16 atake sang BHB sa 9 ka prubinsya

,

Indi magnubo sa 16 armadong aksyon sa siyam ka prubinsya ang ginlunsar sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa nagligad nga duha ka semana. Ginapakita sini ang determinasyon sang BHB nga paslawon ang ambisyon sang pasistang rehimen nga lutuson ang armadong rebolusyon.

Albay. Gin-ambusan sang isa ka yunit sang BHB ang salakyan sang 93rd Special Action Company-PNP sang Abril 3 sa Barangay Aliang, Ligao City. Duha ka pulis ang napatay kag duha ang rarong. Wala sang sibilyan nga nasalabat sa operasyon, baliskad sa ginapalapnag sang militar.

Lanao del Norte. Ginpalukpan sang eksplosibo sang mga Pulang hangaway ang nagaoperasyon nga mga suldado sa mabukid nga bahin sang Sityo Salingsing, Barangay Rogongon, Iligan City sang Marso 31, alas-11 sang aga. Siyam ka suldado ang nareport nga napatay kag apat ang rarong. Pagkahapon, ginpalukpan sang isa ka yunit sang BHB ang detatsment sang CAFGU sa Sityo Binasan sa pareho nga barangay. Isa ka elemento sang CAFGU ang napatay kag duha ka suldado ang nararong. Sakop sang 4th Mechanized Infantry Battalion sang 1st ID ang lugar.

Bukidnon. Lima ka suldado ang napatay sa serye sang atake kag kontra-atake sa tunga sang BHB-Bukidnon kag 1st SFB nga nagpanglighot sa katalunan mga alas-3 sang hapon. Antes sini, alas-10 sang amo man nga adlaw, ginsalakay sang 1st SFB ang kampo sang BHB kon sa diin duha ka Pulang hangaway kag isa ka suldado ang napatay.

Agusan del Sur. Gin-ambus kag napatay sang BHB ang isa ka elemento sang CAFGU sa Barangay Sto. Niño Patrol Base sa Bayugan City sang Marso 28.

Oriental Mindoro. Isa ang napatay nga elemento sang 203rd IBde sang palukpan sang BHB ang ila nga hedkwarters sa Malu, Bansud sang Marso 28 sa distansya nga 10 metros. Sa sobra nga kakibot, pataratas nga nagpalupok ang mga suldado.

Sorsogon. Napatay sa operasyon partisano sang Marso 28 ang ahente nga paniktik sang 31st IB kag katapo sang CAFGU sa Barangay San Antonio, Barcelona.

Panay. Pito ka atake ang ginlunsar sang mga pwersa sang BHB sa isla batuk sa mga suldado kag pulis. Sang Marso 30, tatlo ka beses nila nga ginpalukpan ang nagaoperasyon nga mga suldado sang 12th IB sa ngalan sang Retooled Community Support Program sa mga barangay sang Siya kag Lahug sa Tapaz, Capiz. Gab-i sang Marso 23, ginpalukpan nila ang detatsment sang CAFGU sa Bagacay, Igbaras, Iloilo. Sang Marso 21, ginpalukpan sang BHB ang mga pulis sa Grasparil, Sibalom, Antique. Sa masunod nga adlaw, tatlo ka pulis ang nararong pagkatapos sila nga palukpan sang BHB sa Onop, Miag-ao, Iloilo.

Sang Marso 29, ginreport man sang BHB-Bicol ang armadong aksyon sini sa Masbate kag Albay. Gin-ambusan kag ginpalukpan sang eksplosibo sang yunit sini ang nagaoperasyon nga mga suldado sa Masbate City. Napatay ang duha ka suldado kag isa ang nararong. Sa Albay, ginparalisa man sini ang operasyon sang Ibalong Resource Development Company sa Barangay Miiti, Camalig, Albay. Nagahalit sa kapalibutan kag nagapang-agaw sang duta sang mga mangunguma ang amo nga kumpanya.

Northern Samar. Rarong ang isa ka suldado pagkatapos ambuson sang mga Pulang hangaway sa Barangay Poponton, Las Navas sang Marso 6. Samtang, ginreport man sang yunit sang BHB sa prubinsya ang pagkapatay sang isa ka pulis kag pagkararong sang isa pa pagkatapos ang sunud-sunod nga operasyon haras sang hangaway sang banwa sang Pebrero 16 kag 19.

Napatay sa operasyon isnayp sang BHB ang isa ka suldado sa Barangay Tarabucan, Matuguinao, Western Samar sang Pebrero 4.

16 atake sang BHB sa 9 ka prubinsya