang determinasyon sa masang dinaugdaug nga mosukol ug pildihon ang pasistang pagpangabuso. Kinahanglang mokutlo og pagtulun-an ug inspirasyon sa mapangahasong kasinatian sa pagsukol sa masa, sa hukbo ug Partido ug ang labaw pang paglapad ug paglalum sa rebolusyonaryong baseng masa sa kabanikanhan.

Sa tinguhang magpabilin sa poder ug ipadayon ang pagpangawkaw ug korapsyon, siguradong dili undangan sa pasistang rehimeng Duterte ang masa ug ipadayon ang pagpangdaugdaug ug pagpaantus kanila. Apan samtang labaw nga nahimong bangis ug brutal si Duterte, labaw lang nga nahimong determinado ang masa ug hukbo nga mosukol ug moasdang sa gubat sa katawhan.

Kusganong suklan ang walay puas nga pasistang terorismo sa kabanikanhan