Nagahana nga malaparan nga pagpamigos sa tabon sang “anti-terorismo”

,

Sa hingapusan sang Disyembre 2020, gin-anunsyo sang Anti-Terrorism Council (ATC) ni Rodrigo Duterte nga pormal sini nga “gintalana” bilang “terorista nga organisasyon” ang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) kag ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ginhimo ang tikang nga ini sandig sa Anti-Terrorism Law (ATL) nga dali-dali nga ginpasar ni Duterte sang Hulyo 2020.

Malisyoso kag wala sang basehan ang “pagtalana” sang ATC batuk sa PKP kag BHB. Ang PKP kag ang BHB mga rebolusyonaryong organisasyon nga nagasulong sang paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan. Ang armadong paghimakas sang pumuluyong Pilipino madugay na nga ginkilala sang lokal kag dumuluong nga mga institusyon, organisasyon kag gubyerno bilang lehitimo nga paghimakas batuk sa dumuluong kag lokal nga pagpamigos.

Ang mga rebolusyonaryo nga armadong pwersa hugot nga nagasunod lunsay sa mga internal nga pagsulundan kag mga internasyunal nga makatawo nga layi nga nagaamlig sa interes kag kaayuhan sang mga sibilyan. Hugot nga nagapanindugan ang Partido kag BHB kontra sa terorista nga kalakasan batuk sa indi armadong pumuluyo.

Ginhimo sang ATC ang tikang nga ini bisan wala pa mahusgahan ang indi magnubo sa 30 reklamo nga ginpasaka sa Korte Suprema nga nagakwestyon sa ATL. Ginakwestyon man sang pila ka eksperto nga ligal ang pagkaso sang “terorismo” batuk sa Partido kag BHB nga siling nila “rebelde” kag indi “terorista” bangud sa katuyuan sini nga ibagsak ang nagahari nga gubyerno kag bayluhan ini sang demokratiko nga gubyerno sang banwa.

Bisan nga ginatum-ukan sang malisyoso nga pagtalana sa idalom sang ATL, indi ang Partido kag BHB ang pinakatarget sang mga tikang nga ini sang rehimeng Duterte. Bangud daan na nga iligal kag wala nasakup sang layi sang reaksyunaryong gubyerno, ang PKP kag BHB wala sang ligal nga kahimtangan nga pwede maapektuhan sang tikang nga ini.

Ang tunay nga target sang malisyoso nga pagtalana batuk sa PKP kag BHB amo ang ligal kag indi armado nga mga pungsodnon-demokratikong pwersa kag ang malapad nga kubay sang progresibo kag patriyotikong mga organisasyon, party-list, unyon, tagapangapin sang tawhanon nga kinamatarung, mga NGO (non-governmental organization) kag indibidwal nga aktibo nga nagakontra sa tiraniya. Gin-ako sang mga pangunahon nga upisyal ni Duterte nga madalahig sa tikang nga ini ang mga grupo nga ginaakusar nga mga “prente” sang PKP kag BHB. Sining nagligad nga mga bulan, hayagan nila nga gin-red-tag ang mga organisasyon nga ini.

Sandig sa tikang nga ini, ginmandu sang gubyerno nga uyatan ang mga “bank account sang PKP kag BHB,” nga makaapekto, indi sa PKP (nga wala sang kwarta sa bangko nga mahimo nga ipiton sang gubyerno), kundi ang nagkalainlain nga mga organisasyon kag indibidwal nga ginaakusahan sang gubyerno nga “nagapadala sang pondo sa BHB”.

Indi malayo nga sa sulod sang pila ka semana o bulan, pagagamiton sang gubyernong Duterte ang tikang nga ini para sa hayagan nga iligalisasyon kag pag-ipit sa mga demokratikong kinamatarung. Sa pormal nga “pagtalana” sa PKP kag BHB nga “terorista”, ang sin-o man nga akusahan nga nakaangut, nagasuporta, nagasimpatiya o nagatago sa ila mahimo nga akusahan kag silutan sa idalom sang ATL. Pagagamiton ni Duterte ang tabon nga “anti-terorismo” para tapnaon ang demokrasya kag pahipuson ang tanan nga nagapamatuk sa iya tiraniya.

Dapat lubos nga maghulag kag magbato ang tanan nga pwersa nga demokratiko batuk sa paggamit ni Duterte sa ATL para tapnaon ang mga demokratiko nga kinamatarung kag ligal nga istatus. Ginabuyok sang Partido ang nagkalainlain nga pwersa, pati ang wala sang kahilabtanan sa PKP o bisan kontra sa PKP o BHB, nga manindugan batuk sa paggamit sang ATL para sa “pagtalana nga terorista” batuk sa PKP kag BHB bangud sa indi magdugay madalahig ang mga kinamatarung nga ligal kag pangpulitika sang tanan.

Nagapanawagan ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa mga abyan sang pumuluyong Pilipino nga magpahayag kontra sa ATL. Suno sa NDFP, labi nga nangin imposible nga may sugilanon pangkalinungan bilang pamaagi sang paglubad sa mga ugat sang armadong inaway sa Pilipinas.

Nagapanawagan man ang NDFP sa mga pumuluyo kag gubyerno sang United States, European Union, New Zealand, Australia kag United Kingdom nga maghambal batuk sa sala nga pagtalana sa PKP. Ginduso man sini ang pagkakas sa ngalan sang PKP kag BHB sa “listahan nga terorista” sang US kag pila ka dumuluong nga gubyerno agud makabulig sa pagtinguha sang pumuluyong Pilipino nga batuan ang mga tuyo nga magtukod sang isa ka pasistang diktadurya sa tabon sang “anti-terorismo” kag tugahon ang kundisyon agud liwat nga masuguran ang nauntat nga sugilanon pangkalinungan sang GRP-NDFP.

Bangud may ara na lamang 500 adlaw sa Malacañang, nagadali-dali subong si Duterte nga paandaron ang iya mga padihot para magapabilin ang dinastiyang Duterte sa poder. Lakip sa mga ini ang hayag nga pagtukod sang isa ka pasistang diktadurya, pagduso sang “charter change” sa ngalan sang pederalismo kag ang pagsiguro nga “mapilian” ang iya ambisyosa, pareho nga pasista kag uhaw-sa-gahum nga anak nga si Sara para magbulos sa pagkapresidente.

Gani palala nga palala ang kampanya nga pagpamigos sang rehimeng US-Duterte. Antes magtapos ang 2020, siyam ka lider sang minoryang pumuluyo nga Tumandok sang Panay ang wala sang inugbato nga ginpatay sang mga pasistang pulis sa kaaganhon nga pagsalakay sa ila mga baryo sang Disyembre 30. Indi maglayo nga talan-awon ini sang “estilo nga Jakarta” nga maduguon nga pagpamigos nga madugay na gusto ipatuman ni Duterte sa kampanyang “anti-komunista”.

Sa atubang sang daku nga pasistang pamahug batuk sa mga demokratikong kinamatarung, dapat lubos nga maghulag ang Bagong Hukbong Bayan kag maglunsar sang mga taktikal nga opensiba, labi na batuk sa mga abusado nga yunit sang militar kag pulis. Kinahanglan man nga tukuron ang mga armado nga yunit partisano sang BHB para ideploy sa guwa sang mga sonang gerilya agud maglunsar sang mga taktikal nga opensiba batuk sa mga pasilidad militar, pangkomunikasyon kag pangtransportasyon sang kaaway kag batuk sa mga yabi nga upisyal kag tinawo nga may kahilabtanan o utok sang mga pasistang krimen batuk sa masa.

Nagahana nga malaparan nga pagpamigos sa tabon sang “anti-terorismo”