Batuan kag paslawon ang mga opensiba sang kaaway

,

Sa handum nga punggan ang pagsaulog sang anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Marso 29, isa naman ka koordinado nga opensiba sang mga operasyong kombat, saywar, pagpamigos sa masa kag pataratas nga pagpamomba ang ginalunsar sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) sa mga prenteng gerilya sa nagkalainlain nga bahin sang pungsod.

Sa pihak sang tuman kalala nga krisis sa ekonomya kag pangabuhian sang masa, binilyon nga piso nga pondo ang pagausikon sa magasto kag napun-an sang korapsyon nga mga operasyon sang AFP kag PNP. Nagalalaway ang mga pasista sa paggamit sang ila bag-o nga mga helikopter, drone, eroplano panggera, pusil, kanyon, mga bomba kag linibo nga mga tropa agud kugmaton ang bilog nga pumuluyo sa ila armadong gahum.

Pareho sang Disyembre, wala-pulos nga nagalaum ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) kag ang AFP kag PNP nga mapunggan nila ang pagdumdom sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo sa anibersaryo sang PKP. Paagi sa muklat nga pag-atubang sang mga yunit sang BHB sa daku nga operasyon sang AFP, natigayon nila nga makalikaw sa mga depensibong inaway kag dulaan ang kaaway sang target sa ila operasyong kombat kag pagpamomba. Bunga sini, relatibo gamay ang naagum nga kadalag-an sang AFP sa pihak sang todo nga nasyunal nga opensiba sini kumparar sang Marso 2020. Mas malahalon, sining Enero, nakalunsar ang mga yunit sang BHB sa nagkalainlain nga rehiyon sang mga taktikal nga opensiba batuk sa mga kapoy kag kulang na sa suplay nga tropa sang kaaway nga napaslawan sa ila opensibo nga operasyon antes sila magbalik sa ila kampo. Umpisa sa pagbukas sang 2021, napabilin sang BHB ang relatibo manubo nga tantos sang mga depensibong inaway kumparar sa kadamuon sang ginlunsar nga taktikal nga opensiba.

Agud makalikaw sa mga depensiba kag makuha ang inisyatiba para sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba, dapat ipabilin nga mataas ang lebel sang disiplina pangmilitar sang tanan nga yunit sang BHB kag sige-sige nga magpakasampaton sa mga pamaagi nga gerilya para makalikaw sa paniktik sang kaaway gamit man ang mga drone o mga espiya. Dapat hugot nga bantayan ang hulag sang mga kaaway kag basahon ang mga opensibo nga plano sini. Samtang ginapili sang BHB ang mga inaway nga ginasudlan sini, dapat permi man nga handa ang mga yunit sini nga epektibo nga atubangon ang mga inaway nga dala sang kaaway.

Kadungan sini, dapat magplano sang mga taktikal nga opensiba batuk sa nahamulag nga mga tropa sang kaaway, mga tactical outpost, linya sa suplay sang kaaway kag iban pang mahumok nga target. Malahalon man nga target sang mga taktikal nga opensiba ang mga helikopter, drone, eroplano kag iban pang kagamitan pangkahanginan sang AFP. Dapat pilion sang BHB ang pinakasanto nga lugar, oras kag kahigayunan para sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba.

Dapat sige-sige nga pabaskugon ang suporta sang baseng masa para sa hangaway sang banwa labi na sa atubang sang wala-untat kag ginapadugay nga mga operasyon sa idalom sang Retooled Community Support Program (RCSP) sang AFP nga tabon para sa paggarison sa mga baryo para tapnaon ang masa kag ihamulag sila sa hangaway. Dapat indi pagtugutan nga mautod ang angut sang hangaway kag sang masa, sige-sige nga pabaskugon ang mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa kag pagpasulong sang mga paghimakas agraryo para sa interes sang masa. Dapat magpakasampaton sa paggamit sang nagkalainlain nga porma sang paghulag kag pagpamatuk sang masa sa presensya militar katuwang ang armadong paghimakas sang hangaway kag mga yunit milisya. Magsalig sa malapad kag madalom nga suportang masa para sa paniktik, sa pagsiguro sang suplay kag pagtuwang sa mga yunit sang BHB sa pagsulong sang malaparan nga pagpakig-away gerilya.

Kadungan sang sige-sige nga pagpakig-away sa mga malig-on nga base, dapat padayon nga palaparon ang teritoryo nga ginahulagan sang mga yunit sang BHB. Dapat palaparon ang mga pangmasang paghimakas, tukuron ang mga organisasyon kag palaparon o buksan ang bag-o nga prenteng gerilya. Paagi sa sige-sige nga pagpalapad, mahimo naton nga dulaan sang pokus ang kaaway, hitaron ang iya pwersa kag hatagan sang mas malapad nga ligwa para sa opensibo nga inisyatiba sang hangaway sang banwa.

Paliwat-liwat nga napaslawan ang AFP kag si Duterte sa tuig-tuig nga deklarasyon nga dugmukon ang BHB. Hayag nga paltik ang wala-untat nga saywar kag mga kampanya sang “pagpasurender”. Baliskad sa propaganda sang kaaway, padayon nga nagaagum ang BHB sang madalom kag malapad nga suporta halin sa masang mangunguma sa kaumhan bangud sa pagsulong sang ila mga paghimakas para sa tunay nga reporma sa duta kag batuk sa tanan nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos. Padayon nga nagaserbisyo ang BHB bilang giya kag katuwang sang masa nga mangunguma samtang ginalunsar nila ang mga paghimakas para sa reporma nga agraryo. Padayon sini nga ginatungdan ang katungdanan sa produksyon kag hilikuton sa ekonomya, edukasyon, ikaayong lawas, kultura kag mga halambalanon pangbaryo.

Pareho sa mga nagtaliwan nga kahigayunan, ang anibersaryo sang hangaway kag sang Partido ginadumdom sa paagi nga nagasanto sa kahimtangan. Sa mga lugar nga wala sang mga operasyon militar, nakatipon ang masa sa mga likom nga asembliya sa baryo o bukid. Sa mga lugar nga ginadumog sang nagaoperasyon nga tropa sang kaaway, nagalunsar sang mga gamay nga pagtilipon ang masa kag mga Pulang hangaway. Gamay man o daku, wala nabuhinan ang signipikansya sang pagdumdom sa adlaw sang pagtukod sang BHB para dumdumon ang mga baganihan kag martir sang banwa, isaulog ang mga naangkon, tumuron ang mga kahinaan kag dugang nga magpakalig-on para pas-anon ang mga mabug-at nga katungdanan sa pagsulong sang inaway banwa.

Ang subong nga kahimtangan sang inaway may katuwang nga grabe nga sakripisyo sa bahin sang hangaway sang banwa. Kinahanglanon ang mga ini para mapabilin ang mga pwersa sang BHB, mapadalom ang suporta sang pumuluyo, kag mapangapinan ang mga organisasyong masa kag palaparon ang erya sa operasyon sang BHB. Kinahanglanon ang mga sakripisyo nga ini para isulong ang handum sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon nga demokrasya.

Batuan kag paslawon ang mga opensiba sang kaaway