Kumpre­hen­si­bong pag­su­long sa Neg­ros

,

Kumprehensibong pag-abante sa la­ra­ngan ng ideo­lo­hi­ya, pu­li­ti­ka at or­ga­ni­sa­syon ang iniu­lat ng ko­mi­te ng Par­ti­do sa Neg­ros sa ha­rap ng pa­na­na­la­sa ng re­hi­meng Du­ter­te at pan­dem­yang Covid-19.

Sa la­ra­ngan ng ideo­lo­hi­ya, nag­ka­ro­on ng por­mal na dis­ku­syon ang mga sa­ngay sa 25-ta­ong pag­su­su­ma ng re­hi­yon. Ma­ta­gum­pay ding nai­lun­sad ang 3-an­tas ng por­mal na edu­ka­syo­n. Sa Central Neg­ros, na­ka­pag­ta­pos ang 200 ka­sa­pi ng Par­ti­do sa Ba­ta­yan at Inter­med­yang Kur­so ng Par­ti­do noong 2020. Na­ka­pag­ta­pos din ng Aban­teng Kur­so ang mga kad­re ng re­hi­yon. Bunga ang mga ito ng inilunsad na kauna-unahang kum­perensya sa edukasyon sa rehiyon noong unang bahagi ng 2020.

Sa or­ga­ni­sa­syo­n, na­ka­pag­lun­sad ng mga asembli­ya at pu­long ang mga sa­ma­hang ma­sa at na­ka­pag­­ha­lal ng mga ba­gong upi­syal. Na­ka­pag­ta­yo ng mga ba­la­ngay pa­ra sa mag­sa­sa­ka, ka­ba­bai­han at ka­ba­ta­an. Lu­ma­ki nang 10%-15% ang bilang ng or­ga­ni­sa­dong ma­sa at na­dag­da­gan nang 5%-10% ang daanli­bong ba­seng ma­sa.

Sa pu­li­ti­ka, na­pa­ki­los ang mga mag­sa­sa­ka sa pag­lu­lun­sad ng re­bo­lu­syong agraryo at an­tipyu­dal at antipa­sis­tang pag­la­ban. Mala­wakang namahagi ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa re­hi­yon ng mga pol­ye­to ukol sa pan­dem­yang Covid-19 at nag­lun­sad ng mga kli­ni­kang ba­yan. Pi­na­ka­ma­la­ki ri­to ang 2,000 ma­sang na­ser­bi­syu­han sa Central Neg­ros. Sa buong 2020, 75 ele­men­to ng AFP ang nai­ta­lang kas­wal­ti mu­la sa 30 tak­ti­kal na open­si­ba at pa­ma­ma­ru­sa ng BHB sa is­la.

Kumpre­hen­si­bong pag­su­long sa Neg­ros