16 atake ng BHB sa 9 na prubinsya

,

Hindi bababa sa 16 ar­ma­dong ak­syon sa siyam na pru­bin­sya ang ini­lun­sad ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa na­ka­ra­ang da­la­wang ling­go. Ipina­kikita nito ang determi­na­syon ng BHB na biguin ang am­bi­syon ng pasistang rehimen na gu­pu­in ang armadong rebo­lu­syon.

Albay. Ti­nam­ba­ngan ng isang yu­nit ng BHB ang sa­sak­yan ng 93rd Special Acti­on Com­pany-PNP noong Abril 3 sa Ba­ra­ngay Ali­ang, Li­gao City. Da­la­wang pu­lis ang na­pa­tay at da­la­wa ang su­ga­tan. Wa­lang si­bil­yang na­da­may sa ope­ra­syo­n, ta­li­was sa ipi­na­la­la­ga­nap ng mi­li­tar.

La­nao del Nor­te. Pi­na­sa­bu­gan ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang nag-oo­pe­ra­syong mga sun­da­lo sa ma­bun­dok na ba­ha­gi ng Sit­yo Sa­ling­sing, Ba­ra­ngay Ro­go­ngon, Ili­gan City noong Mar­so 31, alas-11 ng uma­ga. Si­yam na sundalo ang naiu­lat na na­pas­lang at apat ang na­su­ga­tan. Pag­ka­ha­pon, pi­na­pu­tu­kan ng isang yu­nit ng BHB ang de­tatsment ng CAFGU sa Sit­yo Bi­na­san sa pa­re­hong ba­ra­ngay. Isang ele­men­to ng CAFGU ang na­pa­tay at da­la­wang sun­da­lo ang na­su­ga­tan. Sak­law ng 4th Mecha­nized Infantry Bat­ta­li­on ng 1st ID ang lu­gar.

Bu­kid­non. Li­mang sun­da­lo ang na­pa­tay sa ser­ye ng ata­ke at kontra-a­ta­ke sa pa­gi­tan ng BHB-Bu­kid­non at 1st Special Forces Bat­ta­li­on (SFB) noong Mar­so 20 sa San Rafael, Ta­la­kag. Apat na ele­men­to ang na­pa­tay nang tam­ba­ngan ng BHB ang isang ko­lum ng 1st SFB na nang­ha­li­haw sa ka­gu­ba­tan ban­dang alas-3 ng ha­pon. Ba­go ni­to, alas-10 ng pa­re­hong araw, si­na­la­kay ng 1st SFB ang him­pi­lan ng BHB kung saan da­la­wang Pu­lang man­di­rig­ma at isang sun­da­lo ang na­ma­tay.

Agu­san del Sur. Inam­bus at napatay ng BHB ang isang ele­men­to ng CAFGU sa Ba­ra­ngay Sto. Niño Pat­rol Ba­se sa Ba­yu­gan City noong Mar­so 28.

Ori­en­tal Min­do­ro. Isa ang na­pas­lang na ele­men­to ng 203rd IBde nang pa­pu­tu­kan ng BHB ang ka­ni­lang him­pi­lan sa Ma­lu, Ban­sud noong Mar­so 28 sa dis­tan­syang 10 met­ro. Sa sob­rang gu­lan­tang, wa­lang pa­tu­mang­gang nag­pa­pu­tok ang mga sun­da­lo.

Sor­so­gon. Na­pa­tay sa ope­ra­syong par­ti­sa­no noong Mar­so 28 ang ahen­teng pa­nik­tik ng 31st IB at ka­sa­pi ng CAFGU sa Ba­ra­ngay San Anto­nio, Barce­lo­na.

Pa­nay. Pi­tong ata­ke ang ini­lu­sad ng mga pwer­sa ng BHB sa is­la la­ban sa mga sun­da­lo at pu­lis. Noong Mar­so 30, tat­long be­ses ni­lang pi­na­pu­tu­kan ang nag-oo­pe­ra­syong mga sun­da­lo ng 12th IB sa nga­lan ng Re­too­led Com­mu­nity Sup­port Prog­ram sa mga ba­ra­ngay ng Si­ya at La­hug sa Ta­paz, Ca­piz. Ga­bi ng Mar­so 23, pi­na­pu­tu­kan ni­la ang de­tatsment ng CAFGU sa Ba­gacay, Igba­ras, Iloi­lo. Noong Mar­so 21, pi­na­pu­tu­kan ng BHB ang mga pu­lis sa Gras­pa­ril, Si­ba­lom, Antique. Sa su­mu­nod na araw, tat­long pu­lis ang na­su­ga­tan ma­ta­pos si­lang pa­pu­tu­kan ng BHB sa Onop, Miag-ao, Iloi­lo.

Noong Mar­so 29, iniulat naman ng BHB-Bicol ang ar­ma­dong ak­syon nito sa Mas­ba­te at Albay. Ti­nam­ba­ngan at pi­na­sa­bu­gan ng yunit nito ang nag-oo­pe­ra­syong mga sun­da­lo sa Mas­ba­te City. Na­pa­tay ang da­la­wang sun­da­lo at isa ang na­su­ga­tan. Sa Albay, pi­na­ra­li­sa naman nito ang ope­ra­syon ng Iba­long Re­so­urce Deve­lop­ment Com­pany sa Ba­ra­ngay Mii­ti, Ca­ma­lig, Albay. Pu­mi­pin­sa­la sa ka­li­ka­san at nang-aa­gaw ng lu­pa ng mga mag­sa­sa­ka ang naturang kum­pan­ya.

Northern Samar. Sugatan ang isang sundalo matapos tambangan ng mga Pulang mandirigma sa Bara­ngay Poponton, Las Navas noong Mar­so 6. Samantala, iniulat din ng yu­nit ng BHB sa prubinsya ang pagkapaslang ng isang pulis at pagkasugat ng isa pa matapos ang magkakasunod na operasyong haras ng hukbong bayan noong Pebrero 16-19.

Napaslang sa operasyong isnayp ng BHB ang isang sundalo sa Barangay Tarabucan, Matuguinao, Western Samar noong Pebrero 4.

16 atake ng BHB sa 9 na prubinsya