Suklan ug pakyason ang mga opensiba sa kaaway

,

Sa tinguhang pugngan ang pagsaulog sa anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Marso 29, usa na usab ka koordinadong opensiba sa mga operasyong kombat, saywar, pagpanumpo sa masa ug walay puas nga pagpamomba ang gilunsad sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) sa mga natarang gerilya sa lain-laing bahin sa nasud.

Luyo sa hilabihang krisis sa ekonomiya ug panginabuhian sa masa, binilyong pisong pondo ang pagausik-usikan sa hilabihan ka gasto ug puno sa korapsyon nga mga operasyon sa AFP ug PNP. Nahinangok ang mga pasista sa paggamit sa ilang bag-ong mga helikopter, drone, eroplanong iggugubat, pusil, kanyon, mga bomba ug liboang mga tropa aron hadlukon ang tibuok katawhan sa ilang armadong gahum.

Sama niadtong Disyembre, walay pulos nga nangandoy ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ug ang AFP ug PNP nga mapugngan nila ang pagsaulog sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa anibersaryo sa PKP. Pinaagi sa matngon nga pag-atubang sa mga yunit sa BHB sa dagkung operasyon sa AFP, nakalikay sila sa mga depensibong panagsangka ug nahikawan ang kaaway sa target sa ilang operasyong kombat ug pagpamomba. Bunga niini, relatibong gamay ra ang nakab-ot nga kadaugan sa AFP luyo sa subsub nga nasudnong opensiba niini kumpara niadtong Marso 2020. Gani, niining Enero, nakalunsad ang mga yunit sa BHB sa lain-laing rehiyon og mga taktikal na opensiba batok sa mga gikapoy ug kulang na sa suplay nga tropa sa kaaway nga pakyas sa ilang opensibong operasyon ayha sila mouli sa ilang mga kampo. Sukad sa pag-abli sa 2021, napalungtad sa BHB ang relatibong ubos nga tantos sa mga depensiba kumpara sa gidaghanon sa gilunsad nga taktikal nga opensiba.

Aron makalikay sa mga depensiba ug makuha ang inisyatiba alang sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba, kinahanglang ipabiling taas ang ang-ang sa disiplinang pangmilitar sa tanang yunit sa BHB ug padayon nga magpakahanas sa mga gerilyang pamaagi aron makalikay sa pagpaniktik sa kaaway gamit man ang mga drone o mga espiya. Kinahanglang hugot nga bantayan ang lihok sa mga yunit sa kaaway ug basahon ang mga opensibong plano niini. Samtang ginapili sa BHB ang mga panagsangka nga ginasuong niini, angayan usab nga kanunay andam ang mga yunit niini nga epektibong atubangon ang mga panagsangka nga gilunsad sa kaaway.

Kadungan niini, kinahanglang magplano og mga taktikal nga opensiba batok sa nabulag nga mga tropa sa kaaway, mga tactical outpost, linya sa suplay sa kaaway ug uban pang huyang nga target. Mahinungdanong target usab sa mga taktikal nga opensiba ang mga helikopter, drone, eroplano ug uban pang kahimanang pangkahanginan sa AFP. Kinahanglang pilion sa BHB ang pinakahaum nga lugar, oras ug higayon alang sa paglunsad sa mga taktikal nga opensiba.

Kinahanglang makanunayong pakusgon ang suporta sa baseng masa alang sa hukbong bayan ilabina atubangan sa walay puas ug dinugay nga mga operasyon ilalum sa Retooled Community Support Program (RCSP) sa AFP nga takuban alang sa paggarison sa mga baryo aron sumpuon ang masa ug ihimulag sila sa hukbo. Kinahanglang dili pasagdang mabisto ang panaglambigitay sa hukbo ug sa masa, makanunayong pakusgon ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug pagpaasdang sa mga agraryong pakigbisog alang sa kaayuhan sa masa. Kinahanglang magpakahanas sa paggamit sa lain-laing porma sa paglihok ug pagbatok sa masa sa presensya sa militar katimbayayong sa armadong pakigbisog sa hukbo ug sa mga yunit milisya. Mosandig sa lapad ug lalum nga suporta sa masa alang sa pagpaniktik, sa pagsiguro sa suplay ug pag-abag sa mga yunit sa BHB sa pag-asdang sa malukpanong gerilyang pakiggubat.

Kadungan sa subsub nga pakiglantugi sa mga lig-ong base, kinahanglang padayon nga palapdon ang teritoryong ginalihukan sa mga yunit sa BHB. Kinahanglang palapdon ang mga pakigbisog sa masa, tukuron ang mga organisasyon ug palapdon o ablihan ang bag-ong mga natarang gerilya. Pinaagi sa makanunayon nga pagpalapad, mamahimong hikawan sa pokus ang kaaway, inaton ang iyang pwersa ug hatagan og mas lapad nga espasyo alang sa opensiba nga inisyatiba sa hukbong bayan.

Subli-subli nga napakyas ang AFP ug si Duterte sa tinuig nga deklarasyong puuhon ang BHB. Dayag nga mini ang walay hunong nga saywar ug mga kampanya sa “pagpasurender.” Sukwahi sa propaganda sa kaaway, padayon nga nakatagamtam ang BHB sa lalum ug lapad nga suporta gikan sa masang mag-uuma sa kabanikanhan tungod sa pag-asdang niini sa ilang mga pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug batok sa tanang porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos. Padayon nga nag-alagad ang BHB isip giya ug kaabag sa masang mag-uuma samtang ginalunsad nila ang mga pakigbisog alang sa repormang agraryo. Padayon niining ginapatuman ang katungdanan sa produksyon ug gimbuhaton sa ekonomiya, edukasyon, panglawas, kultura ug uban pang mga hisgutanan sa baryo.

Sama sa mga milabayng panahon, ang anibersaryo sa hukbo ug sa Partido ginasaulog sa higayong haum sa kahimtang. Sa mga lugar nga walay mga operasyong militar, nahimo sa masang magtapok sa mga tago nga asembliya sa baryo o bukid. Sa mga lugar nga ginadumog sa nagaoperasyong tropa sa kaaway, naglunsad og mas gamay nga panagtapok ang masa ug mga Pulang manggugubat. Gamay man o daku, wala naminusan ang kamahinungdanon sa pagsaulog sa adlaw sa pagkatukod sa BHB aron parangalan ang mga bayani ug martir sa katawhan, saulugon ang mga nakab-ot, puntingon ang mga kahuyangan ug labaw pang magpakalig-on aron pas-anon ang bug-at nga mga tahas sa pag-asdang sa gubat sa katawhan.

Ang kasamtangang kahimtang sa gubat adunay katugbang nga grabeng sakripisyo sa kabahinan sa hukbong bayan. Gikinahanglan kini aron ipabilin ang mga pwersa sa BHB, mapalalum ang suporta sa katawhan, ug mapanalipdan ang mga organisasyong masa ug palapdon ang erya sa operasyon sa BHB. Gikinahanglan ang maong mga sakripisyo aron iasdang ang tinguha sa katawhang Pilipino alang sa nasudnong demokrasya.

Suklan ug pakyason ang mga opensiba sa kaaway