Konsolidasyon sa baseng masa sa Cagayan Valley: Kalig-on sa pundasyon sa agraryong rebolusyon

,

Lig-on ang suporta sa masang mag-uuma sa Cagayan Valley sa hukbong bayan taliwala sa mga operasyong kombat ug saywar. “Lig-on jud kaayo ang mga tawo dinhi,” ang dili malikayang kongklusyon sa mga sundalong sublisubli nang naglunsad og Retooled Community Support Program sa usa ka baryo sa rehiyon.

Yawe ang paglunsad sa rebolusyong agraryo sa nahimong paspas nga pagpalapad ug konsolidasyon sa mga organisasyong masa, matud sa mga kauban. Nalunsad sa rehiyon ang kampanyang anti-usura, pagpataas sa suhulan ug pagbatok sa pagpangilog og yuta sa miaging tuig.

Agraryong rebolusyon

Sa usa ka baryo, gikumpronta sa 140 ka mag-uuma ang usa ka usurero nga padayon nga naningil sa interes sa utang luyo sa krisis nga gibunga sa pandemya ug sa sagunson nga bagyo sa rehiyon. Kung dili sila makabayad sa gitakdang panahon, singlon sila sa usurero og 100% interes sa pautang.

Tataw ang kaso sa usa ka mag-uuma nga nangutang og ₱51,700 nga gisingil sa usurero og ₱358,500. Wala dayon nabayaran ang utang tungod sa pagkaguba sa mga pananum.

Tungod sa kumprontasyon, napatangtang sa mga mag-uuma ang balanseng utang sa mga dugay nang nakabayad sa prinsipal. Ang mga wala pa nakabayad magbayad na lang sa prinsipal nga utang ug interes nga katugbang sa usa ka anihan.

Sa usa pa ka baryo, napataas sa mga mamumuong panguma sa usa ka erya ang ilang suhulan gikan sa ₱150 ngadto sa ₱250 kada adlaw. Gitakda usab sa kumprontasyon ang oras sa pagsugod sa trabaho ug paghatag og libreng paniudto. Gibawal usab sa mga mag-uuma ang pagpapainum sa mga trabahante kada hapon tungod kay nagabunga kini og kagubot sa sulod sa baryo.

Sa duha usab ka baryo, gilunsad sa mga kabus nga mag-uuma ang usa ka kampanya aron ipahunong ang planong pagpalapad sa yuta sa adunahang mag-uuma.

Pagtukod sa KRB

Padayon nga napalapad ang mga organo sa gahum pangpulitika sa rehiyon. Niadtong 2020, miusbaw sa 25% ang ihap sa natukod nga mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo (KRB).

Sa usa ka baryo, 100 ka mag-uuma, kabatan-onan, ug hatungang pwersa ang nagtapok aron tukuron ang KRB sa ilang klaster. Gisiguro sa sangay sa Partido sa lokalidad ang pagtambong sa masa sa dinalian nga tigum. Gilunsad ang tigum-pagtukod human mihawa ang mga sundalong naglunsad sa nakapokus nga operasyong kombat sa militar sa maong klaster.

Dugay nang plano sa mga mag-uuma nga magtukod sa ilang kaugalingong gubyerno sa baryo, apan karon lang nahatagan og higayon aron ipatuman kini. Nagpili og mga upisyal sa KRB ang mga delegado ug gitibuok ang usa ka tuig nga programa sa KRB. Gihisgutan usab ang pagpasampa sa hukbong bayan.

Aduna pay duha ka KRB nga magkasunod nga gitukod sa kasikbit nga mga klaster sa mga barangay.

Mga opensibang militar

Gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Cagayan Valley ang 20 ka armadong aksyon batok sa pasistang tropa sa kaaway niadtong milabayng tuig. Gibanabanang 55 o katugbang sa duha ka platun ang kadaut nga nahiaguman sa kaaway.

Pinakaulahi sa maong mga aksyon ang pagpabusikad og eksplusibo sa BHB-East Cagayan sa nag-operasyong yunit sa 77th IB sa Mabuno, Gattaran, Cagayan. Unum ang napatay sa opensiba sa mismong adlaw sa ika-52 anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas.

Matud sa taho sa kumand sa BHB sa rehiyon, midaku ang kinatibuk-ang pwersa sa BHB og 45%-55% sa tibuok 2020. Gipanghimakak sa BHB ang “pagsurender” sa mga myembro kuno ug tigsuporta sa BHB sa rehiyon. Lakip dinhi ang ulahing bats sa mga surenderi sa Zinundungan Valley, Rizal, Cagayan niadtong Enero 28. Matud sa BHB, mga sibilyang mag-uuma sila nga gipugos ug gihadlok.

Gitaho sa rehiyon ang 15% nga pagdaku sa ihap sa mga bag-ong myembro sa Partido. Nakalunsad usab og mga rebolusyonaryong pagtuon gikan sa Abanteng Kurso, Intermedyang Kurso ug mga bats sa Batakang Kurso sa Partido sa tibuok tuig.

Ang maong artikulo kinutlo sa Baringkuas (Oktubre-Disyembre 2020), rebolusyonaryong pangmasang mantalaan sa rehiyon sa Amihanan-Sidlakang Luzon.

Konsolidasyon sa baseng masa sa Cagayan Valley: Kalig-on sa pundasyon sa agraryong rebolusyon